Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Beleidsregel evenementen op schepen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingBeleidsregel evenementen op schepen
CiteertitelBeleidsregel evenementen op schepen
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening Wieringermeer

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-09-200401-01-2014Nieuwe regeling.

14-09-2004

Wieringermeerbode, 17-09-2004

Geen

Tekst van de regeling

De burgemeester van de gemeente Wieringermeer; Gelezen het verzoek van de Vereeniging van Zuiderzeegemeenten d.d. 9 december 2003 (en de toelichting daarop d.d. 21juni 2004) en gelet op de daarin uiteengezette wense-lijkheid van een uniform beleid van de burgemeesters van gemeenten rond het IJsselmeer terzake van het verlenen van vergunning voor het houden van een evenement op een zgn. partyship; gelet op artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Wieringermeer en de artikelen 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT: I. vast te stellen de onderstaande beleidsregel “evenementen op schepen”;II. de inwerking te bepalen op de dag na de publicatie in de Wieringermeerbode.

Paragraaf 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder: Evenement op een schip : een (dans)feest op een passagiersschip dat een vaartocht maakt. Organisator : de natuurlijke of rechtspersoon onder wiens verantwoordelijkheid een evenement op een schip wordt georganiseerd. Passagiersschip : een vaartuig dat middel van vervoer en/of verblijf is of hoofdzakelijk gebezigd wordt voor bedrijfsmatig vervoer en/of verblijf van meer dan twaalf personen. Vergunning : een vergunning als bedoeld in artikel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Paragraaf 2 Juridisch kader

Artikel 2.2.2 APV bepaalt dat voor het organiseren van een evenement een vergunning van de burgemeester vereist is. Op grond van lid 2 van dit artikel kan de burgemeester in het kader van openbare orde en veiligheid, zedelijkheid of gezondheid dan wel het voorkomen of beperken van overlast, voorschriften verbinden aan een vergunning dan wel de vergunning weigeren. Een evenement is gedefinieerd als: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak (met enkele met name genoemde uitzonderingen daarop die hier niet relevant zijn). Het houden van een (grootschalig) dansfeest, zoals een house- of technoparty op een passagiersschip, wordt beschouwd als een openbaar evenement waarvoor een vergunning is vereist. De vergunning geldt voor zover het passagiersschip zich binnen de grenzen van de gemeente bevindt ten behoeve van het aan-en/of afmeren.

Sub-paragraaf 2.1 Voorwaarden

Ter bescherming van de openbare orde en veiligheid, het voorkomen van geluidsoverlast, vernielingen en baldadigheid bij het in- en uitschepen van passagiers en de bescherming van de veiligheid van de passagiers worden de volgende voorwaarden aan de vergunning verbonden.

Algemeen

Sub-paragraaf 2.1.1 Certificaat

Een passagiersschip waarop een evenement wordt gehouden dient te beschikken over een Certificaat van Onderzoek volgens de Binnenschepenwet. Aan een organisator die niet over een certificaat beschikt, dan wel geen afschrift daarvan heeft overgelegd, wordt geen vergunning verleend.

Paragraaf 2.1.2 Ander vaartuig dan een passagiersschip

Voor een evenement op een ander vaartuig dan een passagiersschip wordt geen vergunning verleend. 

Sub-paragraaf 2.1.3 Samenloop van evenementen

Er wordt voor niet meer dan één evenement op één schip een vergunning afgegeven. Voorts wordt ook geen vergunning afgegeven voor een evenement op een schip indien op het voorgestelde tijdstip tevens een ander evenement plaatsvindt in de haven Oude Zeug.

Sub-paragraaf 2.1.4 Openbare ruimte

Ligplaats Het passagiersschip is, als het wil afmeren, verplicht dat te doen ter hoogte van de haven de Oude Zeug. De ligplaats door de havenmeester aangewezen moet worden ingenomen.

Sub-paragraaf 2.1.5 Laad-en losplaatsen

De ligplaats dient zodanig te zijn dat bij brand het oprijden en opstellen van de voertuigen en andere hulpmiddelen van de brandweer niet worden bemoeilijkt of belemmerd.

