Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zuid-Holland

Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZuid-Holland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde
CiteertitelGemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpnatuur- en recreatieschap

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ondertekening beteft de laatste besluitdatum benodigd voor de wijziging van de gemeenschappelijk regeling.

Deze gemeenschappelijke regeling is per 1 januari 2018 vervangen door de Gemeenschappelijke regeling Natuur- en recreatieschap IJsselmonde (Stc. 2017, 74834).

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeenschappelijke regelingen, art. 51

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-201501-01-2018Wijziging van 2, 4, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 21, 25, 27, 31, 34, 39, 40, 41, 42. Vervallen artikelen 5, 9.

17-12-2015

Staatscourant 2015, 48083

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde

Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatieschap IJsselmonde (Staatscourant 2015, 48083)

Hoofdstuk I Begripsbepalingen

Artikel 1  

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a. regeling: de gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde;

b. natuur- en recreatieschap: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van de regeling;

c. deelnemers: de aan de regeling deelnemende gemeenten en de provincie Zuid-Holland, als bedoeld in artikel 2 van de regeling:

d. gebied: het gebied zoals is aangegeven op de bij deze regeling behorende en daartoe gewaarmerkte kaart;

e. voorzitter: de voorzitter als bedoeld in artikel 2. lid 2.

 

Hoofdstuk II Naam en taakstelling

Artikel 2  

1.Provinciale staten en gedeputeerde staten van de Provincie Zuid-Holland, de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Rotterdam, Ridderkerk en Zwijndrecht vormen een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, genaamd natuur- en recreatieschap IJsselmonde. Het natuur- en recreatieschap is gevestigd op het postadres van het secretariaat.

2. Het natuur- en recreatieschap kent de organen:

a. het algemeen bestuur:

b. het dagelijks bestuur:

c. de voorzitter.

3. Het natuur- en recreatieschap heeft tot taak in onderlinge samenhang het behartigen van het gemeenschappelijk belang van de deelnemers voor wat betreft de ontsluiting, de ontwikkeling, de aanleg en het beheer in het kader van de openluchtrecreatie en waar mogelijk het toerisme en van natuur en landschap in het gebied waarvoor de regeling geldt.

Hoofdstuk III Algemene bepalingen

Artikel 3  

Aan het natuur- en recreatieschap worden ter vervulling van de in artikel 2, lid 3, omschreven taak alle bevoegdheden van regeling en bestuur toegekend binnen de grens van artikel 54 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 

Artikel 4  

Aan het algemeen bestuur behoort met betrekking tot de in artikel 2 omschreven taak van het natuur- en recreatieschap alle bevoegdheid, tenzij bij wet of in deze regeling anders is bepaald.

Artikel 5  

Vervallen.

Artikel 6  

Alle stukken die uitgaan van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Hoofdstuk IV Algemeen bestuur

Artikel 7  

1. Het algemeen bestuur bestaat uit de volgende leden:

a. twee te benoemen door provinciale staten uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de gedeputeerden;

b. twee te benoemen door de raad van elk van de deelnemende gemeente uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, en uit de wethouders;

2. De leden en de plaatsvervangende leden mogen niet in dienst van het natuur- en recreatieschap werkzaam zijn.

3. De raad van een gemeente die krachtens het bepaalde van artikel 40 tot de regeling is toegetreden, is bevoegd twee leden in het algemeen bestuur te benoemen op de wijze als in het eerste lid is aangegeven.

4. De voorzitter van het algemeen bestuur is de voorzitter van het natuur- en recreatieschap.

5. De leden van het algemeen bestuur worden benoemd voor de zittingsperiode van provinciale staten respectievelijk de zittingsperiode van de gemeenteraad.

6. Provinciale staten respectievelijk de gemeenteraden besluiten in één van de eerste vergaderingen van elke zittingsperiode over de benoeming van de leden van het algemeen bestuur. Zolang de leden van het algemeen bestuur deel uitmaken van provinciale staten of het college van gedeputeerde staten, respectievelijk de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders, behouden zij het lidmaatschap totdat in hun opvolging is voorzien.

