Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

SUBSIDIEREGELING LEEFBAARHEID EN BEWONERSPARTICIPATIE DEN HAAG 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSUBSIDIEREGELING LEEFBAARHEID EN BEWONERSPARTICIPATIE DEN HAAG 2016
CiteertitelSUBSIDIEREGELING LEEFBAARHEID EN BEWONERSPARTICIPATIE DEN HAAG 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie (RIS 281932) wordt ingetrokken

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Onbekend

05-01-2016

Dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad van week 1 van 2016 en zal met ingang van 7 januari 2016 inclusief toelichting, terug te vinden zal zijn op de site www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken, onder risnummer 290486

RIS 290486, PBS/2015.299

Tekst van de regeling

Intitulé

SUBSIDIEREGELING LEEFBAARHEID EN BEWONERSPARTICIPATIE DEN HAAG 2016

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DEN HAAG,

Overwegende dat:

 

 • -

  de subsidieregeling ‘Leefbaarheid en bewonersparticipatie’ een wijkgerichte aanpak voorstaat;

 • -

  de wijkprogramma’s en uitvoeringsplannen de stadsdeelplannen en activiteitenprogramma’s vervangen;

 • -

  de stadsdelen maatwerk leveren en snel en flexibel inspelen op actuele ontwikkelingen;

 • -

  de stadsdelen het samenspel met bewoners verzorgen en goed zicht hebben op ontwikkelingen in de wijk, en de impact van beleid en activiteiten op bewoners;

 

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014

 

besluit:

 

 • I.

  Vast te stellen de Subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie Den Haag 2016.

 • II.

  In te trekken de Subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie (RIS 281932).

 • III.

  Dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en terug werkt tot en met 1 januari 2016.

 • IV.

  Dat dit besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad van week 1 van 2016 en met ingang van 7 januari 2016 inclusief toelichting, terug te vinden zal zijn op de site www.denhaag.nl/bestuurlijkestukken, onder risnummer 290486.

 

Den Haag, 5 januari 2016

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen

§ 1 Algemene bepalingen

Subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie Den Haag 2016

Artikel 1:1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  basissubsidie: subsidie voor bewonersorganisaties zoals bedoeld in het Beleidskader subsidiesystematiek bewonersorganisaties (RIS180586);

 • -

  bewonersorganisatie: een organisatie vallend onder het Beleidskader subsidiesystematiek bewonersorganisaties (RIS180586);

 • -

  uitvoeringsplan: het door het college vastgestelde jaarlijkse uitvoeringsplan per wijk, gebaseerd op de vierjaarlijkse door de Raad vastgestelde wijkprogramma;

 • -

  wijkbus: personenbus waarmee georganiseerd aanvullend vervoer wordt geboden aan ouderen en gehandicapten.

 • -

  wijkprogramma: het door de raad vastgestelde vierjaarlijkse Wijkprogramma;

Artikel 1:2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze regeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college van burgemeester en wethouders voor de in artikel 2:1 bedoelde activiteiten.

§ 2 De activiteiten en de doelgroep

Artikel 2:1. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor initiatieven die bijdragen aan de bevordering van cultuur, welzijn, participatie, leefbaarheid en veiligheid in buurt, wijk of stadsdeel in de gemeente Den Haag.

 • 2.

  De doelen en wat daarmee bereikt moeten worden, wie de activiteit gaat uitvoeren en op wie de activiteit zich richt moeten beschreven worden in het te overleggen activiteitenplan en de aanvraag.

 • 3.

  De activiteiten moeten in de buurt, wijk of stadsdeel gewenst zijn. Dit blijkt uit het wijkprogramma en/of het uitvoeringsplan.

Artikel 2:2. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen.

§ 3 De kosten en de subsidie

Artikel 3:1. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

1 Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 2.1.

2 De BTW over de gesubsidieerde kosten komt niet voor vergoeding in aanmerking.

§ 4 Subsidieplafond en verdeling

Artikel 4:1 Subsidieplafond

1.Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode van 1 januari tot en met 31 december een subsidieplafond gelijk aan het voor dit jaar beschikbare bedrag voor Leefbaarheid- en Bewonersparticipatie in de begroting van het Stadsdeel.

Artikel 4:2. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij het college burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien het college van burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangt, stelt het college de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

§ 5. Besluitvorming subsidie

Artikel 5:1. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014, uiterlijk zes weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd ingediend.

Artikel 5:2. Beslistermijn

Het college van burgemeester en wethouders beslist, in afwijking van artikel 10, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014, binnen zes weken nadat de volledige aanvraag om subsidie is ingediend.

§ 6. Verplichtingen, verantwoording, vaststelling en voorschot

Artikel 6:1. Verplichtingen

Onverminderd de artikelen 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 15 tot en met 18 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014, gelden voor de subsidieontvanger de volgende verplichtingen:

 • a.

  indien de subsidieontvanger voor het uitoefenen van zijn activiteiten huisvesting behoeft en de huisvestingslasten onderdeel uit maken van de te verstrekken subsidie, kan aan de beschikking tot subsidieverlening de verplichting worden verbonden om de activiteiten van de subsidieontvanger te laten plaatsvinden in of op gemeentelijk vastgoed, voor zover het gemeentelijk vastgoed geschikt is om deze activiteiten uit te oefenen, dan wel daartoe redelijkerwijs geschikt te maken is;

 • b.

  indien aan een beschikking tot subsidieverlening de verplichting is verbonden dat de activiteiten van de subsidieontvanger plaatsvinden in of op gemeentelijk vastgoed, kunnen daarbij verplichtingen worden opgelegd inzake meervoudig of gezamenlijk gebruik van het betreffende gemeentelijke vastgoed;

 • c.

  indien de uitoefening van de activiteiten van de subsidieontvanger niet plaatsvindt in of op gemeentelijk vastgoed kan aan de beschikking tot subsidieverlening de verplichting worden verbonden dat de subsidieontvanger de huisvesting waarin de activiteiten plaatsvinden, in medegebruik geeft of verhuurt aan andere subsidieontvangers van de gemeente teneinde meervoudig of gezamenlijk gebruik van het betreffende vastgoed te realiseren.

§ 7. Slotbepalingen

Artikel 7:1. Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Leefbaarheid en Bewonersparticipatie Den Haag 2016.