Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Subsidieregeling Vrijwillige inzet Dordrecht 2019 – 2022

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling Vrijwillige inzet Dordrecht 2019 – 2022
CiteertitelSubsidieregeling Vrijwillige inzet Dordrecht 2019 – 2022
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Dordrecht/600158/CVDR600158_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-04-2019nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-77643

BBV:2019-0021361

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling Vrijwillige inzet Dordrecht 2019 – 2022

 

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht;

 

gelet op:

 • -

  de bepalingen in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 4 van de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de navolgende Subsidieregeling Vrijwillige inzet Dordrecht 2019 – 2022.

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • -

  Asv: de Algemene subsidieverordening Dordrecht;

 • -

  college: het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht.

 

Artikel 2. Doelstelling

Het doel van deze regeling is de voorwaarden voor een subsidie vrijwillige inzet te benoemen. De gemeente wil vrijwilligers en de organisaties die met vrijwilligers werken ondersteunen, hen de randvoorwaarden bieden om zich enthousiast in te zetten en drempels wegnemen om actief te worden.

 

Artikel 3. Algemeen

 • 1.

  Op deze regeling zijn de bepalingen van de Algemene subsidieverordening Dordrecht van toepassing, voor zover daar in deze regeling niet van wordt afgeweken.

 • 2.

  Het college kan subsidies verstrekken om het doel, zoals omschreven in artikel 2 te realiseren.

 • 3.

  Deze regeling staat open voor rechtspersonen en samenwerkingsverbanden tussen rechtspersonen.

 

Artikel 4. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college voor de in artikel 5 bedoelde activiteiten.

 

Artikel 5. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de ondersteuning van vrijwillige inzet door het stimuleren, matchen, ondersteunen en waarderen van deze inzet, zoals vastgesteld in de beleidsnotitie Vrijwillige inzet in Dordrecht 2019-2022.

 

Artikel 6. Beoordelingscriteria

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen zullen de aanvragen op basis van de volgende criteria worden beoordeeld:

 

Algemeen

 • a.

  De aanwezigheid van een heldere en transparante organisatie- en besluitvormingsstructuur, waarbij de besturing voldoet aan de hedendaagse eisen van goed bestuur (incl. toezichtfunctie).

 • b.

  De kwaliteitsparagraaf in het Uitvoeringsplan (met onderwerpen als kwaliteitsborging, kwaliteit processen en dienstverlening, deskundigheidsbevordering en klanttevredenheid van klanten en partners).

 • c.

  De ervaring van de organisatie: zijn de activiteiten (of soortgelijke activiteiten) eerder uitgevoerd (minimaal twee referentieprojecten uit de afgelopen twee jaar).

 

Visie en activiteiten

 • a.

  Authentieke en aansprekende visie.

 • b.

  De aansluiting van de visie van de organisatie bij de landelijke trends en ontwikkelingen.

 • c.

  De aansluiting van de visie van de organisatie aan bij de visie van de gemeente zoals verwoord in de beleidsnotitie Vrijwillige inzet in Dordrecht 2019-2022.

 • d.

  De vertaling van de visie naar het uitvoeringsplan.

 

Veranderkracht

 • a.

  Aantoonbare veranderkracht (aantoonbaar in de afgelopen 2 jaar).

 • b.

  Flexibiliteit en wendbaarheid bij veranderende omstandigheden (aanpassingsvermogen).

 • c.

  Openstaan voor vernieuwing (aantoonbaar in de afgelopen 2 jaar).

 • d.

  Aantoonbaar ambitieniveau van de organisatie.

 

Netwerk

 • a.

  Netwerk op diverse niveaus: landelijk en in Dordrecht op gemeente- en op wijkniveau.

 • b.

  Mogelijkheid om het onder a. genoemde netwerk op te bouwen indien dit nog niet aanwezig is.

 • c.

  Verhouding tot netwerkpartners.

 • d.

  Samenwerkingsrelaties met relevante netwerkpartners.

 • e.

  Rol van de organisatie binnen netwerk.

 • f.

  Aantoonbare relatie van de organisatie met andere partijen.

 

Werkwijze

 • a.

  Hoe is de strategie gekoppeld aan het uitvoeringsplan?

 • b.

  Hoe wordt verbinding gemaakt naar verschillende (nieuwe) doelgroepen en inclusie van de samenleving?

 • c.

  Hoe wordt de zichtbaarheid en samenwerking in de stad vormgegeven?

