Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening regelende de aanwijzing van op voertuig gereserveerde invalidenparkeerplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening regelende de aanwijzing van op voertuig gereserveerde invalidenparkeerplaatsen
CiteertitelVerordening regelende de aanwijzing van op voertuig gereserveerde invalidenparkeerplaatsen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpMaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, art. 26
  2. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, art. 51, 53,54;
  3. Besluit afgifte invalidenparkeerkaart. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-199601-01-2014Nieuwe regeling

19-09-1996

Wieringermeerbode, 27-09-1996

1996, 4

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer;gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 juli 1996;gelezen het advies van de Commissie samenlevingszaken d.d. 2 september 1996;gelet op artikel 26 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens,alsmede op het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;gelet op artikel 149 Gemeentewet;

besluit

vast te stellen de Verordening regelende de aanwijzing van op voertuig gereserveerde invalidenparkeerplaatsen’:

Artikel 1

Burgemeester en wethouders besluiten op een aanvraag om aanwijzing van een op voertuig gereserveerde invalidenparkeerplaats. 

Artikel 2

Een aanvraag voor een op voertuig gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt toegewezen indien:a. de aanvrager de bestuurder is van het voertuig waarvoor de parkeerplaats wordt aangevraagd;b. de aanvrager in het bezit is van een geldige invalidenparkeerkaart;c. er vanuit het oogpunt van de verkeersveiligheid ter plaatse geen belemmeringen zijn om een invalidenparkeerplaats aan te wijzen, end. wordt aangetoond dat door de aanwijzing van de gevraagde parkeerplaats wordt bewerkstelligd dat de aanvrager de afstand tussen woning c.q. werkadres en voertuig zelfstandig kan overbruggen.

Artikel 3

Een aanvraag voor een op voertuig gereserveerde invalidenparkeerplaats wordt eveneens toegewezen indien:a. de aanvrager voor vervoer is aangewezen op het voertuig waarvoor de parkeerplaats wordt aangevraagd;b. de aanvrager, die voor verplaatsingen buitenshuis is aangewezen op vervoer door een huisgenoot, in het bezit is van een geldige passagierskaart;c. wordt aangetoond dat het niet kunnen beschikken over een invalidenparkeerplaats leidt tot een verkeersgevaarlijke situatie -ten gevolge van het in- en uitstappen door aanvrager in combinatie met de begeleiding van de aanvrager door bestuurder- ter plaatse van de woning c.q. werkadres, zulks na advies van de ambtenaar belast met het toezicht op de verkeersveiligheid. 

Artikel 4

De kosten, verbonden aan het plaatsen van noodzakelijke verkeersborden, komen voor rekening van de aanvrager. 

Artikel 5

Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening regelende de aanwijzing van op voertuig gereserveerde invalidenparkeerplaatsen” en treedt in werking op de dag nadat deze is bekendgemaakt.

Ondertekening

Wieringerwerf, 19 september 1996.

De raad voornoemd,