7. Het lid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats het is benoemd zou hebben moeten aftreden.

8. Een lid kan te allen tijde door provinciale staten respectievelijk de gemeenteraad die hem heeft benoemd worden ontslagen, danwel zelf ontslag nemen. Provinciale staten benoemen in hun respectievelijk de gemeenteraad benoemt in zijn eerstvolgende vergadering, nadat zijn plaats door ontslag of anderszins is opengevallen, een nieuw lid.

9. Het bestuursorgaan dat een lid van het algemeen bestuur benoemt, benoemt tevens een plaatsvervangend lid, dat het door hem benoemde lid in geval van ontstentenis of verhindering vervangt. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel, alsmede artikel 13 is ten aanzien van een plaatsvervangend lid van overeenkomstige toepassing.

10. De besluiten tot benoeming of ontslag van leden van het algemeen bestuur worden in afschrift aan de deelnemers en aan het algemeen bestuur gezonden.

11. Het algemeen bestuur heeft de bevoegdheid anderen uit te nodigen als adviseur aan de vergadering deel te nemen.

Artikel 8  

Het algemeen bestuur vergaden ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur zulks nodig oordeelt, danwel drie van de leden het schriftelijk, met opgave van redenen, verlangen.

Artikel 9  

Vervallen.

Artikel 10  

1. De deelnemers plegen met het dagelijks bestuur tijdig overleg over de bij hen in voorbereiding zijnde besluiten waarvan de kennisneming voor de uitoefening van de bevoegdheden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van belang is.

2. De deelnemers geven aan het dagelijks bestuur terstond kennis van de hunnerzijde genomen besluiten waarvan de kennisneming voor de uitoefening van de bevoegdheden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van belang is.

3. Onder besluiten als bedoeld in het eerste en tweede lid worden in ieder geval gerekend besluiten genomen ingevolge de Wet ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover betrekking hebbend op het gebied en voor zover redelijkerwijze van belang voor de taakvervulling van het natuur- en recreatieschap.

Artikel 11  

Het algemeen bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze gemeenschappelijke regeling een reglement van orde voor zijn vergaderingen vast. Dit reglement wordt ter kennis gebracht van de deelnemers.

Artikel 12  

1. De vergaderingen van het algemeen bestuur worden in het openbaar gehouden.

2. De deuren worden gesloten wanneer ten minste eenvijfde deel van de aanwezige leden dit vordert of de voorzitter het nodig oordeelt.

3. Daarna beslist de vergadering of met gesloten deuren zal worden beraadslaagd.

4. Over de punten in besloten vergadering behandeld kan in die vergaderingen ook een besluit worden genomen.

5. Het algemeen bestuur mag niet beraadslagen, besluiten of stemmen. indien niet tegenwoordig is de helft van het aantal leden, waaronder de voorzitter of plaatsvervangend voorzitter.

6. Over het vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen en andere door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven verordeningen, over de begroting, begrotingswijzigingen en over de rekeningen kan het algemeen bestuur niet beraadslagen noch een besluit nemen dan in een openbare vergadering.

7. Het algemeen bestuur besluit met meerderheid van stemmen, tenzij in deze regeling anders is bepaald.

8. Een lid van de deelnemende gemeente of provincie die in de vergadering van het algemeen bestuur aan de stemming deelneemt, kan over de stem beschikken van een lid van dezelfde deelnemende gemeente of provincie die niet aan de stemming deelneemt.

Artikel 13  

De leden, plaatsvervangende leden en adviseurs van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur hebben. indien het algemeen bestuur dit bepaalt, recht op vergoeding van reiskosten, naar een tarief dat door het algemeen bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 14  

1. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur verstrekken aan de raden en de colleges van burgemeester en wethouders respectievelijk aan provinciale staten en aan het college van gedeputeerde staten alle inlichtingen die door één of meer leden van die organen worden verlangd, tenzij het algemeen belang zich daartegen verzet.Het reglement van orde van het desbetreffende bestuur regelt de wijze waarop hieraan uitvoering wordt gegeven.