 

Artikel 7. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

De subsidie wordt verstrekt in de vorm van een jaarlijkse subsidie in de structurele kosten die hiervoor in aanmerking komen voor de activiteiten als omschreven in artikel 5.

 

Artikel 8 Verdeelsystematiek

 • 1.

  De subsidie wordt toegekend aan de aanvrager die het hoogste aantal punten scoort bij de beoordeling van de criteria genoemd in artikel 6 van deze subsidieregeling.

 • 2.

  Het college rangschikt de voor subsidieverlening in aanmerking komende aanvragen zodanig dat een aanvraag hoger rangschikt naarmate die naar zijn oordeel voldoet aan de criteria genoemd in artikel 6 van deze subsidieregeling.

 • 3.

  Ten behoeve van de rangschikking kunnen maximaal de volgende punten worden toegekend:

   

 

1. Algemeen

: 10 punten

 

2. Visie en activiteiten

: 30 punten

 

3. Veranderkracht

: 30 punten

 

4. Netwerk

: 15 punten

 

5. Werkwijze

: 15 punten

 

 

 

 

 • 4.

  Voor criterium 1 genoemd in het derde lid van artikel 8 van deze subsidieregeling worden:

  • a.

   geen punten toegekend indien niet wordt voldaan aan het criterium;

  • b.

   twee punten toegekend indien er in zeer geringe mate wordt voldaan aan het criterium;

  • c.

   vier punten toegekend indien er in geringe mate wordt voldaan aan het criterium;

  • d.

   zes punten toegekend indien gemiddeld wordt voldaan aan het criterium;

  • e.

   acht punten toegekend indien in ruime mate wordt voldaan aan het criterium;

  • f.

   tien punten toegekend indien in zeer ruime mate wordt voldaan aan het criterium.

 • 5.

  Voor criteria 2 en 3 genoemd in het derde lid van artikel 8 van deze subsidieregeling worden per criterium:

  • a.

   geen punten toegekend indien niet wordt voldaan aan het criterium;

  • b.

   zes punten toegekend indien er in zeer geringe mate wordt voldaan aan het criterium;

  • c.

   twaalf punten toegekend indien er in geringe mate wordt voldaan aan het criterium;

  • d.

   achttien punten toegekend indien gemiddeld wordt voldaan aan het criterium;

  • e.

   vierentwintig punten toegekend indien in ruime mate wordt voldaan aan het criterium;

  • f.

   dertig punten toegekend indien in zeer ruime mate wordt voldaan aan het criterium.

 • 6.

  Voor criteria 4 en 5 genoemd in het derde lid van artikel 8 van deze subsidieregeling worden per criterium:

  • a.

   geen punten toegekend indien niet wordt voldaan aan het criterium;

  • b.

   drie punten toegekend indien er in zeer geringe mate wordt voldaan aan het criterium;

  • c.

   zes punten toegekend indien er in geringe mate wordt voldaan aan het criterium;

  • d.

   negen punten toegekend indien gemiddeld wordt voldaan aan het criterium;

  • e.

   twaalf punten toegekend indien in ruime mate wordt voldaan aan het criterium;

  • f.

   vijftien punten toegekend indien in zeer ruime mate wordt voldaan aan het criterium.

    

Artikel 9 Aanvraagtermijn
 • 1.

  Een aanvraag om een subsidie voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022 wordt, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Asv, ingediend uiterlijk 10 mei 2019.

 • 2.

  De aanvraag wordt digitaal ingediend door middel van een door het college vastgesteld webformulier.

   

Artikel 10. Beslistermijn

Het college beslist, in afwijking van artikel 10, eerste lid, van de Asv, uiterlijk op 30 juni 2019 op de aanvragen om subsidie voor de periode van 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022.

 

Artikel 11. Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 11 van de Asv wordt de subsidie in ieder geval geweigerd, indien:

 • a.

  de activiteiten als onvoldoende worden beoordeeld op basis van de in artikel 6 van deze subsidieregeling genoemde criteria;

 • b.

  voor de gevraagde subsidie ook subsidie wordt/werd verstrekt op grond van een andere rijks- of provinciale of gemeentelijke subsidieregeling;

 • c.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in deze subsidieregeling.

   

Artikel 12. Slotbepalingen
 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Vrijwillige inzet Dordrecht 2019 - 2022.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 maart 2019

Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan A.W. Kolff