Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening tot heffing en invordering van staangeld 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening tot heffing en invordering van staangeld 2005
CiteertitelTarieventabel 2010 behorende bij de Verordening staangeld 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2014Bijlage [Tarieventabel 2010]

17-12-2009

Wieringermeerbode, 22-12-2009

2009-086 C

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer; gelezen het voorstel van het college van 17 november 2009; gelezen het advies van de Commissie Bestuur en Financiën van 8 december 2009; gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de Verordening tot vervanging van de Tarieventabel 2009, behorende bij de Verorde- ning staangeld 2005, door de Tarieventabel 2010.

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1

De bij de Verordening staangeld 2005 behorende Tarieventabel 2009 wordt vervangen door de bij deze verordening behorende Tarieventabel 2010.

Artikel 2

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand volgende op die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Ondertekening

Wieringerwerf, 17 december 2009 De raad voornoemd, S. Kromkamp, griffier P.F. Leegwater, voorzitter

Tarieventabel 2010 behorende bij de Verordening staangeld 2005 1

Hoofdstuk 1 MarktenHet tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats: 1.1 op de weekmarkten te Middenmeer en Wieringerwerf per dag per vierkante meter ingeno- men gemeentegrond of gedeelte daarvan € 0,35, met een minimum van € 1,40 1.2 op de overige markten per dag per vierkante meter ingenomen gemeentegrond of gedeelte daarvan € 0,80, met een minimum van € 3,20 1.3 buiten de daartoe aangewezen marktterreinen per dag per vierkante meter ingenomen gemeentegrond of gedeelte daarvan € 0,80, met een minimum van € 3,20 Voor de berekening van de oppervlakte van een marktkraam wordt de diepte daarvan gesteld op 1,5 meter.  

Hoofdstuk 2 Kermissen Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats: 2.1 op kermissen te Middenmeer en Wieringerwerf per dag per vierkante meter ingenomen gemeentegrond of gedeelte daarvan € 0,80, met dien verstande dat het staangeld niet meer bedraagt dan per dag € 48,00 2.2 op kermissen te Slootdorp en Kreileroord per dag per vierkante meter ingenomen gemeen tegrond of gedeelte daarvan € 0,30, met dien verstande dat het staangeld niet meer bedraagt dan per dag € 13,20

Hoofdstuk 3 Circussen 3 Het tarief bedraagt voor het innemen van een standplaats voor een circus per dag per vier- kante meter ingenomen gemeentegrond of gedeelte daarvan € 0,80, met dien verstande dat het staangeld niet meer bedraagt dan per dag € 48,00  

Hoofdstuk 4 Permanente standplaatsen 4 Het tarief bedraagt voor min of meer permanente standplaatsen, zulks ter beoordeling van burgemeester en wethouders, per dag € 2,90, met dien verstande dat het staangeld niet meer bedraagt dan per maand € 85,50 Hoofdstuk 5 Gebruik stroomkast 5 Indien gebruik wordt gemaakt van een van gemeentewege geplaatste stroomkast worden de in de hoofdstukken 1, 2 en 3 genoemde tarieven verhoogd met € 3,95 per dag of gedeelte daarvan.

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2009, agendapunt 10.

De griffier van Wieringermeer, S. Kromkamp