Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Doesburg

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDoesburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen) 2019
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen) 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet basisregistratie adressen en gebouwen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-2019Nieuwe regeling

28-02-2019

gmb-2019-56478

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019

De raad van de gemeente Doesburg;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 januari 2019;

 

gehoord de commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu d.d. 13 februari 2019;

 

gelet op artikel 6 van de Wet basisregistratie adressen en gebouwen en artikel 149 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

 • 1.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • -

   Adres;

  • -

   Ligplaats;

  • -

   Openbare ruimte;

  • -

   Pand;

  • -

   Standplaats;

  • -

   Verblijfsobject;

  • -

   Woonplaats;

  dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen.

 • 2.

  In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verder verstaan onder:

  • -

   College: het college van burgemeester en wethouders.

  • -

   Bouwwerk: elke constructie van enige omvang hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van de bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

  • -

   Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

  • -

   Nummeraanduiding: dat wat daaronder wordt verstaan in de Wet basisregistratie adressen en gebouwen, met dien verstande dat deze bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter- of cijfercombinatie.

  • -

   Rechthebbende: een ieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht of een persoonlijk recht zodanig de beschikking heeft over een onroerende zaak dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is om in de zaak te handelen zoals in de verordening is voorgeschreven, alsmede de beheerder.

Hoofdstuk 2.  

Artikel 2. Naamgeving van woonplaatsen en delen van de openbare ruimte

 • 1.

  Het college stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste een woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen conform de eisen die het Centraal Bureau voor de Statistiek aan deze indeling verbindt.

 • 2.

  Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zo nodig aan bouwwerken.

 • 3.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3. Nummering van objecten

 • 1.

  Het college stelt de lig- en standplaatsen vast.

 • 2.

  Het college kent nummeraanduiding toe aan verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 3.

  Zij bepalen de afbakening van panden, verblijfsobjecten, lig- en standplaatsen.

 • 4.

  De toekenning of afbakening, bedoeld in het tweede en derde lid, kan ook op voor personen toegankelijke objecten, niet zijnde verblijfsobjecten worden toegepast.

 • 5.

  Onder vaststellen, toekennen en bepalen als bedoeld in het eerste tot en met vierde lid wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken daarvan.

Artikel 4. Aanbrengen aanduiding

 • 1.

  De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen, bedoeld in artikel 2, worden door of in opdracht van de gemeente blijvend zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  De door het college aan een object toegekende nummers, bedoeld in artikel 3, tweede en vierde lid, moeten daaraan op doeltreffende wijze worden aangebracht.

 • 3.

  Het is eenieder die daartoe niet bevoegd is verboden namen aan delen van de openbare ruimte, dan wel nummers aan een pand of verblijfsobject, lig- of standplaats, toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Artikel 5. Gedoogplicht naamaanduiding

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat de door hen toegekende aanduiding, bedoeld in artikel 2, tweede lid, aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een ander soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde aanduidingen overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de aanduidingen, als bedoeld in het eerste lid, vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Hoofdstuk 3. Plaatsen van naam- en nummerborden

Artikel 6. Aanbrengplicht nummeraanduiding

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college aan te brengen.

 • 2.

  Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 3.

  Als een verblijfsobject, lig- of standplaats nog niet gereed is gekomen, wordt het nummer binnen vier weken na het gereedkomen daarvan aangebracht.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste en derde lid genoemde termijnen verlengen.

Hoofdstuk 4. Nadere regels

Artikel 7. Uitvoeringsvoorschriften

Het college kan nadere regels stellen betreffende het bepaalde in deze verordening.

Hoofdstuk 5. Strafbepalingen

Artikel 8. strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren die ook zijn aangewezen met betrekking tot het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens de APV.

Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 9 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen alle eerdere gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten.

Artikel 10 Overgangsbepaling

 • 1.

  Namen en nummers die op grond van de in artikel 9 genoemde regels en voorschriften aan delen van de openbare ruimte en de daaraan liggende objecten zijn toegekend, blijven na de inwerkingtreding van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hen te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019 wordt de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2008 ingetrokken.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2019.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Doesburg in zijn openbare vergadering van 28 februari 2019.

De griffier,

J.B.Voorhof

De voorzitter,

drs. L.W.C.M. van derMeijs