Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Noordoostpolder

Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNoordoostpolder
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten
CiteertitelSubsidieverordening monumenten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Subsidieverordening restauratie en onderhoud van monumenten Noordoostpolder” zoals deze is vastgesteld op 11 november 2011.

Artikel 11 bevat een hardheidsclausule.

Artikel 13 bevat een overgangsrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2015nieuwe regeling

01-06-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 10-06-2015

282707

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten

De raad van de gemeente Noordoostpolder,

 

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders van 24 maart 2015, no. 282707-1;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

 

gezien de Nota Monumentenbeleid 2013 – 2018 van de gemeente Noordoostpolder, zoals vastgesteld op 28 maart 2013 en

de Erfgoedverordening 2012 gemeente Noordoostpolder, zoals vastgesteld op 20 september 2012;

 

overwegende dat de instandhouding van gemeentelijke monumenten belangrijk is;

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de:

 

Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  monument: een beschermd monument voorkomend op de lijst met gemeentelijke monumenten;

 • b.

  eigenaar:

  • de natuurlijke- of rechtspersoon die het recht van eigendom heeft,

  • 2°.

   degene die het recht van erfpacht heeft;

  • de houder van een recht van opstal;

  • de vruchtgebruiker;

  • de houder van het appartementsrecht als bedoeld in artikel 5:106 van het Burgerlijk Wetboek;

  • een toekomstig eigenaar die in het bezit is van een volledig ondertekend voorlopig koopcontract.

 • c.

  instandhoudingswerkzaamheden: werkzaamheden, die nodig zijn voor de instandhouding van een monument of de monumentale waarden daarvan, het jaarlijkse abonnement van de Monumentenwacht Overijssel/Flevoland daaronder mede begrepen;

 • d.

  subsidiabele kosten: kosten als bedoeld in artikel 1 van de nadere regels, als bedoeld in artikel 2, lid 2;

 • e.

  omgevingsvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, of

  • 2.

   2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • f.

  college: college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordoostpolder;

 • g.

  inspectierapport: een bouwkundig inspectierapport, dat:

  • de technische staat van het monument beschrijft;

  • opgesteld is door de Monumentenwacht Overijssel/Flevoland;

  • de werkzaamheden beschrijft die verricht moeten worden teneinde het monument in goede staat van onderhoud te houden;

  • niet ouder is dan drie jaar, en;

  • de gebreken van het monument en een hersteladvies nauwkeurig vermeldt.

 • h.

  monumentenwacht Overijssel/Flevoland: een onafhankelijke particuliere stichting die periodiek inspecties aan monumenten verricht.

Artikel 2 Reikwijdte en werkingssfeer verordening.

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op subsidies voor de uitvoering van instandhoudingswerkzaamheden aan monumenten, met uitzondering van de kosten waarvoor op grond van enige andere, door het college aan te wijzen regeling subsidie voor de kosten van de instandhoudingswerkzaamheden kan worden verkregen.

 • 2.

  Het college stelt nadere regels vast met betrekking tot subsidiabele kosten en de wijze van uitvoering van instandhoudingswerkzaamheden.

 • 3.

  Alleen aan de eigenaar van een monument kan een subsidie worden verstrekt.

 • 4.

  In geval van brand-, storm-, water- en bliksemschade worden de subsidiabele kosten berekend aan de hand van de kosten van de te treffen instandhoudingswerkzaamheden minus uit te keren of verkregen verzekeringsgelden.

Artikel 3 Subsidieplafond en doorschuiven aanvraag.

 • 1.

  De gemeenteraad stelt jaarlijks bij de behandeling van de begroting het subsidieplafond ter uitvoering van deze verordening vast.

 • 2.

  De aanvragen om subsidie worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3.

  Het college kan een aanvraag die is geweigerd op grond van overschrijding van het subsidieplafond aanmerken als een aanvraag per 1 januari van het opvolgend jaar. Voor de bepaling van de volgorde van deze aanvragen is de volgorde van binnenkomst in het oorspronkelijke jaar bepalend.

Artikel 4 Hoogte subsidie.

 • 1.

  De subsidie bedraagt ten hoogste 25% van de subsidiabele kosten van instandhoudingswerkzaamheden tot een maximumvan € 7.000,-, inclusief verschuldigde omzetbelasting.

 • 2.

  Indien de provincie bereid is om eveneens subsidie te verstrekken voor de instandhoudingswerkzaamheden wordt de subsidie verhoogd met dat bedrag.

Artikel 5 Aanvraag subsidie.

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet schriftelijk en volledig ingevuld door de eigenaar bij het college worden ingediend op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij het aanvraagformulier worden in ieder geval de volgende documenten gevoegd:

  • a.

   een door de Monumentenwacht Overijssel/Flevoland opgesteld inspectierapport van het monument;

  • b.

   tekeningen of foto’s van de bestaande situatie;

  • c.

   tekeningen waarop de voorgenomen herstelwerkzaamheden of wijzigingen staan aangegeven;

  • d.

   een begroting, niet ouder dan twee jaar, gespecificeerd naar: mensuren, stelposten en materialen;

  • e.

   een bestek of werkomschrijving per onderdeel van de toe te passen constructies, materialen, afwerkingen en kleuren, alsmede van de wijze van verwerking daarvan;

  • f.

   indien de instandhoudingswerkzaamheden als vergunningplichtig zijn aangemerkt, een verwijzing naar het vergunningsnummer;

  • g.

   een afschrift van een verzekeringsovereenkomst/polis tegen brand-, storm-, water- en bliksemschade ten behoeve van het monument;

  • h.

   naam en adres van de betrokken uitvoerder(s) van de werkzaamheden, zoals aannemer(s), schilder(s), installatiebedrijf(ven), etc.;

  • i.

   offertes van minimaal van twee partijen over alle te verrichten instandhoudingswerkzaamheden.