2. Een lid van het algemeen bestuur verschaft aan het orgaan dat hem heeft aangewezen alle inlichtingen die door dit orgaan of een of meer leden daarvan worden verlangd, op een wijze die door dit orgaan is bepaald, tenzij het algemeen belang zich daanegen verzet.

3. Een lid van het algemeen bestuur is aan het orgaan dat hem heeft aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid, op de wijze die door dat orgaan is bepaald.

Artikel 15  

1. Het algemeen bestuur brengt jaarlijks voor 1 juli verslag uit van de werkzaamheden van het natuur- en recreatieschap over het afgelopen jaar.

2.Dit verslag wordt in ieder geval toegezonden aan provinciale staten, gedeputeerde staten, de raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers.

Hoofdstuk V Dagelijks bestuur

Artikel 16  

1.Het dagelijks bestuur wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen en bestaat uit:

a. één lid van het algemeen bestuur aan te wijzen uit de leden benoemd door provinciale staten;

b. één lid per deelnemende gemeente aan te wijzen uit de leden benoemd door de raad van een deelnemende gemeente.

2. Ingeval van ontstentenis van een lid van het dagelijks bestuur of van verhindering anderszins tot het vervullen van zijn taak als zodanig treedt een ander als zodanig aangewezen lid van het algemeen bestuur op als lid van het dagelijks bestuur.

3. De voorzitter van het dagelijks bestuur is de voorzitter van het algemeen bestuur.

4. Het dagelijks bestuur heeft het recht personen c.q. instanties aan te wijzen en toe te laten tot zijn vergaderingen als adviseur, al dan niet uitsluitend voor een bepaald onderwerp en/of bepaalde tijd. Het dagelijks bestuur kan deze aanwijzing te allen tijde intrekken.

Artikel 17  

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, te zamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

2. Zij geven gevraagd en ongevraagd aan het algemeen bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het dagelijks bestuur gevoerde en te voeren bestuur nodig is.

3. Zij verstrekken - te zamen dan wel afzonderlijk — aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die door het algemeen bestuur danwel één of meer leden daarvan hetzij mondeling in een vergadering van het algemeen bestuur, hetzij schriftelijk worden verlangd en wel door:

a. mondelingen beantwoording van de gestelde vragen in dezelfde vergadering van het algemeen bestuur;

b. toezending van bepaalde aangewezen stukken binnen drie weken na ontvangst van het verzoek daartoe;

c. schriftelijke beantwoording van de gestelde vragen binnen zes weken na ontvangst daarvan;

Artikel 18  

Hij die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt tevens op lid van het dagelijks bestuur te zijn.

Artikel 19  

Het dagelijks bestuur stelt met inachtneming van de bepalingen van deze gemeenschappelijke regeling een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Dit reglement wordt aan het algemeen bestuur ter kennis gebracht.

 

Artikel 20  

1. Het dagelijks bestuur mag niet beraadslagen of besluitcn indien niet meer dan de helft van zijn leden tegenwoordig is.

2. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn niet openbaar.

4. Indien het bij het eerste lid vereiste aamal leden niet is opgekomen, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering. Tot deze vergadering worden de leden schriftelijk opgeroepen onder vermelding van dezelfde als bij de eerste vergadering te behandelen zaken.

5. In deze vergadering wordt over de in de oproepingsbriefjes vermelde zaken een besluit genomen door de aanwezige leden of het aanwezige lid.