Sub-paragraaf 2.1.6 In- en uitscheepbeleid

De organisator regelt de toestroom van de bezoekers, zonodig door de inzet van (verkeers)stewards, zodat problemen worden voorkomen.

Openbare orde en veiligheid

Sub-paragraaf 2.1.7 Maximum aantal bezoekers

 Er wordt voor niet meer dan het ingevolge de gebruiksvergunning toegestane aantal bezoekers vergun ning verleend.  

Sub-paragraaf 2.1.8 EHBO en beveiliging

Er is aan boord voldoende EHBO-personeel aanwezig. Onder verantwoordelijkheid van de organisator is een vergunninghoudend beveiligingsbedrijf belast met de beveiliging van de bezoekers. In verhouding tot het aantal bezoekers dienen voldoende beveiligingsbeambten aanwezig te zijn (minimaal 1 per honderd bezoekers).

Sub-paragraaf 2.1.9 MeldingGHOR/CPA

In afwijking van artikel 1 .3 lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening dient de organisator de geneeskundige hulpverlening zes weken van tevoren, gelijktijdig met het aanvragen van de vergunning, te informeren over datum, tijdstip, plaats en omvang van een evenement op een schip.

Sub-paragraaf 2.1.10 Veiligheidsplan

Bij de vergunningaanvraag dient de organisator van een evenement op een schip een veiligheidsplan over te leggen, waarin in ieder geval vermeld is wat de instructies zijn voor de bemanning en het personeel voor het geval het schip lek raakt, er brand aan boord uitbreekt, de passagiers moeten worden geëvacu eerd of er een man over-boord-situatie is. Zonder deugdelijk veiligheidsplan wordt geen vergunning verleend.

Sub-paragraaf 2.1.11 Toegangscontrole

De organisator zorgt voor een goede uitvoering van de toegangscontrole en fouillering op wapen-en drugsbezit. Indien er drugs en/of wapens worden gevonden wordt de politie direct geïnformeerd.

Sub-paragraaf 2.1.12 Passagierslijst

Voordat het schip de haven verlaat, kan de organisator verplicht worden om aan de politie een passagierslijst over te leggen met daarop aangegeven de personen (in ieder geval met naam en geboortedatum en geboorteplaats) die aan boord zijn van het schip.

Sub-paragraaf 2.1.13 Overleg

De organisator overlegt van tevoren met medewerkers van de politie en gemeente over de te nemen beveiligingsmaatregelen.  

Geluid  

Sub-paragraaf 2.1.14 Ontheffing

Er wordt geen ontheffing verleend van het verbod voor het veroorzaken van geluidshinder als bedoeld in artikel 4.1 .7 van de Algemene Plaatselijke Verordening. In de Havenverordening Oude Zeug is een verbod op het veroorzaken van geluidhinder opge-nomen (artikel 7 lid 1 onder a). Uitgezonderd hiervan zijn het geluid ten gevolge van de voortstuwing gedurende het aanmeren en de afvaart en de normale energie voorziening.

Sub-paragraaf 2.1.15 Rustige ruimte

Aan boord van het passagiersschip zijn één of meerdere ruimtes waar geen harde muziek wordt gedraaid.

Brandveiligheid  

Sub-paragraaf 2.1.16 Gebruiksvergunning

Een passagiersschip waarop een evenement wordt gehouden en dat ligplaats heeft ingenomen, dient te beschikken over een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening van de Gemeente Wieringermeer. Aan een organisator die niet over een gebruiksvergunning beschikt, wordt geen vergunning ver-leend. De brandweer kan in het kader van de brandveiligheid nadere regels stellen omtrent het gebruik van het passagiersschip.

Paragraaf 2.2 Reikwijdte van deze beleidsregel

Sub-paragraaf 2.1.17

Deze beleidsregel is niet van toepassing op feesten met een strikt persoonlijk c.q. besloten karakter, zoals bruiloften en verjaardagen en bedrijfsfeesten.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 14 september 2004.

De burgemeester van Wieringermeer.