Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Monumentenverordening Wieringermeer 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingMonumentenverordening Wieringermeer 2008
CiteertitelMonumentenverordening Wieringermeer 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpBouwen en wonen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Monumentenwet 1988

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201007-11-2013Art. 1, art. 4

23-10-2008

Wieringermeerbode, 02-07-2010

2008 - 078

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 9 september 2008; gelezen het advies van de Commissie Grondgebiedzaken van 9 oktober 2008; gelet op het bepaalde in de Monumentenwet 1988 en de hierin per 1 januari2009 aan te brengen wijziging;besluit: vast te stellen de hieronder volgende Monumentenverordening Wieringermeer 2008.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  beschermd rijksmonument: een onroerend monument dat is ingeschreven in de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde registers;

 • 2.

  monumentencommissie: de op basis van artikel 15, lid 1, van de Monumentenwet 1988 ingestelde commissie of aangewezen instantie, met als taak het bevoegd gezag op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988 en deze verordening (i.c. de monumentenadvies commissie van Welstandszorg Noord-Holland te Alkmaar).

Artikel 2 Het gebruik van het monument

Bij toepassing van deze verordening wordt rekening gehouden met het gebruik van het monument.

Hoofdstuk 2 Vergunningen tot wijziging, afbraak of verwijdering van een beschermd rijksmonument

Artikel 3 Nieuw Artikel

Voor de toepassing van dit hoofdstuk zijn de artikelen 11 tot en met 14a en 16 tot en met 21 van de Monumentenwet 1988 van overeenkomstige toepassing.  

Artikel 4 Vergunning voor beschermd rijksmonument

 • 1.

  Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van een ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een beschermd rijksmonument aan de monumentencommissie. De monumentencommissie adviseert schriftelijk, binnen acht weken na de datum van verzending van het afschrift, over de aanvraag.

 • 2.

  Bij overschrijding van de in het tweede lid genoemde termijn wordt de monumentencommissie geacht te hebben geadviseerd.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking overeenkomstig liet bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Monumentenwet 1988.  

Artikel 6 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als Monumentenverordening Wieringermeer 2008.

Ondertekening

Wieringerwerf, 23 oktober 2008 De raad voornoemd,