Artikel 6 Weigeringsgronden.

Het college verstrekt geen subsidie indien:

 • a.

  met de instandhoudingswerkzaamheden is begonnen voordat de aanvrager een subsidieverleningsbeschikking heeft ontvangen;

 • b.

  voor de instandhoudingswerkzaamheden binnen een termijn van vijf jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag wordt ingediend een financiële tegemoetkoming is verstrekt door een ander dan de gemeente Noordoostpolder, met uitzondering van de in artikel 4, lid 2 genoemde subsidie;

 • c.

  de voor het verrichten van de instandhoudingswerkzaamheden noodzakelijke vergunningen niet zijn verleend;

 • d.

  de aanvrager een institutionele eigenaar of institutionele verhuurder is.

 • e.

  in de vijf voorafgaande kalenderjaren al een subsidie ten behoeve van het gemeentelijke monument is verstrekt voor dezelfde instandhoudingswerkzaamheden.

Artikel 7 Subsidieverlening.

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag voor verlening van subsidie binnen van acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn mag ten hoogste met een termijn van acht weken worden verlengd.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde termijn wordt opgeschort met ingang van de dag waarop de aanvrager is verzocht een verzuim te herstellen tot de dag waarop het verzuim is hersteld of de daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken.

Artikel 8 Verplichtingen.

De subsidie wordt verleend onder de verplichtingen, dat in ieder geval:

 • a.

  de instandhoudingswerkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de door het college goedgekeurde documenten zoals bedoeld in artikel 5 lid 2 en eventueel nader door het college te stellen verplichtingen;

 • b.

  de aanvang van de instandhoudingswerkzaamheden tenminste twee weken van tevoren wordt gemeld bij het college;

 • c.

  binnen zes maanden na het besluit tot het verlenen van de subsidie met de instandhoudingswerkzaamheden worden begonnen;

 • d.

  de instandhoudingswerkzaamheden zijn voltooid binnen één jaar na bekendmaking van het besluit tot het verlenen van de subsidie of vóór een door het college in de beschikking op te nemen datum;

 • e.

  de eigenaar het vervreemden van het monument meldt aan het college, indien die vervreemding plaatsvindt in de periode tussen de verlening en vaststelling van de subsidie.

 • f.

  de eigenaar na voltooiing van de instandhoudingswerkzaamheden het monument zal bewaren en onderhouden in de staat waarin het door de instandhoudingswerkzaamheden is gebracht;

 • g.

  de eigenaar driejaarlijks een bouwkundig inspectierapport overlegt, onder de verplichting om de eventueel in het rapport geconstateerde bouwtechnische gebreken te herstellen. Het college kan zonodig een termijn stellen waarbinnen deze gebreken dienen te zijn hersteld;

 • h.

  de eigenaar het monument voldoende verzekert en verzekerd houdt tegen water-, brand-, storm- en bliksemschade;

 • i.

  bij de vaststelling van de subsidie de werkelijk gemaakte en betaalde kosten van de instandhoudingswerkzaamheden in aanmerking worden genomen.

Artikel 9 Subsidievaststelling

 • 1.

  De aanvrager dient uiterlijk binnen acht weken na het gereedkomen van de instandhoudingswerkzaamheden een aanvraag tot vaststelling van de subsidie bij het college in.

 • 2.

  De aanvraag omvat:

  • a.

   een volledig ingevuld gereedmeldingsformulier;

  • b.

   een volledig overzicht van de uitgevoerde instandhoudingswerkzaamheden en een specificatie van de daarop betrekking hebbende kosten inclusief het uitgevoerde meer- en minderwerk;

  • c.

   alle rekeningen en betalingsbewijzen met betrekking tot de instandhoudingswerkzaamheden.

 • 3.

  In plaats van rekeningen en betalingsbewijzen mag de aanvrager ook een verklaring van een registeraccountant overleggen waaruit blijkt dat een overgelegd kostenoverzicht juist en volledig is.

 • 4.

  Het college beslist binnen acht weken na ontvangst op de aanvraag.

 • 5.

  Het college kan de beslistermijn eenmaal met zes weken verlengen.

Artikel 10 Uitbetaling van de subsidie.

 • 1.

  De subsidie wordt binnen vier weken na vaststelling ineens uitbetaald.

 • 2.

  Op verzoek van de aanvrager kan het college de verleende subsidie bij voorschot uitbetalen

 • 3.

  In de beschikking tot subsidieverlening wordt opgenomen of en hoe het eventuele voorschotbedrag wordt berekend en uitbetaald.

Artikel 11 Hardheidsclausule.

Het college kan de artikelen 5, 6 eerste lid, onder b, d en e, 8 en 9 buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voorzover toepassing gelet op het belang van de instandhouding van gemeentelijke monumenten leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 12 Intrekking oude regeling

De Subsidieverordening restauratie en onderhoud van monumenten Noordoostpolder” zoals deze is vastgesteld op 11 november 2011 wordt ingetrokken.

Artikel 13 Overgangsrecht

Op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn aangevraagd blijven de bepalingen van toepassing zoals die zijn opgenomen in de “Subsidieverordening restauratie en onderhoud van monumenten Noordoostpolder” zoals deze is vastgesteld op 11 november 2011.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2015.

Artikel 15 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Subsidieverordening monumenten".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 1 juni 2015.

De griffier, de voorzitter,