Artikel 21  

1. Het dagelijks bestuur heeft tot taak:

a. het voorbereiden van al hetgeen in het algemeen bestuur ter overweging en beslissing moet worden gebracht;

b. het uitvoeren van besluiten van het algemeen bestuur;

c. het afkondigen van besluiten waarvan de afkondiging bij de wet, bij deze gemeenschappelijke regeling of bij besluit van het algemeen bestuur is voorgeschreven;

d. het desgevraagd dienen van bericht en raad over alle zaken het natuur- en recreatieschap betreffende aan de departementen van algemeen bestuur en aan de deelnemers, tenzij zulks bepaaldelijk van het algemeen bestuur wordt verlangd;

e. het beheren van de inkomsten en uitgaven, voor zover dit niet bij of krachtens deze - gemeenschappelijke regeling aan anderen is opgedragen;

f. de dagelijkse zorg voor de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

g. het toezicht op het beheer en onderhoud van alle werken, inrichtingen en eigendommen;

h. het vaststellen van de voorwaarden van aanbesteding of uitvoering van de werken en leverantien welker vaststelling het algemeen bestuur niet aan zich heeft gehouden;

i. het nemen van alle conservatoire maatregelen, zowel in als buiten rechte, en het doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht en bezit;

j. het stellen van nadere regelingen als bedoeld in artikel 27, lid 2;

k. het houden van gedurig toezicht op alles wat het natuur- en recreatieschap aangaat;

l. de zorg voor de bewaring van de archiefbescheiden;

m. zorg te dragen voor de aanstelling of indienstneming, de schorsing en het ontslag van het overige personeel in dienst en tijdelijke dienst, of op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, voor zover het algemeen bestuur zich deze bevoegdheid niet heeft voorbehouden;

2. Het dagelijks bestuur zendt zo spoedig mogelijk de door het algemeen bestuur vastgestelde verordeningen en reglementen ter kennisneming aan provinciale staten, gedeputeerde staten, de raden en colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemers.

Artikel 22  

Tot de uitvoering, bedoeld in artikel 21, lid 1 onder b, behoort de bevoegdheid tot het op kosten van de ovenreders doen wegnemen, beletten. verrichten of in de vorige toestand herstellen van hetgeen in strijd met een verordening van het natuur- en recreatieschap is of wordt gehouden, gemaakt of gesteld, ondernomen of nagelaten, beschadigd of weggenomen. Spoedeisende gevallen uitgezonderd wordt van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt dan nadat de belanghebbende schriftelijk is gewaarschuwd.

Artikel 23  

1. De ingevolge het bepaalde in artikel 22 verschuldigde kosten kan het dagelijks bestuur bij dwangbevel invorderen. Dit wordt op kosten van de schuldenaar bij deurwaardesexploit betekend en ten uitvoer gelegd op de wijze bij het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke acten voorgeschreven.

2. Verzet tegen het dwangbevel binnen dertig dagen na de betekening door dagvaarding van het natuur- en recreatieschap schorst de tenuitvoerlegging.

Hoofdstuk VI De voorzitter

Artikel 24  

1. De voorzitter van het natuur- en recreatieschap wordt door de leden van het algemeen bestuur uit een van de twee leden die door provinciale staten zijn benoemd. aangewezen.

2. Het gestelde in artikel 7, leden 4 tot en met 10, is van overeenkomstige toepassing.

3. De voorzitter vertegenwoordigt het natuur- en recratieschap in en buiten rechte.

4. De voorzitter kan de vertegenwoordiging buiten rechte aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

5. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt als zodanig op het lid van het dagelijks bestuur dat door het algemeen bestuur als zodanig is aangewezen uit de twee door de raad van de gemeente Rotterdam in het algemeen bestuur benoemde leden.

Hoofdstuk VII De secretaris

Artikel 25  

1.Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter worden bijgestaan door een secretaris, aan welke functionaris in de vergaderingen van het algemeen bestuur en die van het dagelijks bestuur een adviserende stem toekomt. Het algemeen bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris en kan een instructie voor de secretaris opstellen. Bij afwezigheid of ontstentenis wordt de secretaris vervangen op een door het algemeen bestuur te bepalen wijze.

2.De secretaris woont de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur bij.

Hoofdstuk VIII Verordeningen

Artikel 26  

Het algemeen bestuur is bevoegd ten behoeve van de uitoefening van de taak van het natuur- en recreatieschap verordeningen vast te stellen. Op overtreding van de bij of krachtens deze verordeningen gegeven voorschriften kan straf of bestuursdwang worden gesteld.

