Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Wieringermeer

Verordening straatnaamgeving en huisnummering (adressen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Wieringermeer
Officiële naam regelingVerordening straatnaamgeving en huisnummering (adressen)
CiteertitelVerordening straatnaamgeving en huisnummering (adressen)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistraties adressen en gebouwen, art. 6; Gemeentewet, art. 108, eerste lid, 147, 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-201001-01-2014Nieuwe regeling

23-09-2010

Wieringermeerbode 01-10-2010

2010 - 076

Tekst van de regeling

De raad der gemeente Wieringermeer;

gelet op:

- artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

- artikel 147 van de Gemeentewet (medebewindstaken);

- de artikelen 108, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet (autonome taken);

- artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet (delegatiebesluit);

gelezen het voorstel van het college van 11 augustus 2010;

gelezen het advies van de Commissie Bestuur en Financiën van 7 september 2010;

 

 

b e s l u i t :

tot het vaststellen van de VERORDENING NAAMGEVING EN NUMMERING (ADRESSEN).

 

 

Afdeling 1 Nieuw Afdeling

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze verordening (en de daarop berustende bepalingen) wordt verstaan onder:

a. adres: door het college aan een verblijfsobject, een standplaats of een ligplaats toegekende bena-ming, bestaande uit een combinatie van de naam van een openbare ruimte, een nummeraanduiding en de naam van een woonplaats;

b. afgebakend terrein: een terrein met een kunstmatige of natuurlijke afbakening, waarop zich geen verblijfsobjecten bevinden en dat betreedbaar en afsluitbaar is;

c. college: het college van burgemeester en wethouders;

d. convenant: het tussen de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Koninklijke TPG Post BV gesloten Kader Convenant en Nader Convenant inzake postcodes;

e. ligplaats: door het college als zodanig aangewezen plaats in het water, al dan niet aangevuld met een op de oever aanwezig terrein of een gedeelte daarvan, die is bestemd voor het permanent afmeren van een voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikt vaartuig;

f. nummeraanduiding: door het college als zodanig toegekende aanduiding van een verblijfsobject, een standplaats, een ligplaats en een afgebakend terrein dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter- en/of cijfercombinatie;

g. openbare ruimte: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorziene buitenruimte die binnen één woonplaats is gelegen;

h. pand: kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is;

i. rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in die zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder;

j. standplaats: door het college als zodanig aangewezen terrein of gedeelte daarvan dat is bestemd voor het permanent plaatsen van een niet direct en duurzaam met de aarde verbonden en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte ruimte;

k. uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen inzake naamgeving en nummering (adressen);

l. verblijfsobject: de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, die onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is;

m. wijk- en buurtindeling: een indeling van de gemeente in wijken en buurten conform de eisen die het CBS aan deze indeling verbindt;

n. woonplaats: door het college als zodanig aangewezen en van een naam voorzien gedeelte van het grondgebied van de gemeente;

o. de Wet: Wet basisregistraties adressen en gebouwen.

 

Hoofdstuk 2 Naamgeving en begrenzing van woonplaatsen, toekennen van namen aan de openbare ruimte, het nummeren van verblijfsobjecten, ligplaatsen, standplaatsen en afgebakende terreinen

1. Het college stelt de grens en de naam van de woonplaats(en) vast en kan desgewenst de woon-plaats(en), al dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten verdelen en aanduiden met namen, zo nodig met letters en nummers.

2. Het college kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan ge-meentelijke gebouwen en bouwwerken.

3. Onder vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

 

Artikel 2

Het college stelt de grens en de naam van de woonplaats(en) vast en kan desgewenst de woon-plaats(en), al dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten verdelen en aanduiden met namen, zo nodig met letters en nummers.

2. Het college kent per woonplaats namen toe aan delen van de openbare ruimte en zonodig aan ge-meentelijke gebouwen en bouwwerken.

3. Onder vaststellen, verdelen, aanduiden en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.  

Artikel 3

Het college stelt de ligplaatsen en standplaatsen vast.

