Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rotterdam

Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRotterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014
CiteertitelVerordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp2014-17

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet op de lijkbezorging, art 35

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Geen

23-01-2014

Gemeenteblad 2014-17

Voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2013; kenmerk 1297775; raadsstuk 14GR18

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014

De raad van de gemeente Rotterdam,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2013; kenmerk 1297775; raadsstuk 14GR18;

overwegende, dat de Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2009 op enkele punten actualisering behoeft;

gelet op artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging;

 

besluit tot vaststelling van de:

Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

 

Artikel 1 Begrippen

De begripsbepalingen uit de Wet op de lijkbezorging zijn van overeenkomstige toepassing op hetgeen bij of krachtens deze verordening is gesteld.

Artikel 2 Huishoudelijk reglement

Het college van burgemeester en wethouders stelt een Huishoudelijk reglement op ten behoeve van de dagelijkse gang van zakenop de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijke crematorium.

Artikel 3 Openingstijden begraafplaatsen en crematorium

 • 1.

  Op de gemeentelijke begraafplaatsen en het gemeentelijk crematorium:

  • a.

   hebben bezoekers vrije toegang op maandag tot en met zaterdag van 8.00 uur tot 16.00 uur en op zon- en feestdagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

  • b.

   kunnen begrafenisplechtigheden plaatsvinden op maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot en met 16.00 uur.

  • c.

   kunnen crematieplechtigheden plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot en met 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur.

 • 2.

  Begrafenisplechtigheden of crematies kunnen slechts buiten de in het eerste lid genoemde tijdstippen worden uitgevoerd, indien naar het oordeel van het college hiertoe een bijzondere noodzaak bestaat.

 • 3.

  Indien een overledene begraven dient te worden binnen 36 uur na overlijden, kunnen begrafenisplechtigheden plaatsvinden op zon- en feestdagen van 10.00 uur tot en met 14.00 uur.

 • 4.

  Aanvullend op lid 1a kan het college van burgemeester en wethouders in het Huishoudelijk reglement per begraafplaats ruimere openingstijden opnemen.

 • 5.

  Bij calamiteiten en ter handhaving van de orde en rust kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

 • 6.

  Het is verboden zich buiten de openingstijden op de begraafplaatsen of op het crematoriumcomplex te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis, de bezorging van as of een officiële bijeenkomst of herdenking.

Hoofdstuk 2 Uitgifte van rechten

 

Artikel 4 Rechten en termijnen

 • 1.

  Voor zover de daartoe bestemde ruimte op de begraafplaatsen of het crematoriumcomplex dat toelaat, kan het college van burgemeester en wethouders op aanvraag een uitsluitend recht verlenen, zoals dit is opgenomen in de tarieventabel behorende bij de vigerende Verordening op de lijkbezorgingsrechten.

 • 2.

  De termijnen beginnen te lopen op de datum waarop een recht wordt uitgegeven.

 • 3.

  Een reservering van een uitsluitend recht als bedoeld in het eerste lid, kan maximaal één keer worden verlengd, voor een termijn zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij de vigerende Verordening op de lijkbezorgingsrechten.

 • 4.

  Begraving of bijzetting in een eigen graf, waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn, zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij de vigerende Verordening op de lijkbezorgingsrechten. Deze verlenging wordt aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet. In het laatste geval wordt de aanvrager van de verlenging automatisch rechthebbende tot het uitsluitende recht.

 • 5.

  Ten aanzien van alle uitgegeven rechten worden schoonmaakkosten in rekening gebracht.

 • 6.

  De verleende rechten worden in een register bijgehouden.

 • 7.

  Een uitsluitend recht bedoeld in het eerste lid kan slechts aan één rechthebbende worden verleend. Men kan een uitsluitend recht kopen ten behoeve van zichzelf, diens echtgenoot of levenspartner, dan wel van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad. Verlening van een uitsluitend recht ten behoeve van een ander dan deze personen is slechts mogelijk indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

 • 8.

  Bij niet of niet tijdige betaling van de rechten als bedoeld in de vigerende Verordening op de lijkbezorgingsrechten kan het college van burgemeester en wethouders besluiten het uitsluitend recht te laten vervallen en over te gaan tot verwijdering van de grafbedekking.

Artikel 5 Overschrijven van verleende rechten

 • 1.

  Een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 4, eerste lid kan, middels een door het college van burgemeester en wethouders verstrekt overschrijvingsformulier, door de rechthebbende worden overgeschreven ten name van diens echtgenoot of levenspartner, dan wel van een bloedverwant of aanverwant tot en met de derde graad. Overschrijving op verzoek van de rechthebbende ten name van een ander dan deze personen is mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

 • 2.

  Na het overlijden van de rechthebbende kan een uitsluitend recht als bedoeld in artikel 4, eerste lid, middels een door het college van burgemeester en wethouders verstrekt overschrijvingsformulier, op verzoek en ten name van diens echtgenoot of levenspartner, dan wel van een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad worden overgeschreven.

Overschrijving ten name van een ander dan deze personen is mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan.

3.Indien binnen één jaar na overlijden van de rechthebbende geen overschrijving als bedoeld in het tweede lid van dit artikel heeft plaatsgevonden omdat een nieuwe rechthebbende zich niet heeft gemeld of redelijkerwijs niet kan worden achterhaald, vervalt een uitsluitend recht aan de gemeente Rotterdam.

Artikel 6 Verlengen en afstand doen van rechten

 • 1.

  Na afloop van de uitgiftetermijn van een particulier graf kan het uitsluitend recht worden verlengd op verzoek van de rechthebbende, mits een zodanig verzoek vóór het verstrijken van de termijn is gedaan.

 • 2.

  Indien het uitsluitend recht van een particulier graf niet tijdig is verlengd, kan – zolang het graf nog bestaat en op verzoek van de rechthebbende – het uitsluitend recht slechts worden verlengd met terugwerkende kracht vanaf het einde van de verlopen uitgiftetermijn, dan wel kan het graf opnieuw worden aangekocht.

 • 3.

  Zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding kan de rechthebbende, middels een door het college van burgemeester en wethouders verstrekt formulier, afstand doen van zijn uitsluitend recht ten behoeve van de gemeente Rotterdam. Van de ontvangst en verwerking van een zodanige verklaring doet het college van burgemeester en wethouders schriftelijk mededeling aan de rechthebbende.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

 

Artikel 7 Strafbepaling

Een ieder die handelt in strijd met artikel 3, lid 6, kan worden gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

Artikel 8 Intrekking

De Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2009 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2014.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening beheer gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium 2014.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 januari 2014.

 

De griffier, J.G.A. Paans

De voorzitter, A. Aboutaleb

 

 

Dit gemeenteblad is uitgegeven op 31 januari 2014