Artikel 27  

1.Voordat een verordening wordt vastgesteld, zendt het dagelijks bestuur het ontwerp daarvan voor zienswijzen aan gedeputeerde staten en aan de colleges van burgemeester en wethouder van de deelnemende gemeenten. Het besluit tot vaststelling van de verordening wordt niet genomen binnen zes weken na de datum van verzending van het ontwerp.

2. Het algemeen bestuur kan in de verordeningen van het natuur- en recreatieschap het dagelijks bestuur bevoegd verklaren nadere regels te stellen met betrekking tot bepaalde in de verordening aangewezen onderwerpen.

Artikel 28  

1. Voor zover een verordening van het natuur- en recreatieschap voorziet in hetzelfde onderwerp als een verordening van de provincie Zuid-Holland of een van de aan de regeling deelnemende gemeenten, regelt de verordening van het natuur- en recreatieschap de onderlinge verhouding. Zij kan bepalen dat de verordening van de provincie of van een gemeente voor het gehele gebied. dan wel voor een gedeelte daarvan geheel of gedeeltelijk ophoudt te gelden.

2. Voor zover een verordening van de provincie Zuid-Holland of van een van de deelnemende gemeenten in hetzelfde onderwerp voorziet als een eerder in werking getreden verordening van het natuur- en recreatieschap, geldt de verordening van de provincie/de gemeente niet voor het binnen het gebied gelegen deel van de provincie of gemeente.

Hoofdstuk IX Financiële bepalingen

Artikel 29  

De huishouding van het natuur- en recreatieschap wordt, voor zover in deze regeling niet anders is bepaald, ingericht als die van een tak van dienst in de zin van de Provinciewet, voor zover betreft:

1. het doen van betalingen;

2. de financiele administratie, de begroting en de rekening daaronder begrepen;

3. het doen van overschrijvingen tussen uitgaafposten van de begroting en

4. de deugdelijkverklaring van de rekeningcijfers.

Artikel 30  

1. Met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande artikel stelt het algemeen bestuur een verordening op het financieel beheer vast.

2. Deze verordening regelt onder meer:

a. de wijze waarop de betalingen en ontvangsten geschieden;

b. de inrichting van de financiele administratie;

c. interne-externe controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;

d. de verzekering van gelden van het natuur- en recreatieschap:

e. de belegging van overtollige kasgelden.

Artikel 31  

1. De invordering van de door het natuur- en recreatieschap te heffen belastingen geschiedt op overeenkomstige wijze als die van de provinciale belastingen.

2. De betekening van stukken betreffende de vervolging ter invordering van belastingen van het natuur- en recreatieschap en de tenuitvoerlegging van dwangbevelen geschieden door een deurwaarder, daartoe door het dagelijks bestuur aan te wijzen.

Artikel 32  

Het boekjaar van het natuur- en recreatieschap is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar loopt evenwel vanaf de datum van inwerkingtreding van deze gemeenschappelijke regeling tot 1 januari van het daarop volgende jaar.

Artikel 33  

1. Jaarlijks stelt het algemeen bestuur een begroting vergezeld van een voortschrijdend financieel vijfjarenplan op. De cijfers van het eerste jaar van het vijfjarenplan zijn identiek aan de begrotingscijfers. De cijfers van de overige jaren geven de maximum in die jaren te besteden gelden aan, gebaseerd op het prijspeil van het eerste jaar van het vijfjarenplan.

2. De vaststelling van de begroting dient te geschieden bij een besluit van het algemeen bestuur met meerderheid van stemmen, met dien verstande dat tot de voorstemmers in ieder geval moeten behoren of de stemmen van de door provinciale staten van Zuid-Holland benoemde leden of de stemmen van door de raad van de gemeente Rotterdam benoemde leden.

3. Het bepaalde in lid 2 geldt ook voor begrotingswijzingen.

Artikel 34  

1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan provinciale staten en aan de raden van de deelnemers. In de ontwerp-begroting wordt als uitgaven-plafond aangehouden het voor dat jaar in het laatst vastgestelde vijfjarenplan opgenomen bedrag aan uitgaven.