2. Het college kent binnen het grondgebied van de gemeente nummers toe aan verblijfsobjecten, lig-plaatsen en standplaatsen.

3. Het college bepaalt de afbakening van panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen.

4. De toekenning of afbakening, zoals bedoeld in het tweede en derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, zijnde niet verblijfsobjecten, of op afgebakende terreinen worden toegepast, indien dat naar oordeel van het college noodzakelijk is.

5. Onder vaststellen, toekennen en bepalen, zoals bedoeld in het eerste tot en met het vierde lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

 

Artikel 4

De door het college toegekende namen, zoals vervat in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

2. Aan objecten, zoals aangegeven in artikel 3, waarvoor een nummer is vastgesteld moet dat nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

3. Het is eenieder die daartoe niet bevoegd is verboden namen aan de openbare ruimte en woon-plaatsen, wijken en buurten toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

4. Het is een ieder die daartoe niet bevoegd is verboden aan een pand of verblijfsobject, stand- of lig-plaats of afgebakend terrein nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

 

Hoofdstuk 3 Plaatsen van naam- en nummerborden

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met namenvan de openbare ruimte, naamverwijsborden, nummerborden, nummerverzamelborden en andere (verwijs)aanduidingen aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, draagt de rechthebbende er zorg voor dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aan-gebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

2. Indien het college het noodzakelijk acht om een naambord, waarop de vervallen naam is doorgehaald, tijdelijk naast het naambord met de nieuwe naam te handhaven, dan zal de recht-hebbende dit toelaten als daaraan door het college een termijn van niet langer dan een jaar is verbonden.

3. De rechthebbende zorgt ervoor dat de in het eerste en tweede lid bedoelde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

 

Artikel 6 Verplichting tot aanbrengen van nummerborden

Tenzij het college anders heeft besloten zorgt de rechthebbende van een object ervoor dat de num-mers, zoals bedoeld in artikel 3, tweede lid, worden aangebracht op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

2 De rechthebbende draagt er zorg voor dat de in het eerste lid genoemde nummers binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college zijn aangebracht.

3. Indien een verblijfsobject, ligplaats, standplaats of afgebakend terrein nog niet is voltooid wordt het nummer binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

4. Indien het college heeft besloten om een nummerbord, waarop het vervallen nummer is doorge-haald, naast het nummerbord met het nieuwe nummer te handhaven, dan zal de rechthebbende dit toelaten of daar uitvoering aan geven als daaraan door het college een termijn van niet langer dan een jaar is verbonden.

5. Het college kan de in het tweede en derde lid genoemde termijn verlengen.  

Hoofdstuk 4 Nadere voorschriften

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

1. Het college kan uitvoeringsvoorschriften vaststellen betreffende het proces en de wijze van:

a. naamgeving en van begrenzing van woonplaatsen, wijken, buurten en bouwblokken; b. naamgeving en begrenzing van de openbare ruimte; c. nummering van verblijfsobjecten, ligplaatsen en standplaatsen en afgebakende terreinen; d. opmaak van formulieren, besluiten en verklaringen.

2. De uitvoeringsvoorschriften zijn niet strijdig met het convenant inzake postcodes.

 

Artikel 8 Straf-, overgangs- en slotbepalingen

 1. Overtreding van artikel 4, tweede, derde en vierde lid, artikel 5 en artikel 6, eerste tot en met het vierde lid, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

2. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de daartoe aangewezen toezichthouders van de gemeente.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de datum van bekendmaking.  

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening op de namen van wegen en de nummering van gebouwen d.d. 9 december 1949.  

Artikel 11 Overgangsbepaling

1. Namen en nummers die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan objecten zijn toegekend blijven na inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

2. Het college kan, in afwijking van het eerste lid, besluiten dat de op grond van de in het eerste lid ge-noemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening naamgeving en nummering (adressen).

Hoofdstuk 5 Nieuw Hoofdstuk