2. De ontwerp-begroting wordt door dc zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzage-legging en de verkrijging, tussen welke en de behandeling van de ontwerp-begroting ten minste veertien dagen moeten verlopen, geschiedt openbare kennisgeving.

3. Provinciale staten en de raden van de deelnemende gemeenten kunnen omtrent de ontwerp-begroting het dagelijks bestuur van hun gevoelen doen blijken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren, waarin dit gevoelen is vervat, bij de ontwerp-begroting zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.

4. De begroting wordt door het algemeen bestuur uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt, vastgesteld.

5. Na vaststelling zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begroting aan de deelnemers, die ter zake aan de Kroon binnen acht weken na toezending van hun gevoelen kunnen doen blijken. Indien de begroting geheel overeenkomstig het in lid 1 genoemde ontwerp is vastgesteld, kan worden volstaan met de mededeling hiervan aan de deelnemers.

6. Het bepaalde in het eerste, derde en vijfde lid van dit artikel is mede van toepassing op besluiten tot wijziging van de begroting, tenzij het dagelijks bestuur op grond van het zevende lid besloten heeft een begrotingswijziging niet voor zienswijze aan de deelnemers aan te bieden.

7. Het totaal van de begroting vormt het autorisatieniveau voor begrotingswijzigingen. Indien noodzakelijk vinden begrotingswijzigingen plaats bij voorjaarsnota en/of najaarsnota. Het dagelijks bestuur biedt voorgenomen begrotingswijzigingen voor een zienswijze aan aan de deelnemers. Het dagelijks bestuur kan hiervan afzien als:

1. Het totaal aan (budget)mutaties minder dan 5% van de totale begrotingsomvang (baten) bedraagt en;

2. De wijziging(en) het totaal van de begrote lasten niet te boven gaan of waar deze de begrote laste wel te boven gaan er in financiële dekking is voorzien door:

a. extra opdracht(en) van een individuele deelnemer en bijbehorende financiële dekking;

b. overige taken, zoals wettelijke taken waar extra bijdragen van derden/deelnemers tegenover staan.

Artikel 35  

1. Buiten de begroting kunnen geen uitgaven geschieden dan nadat de Kroon een besluit tot wijziging van de begroting heeft goedgekeurd.

2. In gevallen van dringende spoed kan een zodanige uitgaaf worden gedaan, mits het besluit van het algemeen bestuur tot wijziging van de begroting terstond ter verkrijging van Koninklijke goedkeuring wordt ingezonden.

3. Het in artikel 34, lid 1, bedoelde uitgavenplafond mag door de wijziging van de begroting niet worden overschreden. Indien zulks echter in een geval van dringende spoed onontkoombaar is, dient de vaststelling van de desbetreffende begrotingswijziging te geschieden bij een besluit van het algemeen bestuur met de stemmen van ten minste tweederde van het aantal leden.

4. Het bepaalde in artikel 131 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

5. Het bepaalde in artikel 34, leden 2, 3 en 5, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 36  

1. Met betrekking tot elk boekjaar legt het dagelijks bestuur voor 1 juli van het daaropvolgende jaar aan het algemeen bestuur een rekening van het natuur- en recreatieschap over en een balans per 31 december van dat boekjaar. Hij voegt daarbij het verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de rekening, ingestelde door een niet in dienst van het natuur- en recreatieschap of een van de deelnemers staande, door het algemeen bestuur aan te wijzen deskundige. Zodra de stukken aan het algemeen bestuur zijn aangeboden. worden zij algemeen verkrijgbaar gesteld tegen betaling van de kosten. Van de verkrijgbaarstelling vindt openbare kennisgeving plaats.

2. Het algemeen bestuur stelt de rekening en de balans vast. De leden van het dagelijks bestuur onthouden zich hierbij van medestemmen.

3. Na de vaststelling van de rekening wordt een exemplaar aan elk der deelnemers gezonden, vergezeld van de balans en het verslag als bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

4. Het vijfde lid van artikel 34 is voor wat betreft de rekening van overeenkomstige toepassing.

5. Het bepaalde in artikel 139 van de Provinciewet is van overeenkomstige toepassing.

6. De bedragen welke betrekking hebben op de voor economische exploitatie gebruikte goederen worden in de begroting en rekening afzonderlijk vermeld.

Artikel 37  

De minister van Binnenlandse Zaken, gedeputeerde staten van Zuid-Holland en burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten kunnen het geldelijk beheer en de boekhouding te allen tijde aan een onderzoek van hunnentwege doen onderwerpen. Aan de daanoe door hen aan te wijzen ambtenaren verstrekt het dagelijks bestuur desgevraagd alle voor dit onderzoek nodige inlichtingen.

Artikel 38  

1. Een nadelig saldo van de rekening van baten en lasten van het natuur- en recreatieschap wordt gebracht ten laste van de provincie Zuid-Holland voor 20%, de gemeente Rotterdam voor 45% en de overige deelnemers voor 35%, over hen te verdelen naar rata van het aantal inwoners per 1 januari van het waarop het nadelige saldo betrekking heeft.

2. Een batig saldo van de in het eerste lid bedoelde rekening wordt overgebracht naar het volgende dienstjaar.

3. Wanneer de begroting een over een deelnemers om te slaan tekort aanwijst, zal de in de begroting geraamde bijdrage door de deelnemers bij wijze van voorschot worden voldaan in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste op 1 februari en de tweede op 1 augustus van het desbetreffende begrotingsjaar vervalt.

Hoofdstuk X Archief

Artikel 39  

De bepalingen van de Archiefwet 1995 en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsvoorschriften, voor zover betrekking hebbend op de archiefbescheiden van de deelnemers, zijn van overeenkomstige toepassing op het natuur- en recreatieschap.

Hoofdstuk XI Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing

Artikel 40  

1. Toetreding van een nieuwe deelnemer kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle deelnemers.

2. Het besluit tot bewilliging voorziet, indien nodig, tevens in de wijziging van artikel 38. Artikel 43 is daarbij van toepassing.

Artikel 41  

1. De deelnemers hebben de mogelijkheid uit de regeling te treden bij daartoe strekkend besluit, dat binnen twee weken nadat het is genomen aan het algemeen bestuur wordt toegezonden.

2. Aan de uittreding kunnen voorwaarden, waaronder financiële, worden verbonden.

3. Ten aanzien van de voorwaarden beslist het algemeen bestuur met meerderheid van stemmen.

4.De uittreding als bedoeld in het eerste lid heeft plaats op het einde van het jaar volgend op het jaar waarin de uittredende deelnemer het besluit tot uittreding kenbaar heeft gemaakt aan het algemeen bestuur.

5. De deelnemers voorzien in de nodige wijzigingen van de artikelen 7, 16 en 38. Artikel 43 is daarbij van toepassing.

Artikel 42  

1. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De regeling wordt door de zorg van de provincie Zuid-Holland bekend gemaakt in de Nederlandsche Staatscourant.

3. De regeling treedt in werking op 1 januari 1990, waarbij dan tevens voldaan moet zijn aan het bepaalde in artikel 52 juncto artikel 26. lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 43  

De gemeenschappelijke regeling kan worden gewijzigd bij besluiten van de meerderheid van de deelnemers, waaronder in ieder geval de provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam.

 

Artikel 44  

1. De gemeenschappelijke regeling kan worden opgeheven bij besluit van ten minste tweederde van de deelnemers.

2. Het besluit tot opheffing regelt tevens de gevolgen daarvan voor de deelnemers.

3. Tenzij het algemeen bestuur anders bepaalt, is hij belast met de liquidatie van het natuur- en recreatieschap.

Hoofdstuk XII Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 45  

De eerste benoeming van de leden van het algemeen bestuur en van de leden van het dagelijks bestuur heeft plaats met ingang van de dag waarop de gemeenschappelijke regeling in werking zal zijn getreden.

Artikel 46  

Deze regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling voor het natuur- en recreatiegebied IJsselmonde.