Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Regeling thuiswerken gemeente Vlaardingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling thuiswerken gemeente Vlaardingen
CiteertitelRegeling thuiswerken gemeente Vlaardingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpPersoneel en organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Ambtenarenwet, art. 125
  2. Gemeentewet, art. 160

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-02-201201-01-2012nieuwe regeling

31-01-2012

Gemeenteblad 2012-22, 08-02-2012

VLD/2012/1870

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling thuiswerken gemeente Vlaardingen

Het college van de gemeente Vlaardingen Besluit gelet op artikel 125 Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; na verkregen instemming van de Ondernemingsraad; tot vaststelling van de navolgende regeling en deze op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Vlaardingen:

Regeling thuiswerken gemeente Vlaardingen

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder: 1. Medewerker

De ambtenaar in de zin van artikel 1:1, eerste lid, onder a van de CAR.

2. College

Het college van burgemeester en wethouders.

3. Thuiswerken

Het door de medewerker op grond van de aanstelling verrichten van werkzaamheden vanuit de woning van de medewerker met toestemming van zijn leidinggevende.

4. Werktijd

De tijd waarop de medewerker arbeid verricht binnen de marges van de geldende bedrijfstijd.  

Artikel 2 Thuiswerken toestaan

1. De leidinggevende kan met de medewerker afspraken maken om gedurende een vooraf bepaalde periode en/of op incidentele basis te mogen thuiswerken.

2. Het thuiswerken is geen recht van de medewerker.

3. Indien het thuiswerken door de leidinggevende wordt toegestaan gebruikt de medewerker hiervoor zijn persoonlijke middelen. De gemeente stelt geen faciliteiten beschikbaar.

Artikel 3 Nadere afspraken

Wanneer een leidinggevende en medewerker hebben afgesproken dat een medewerker structureel een deel van zijn werktijd thuis werkt, worden de afspraken vastgelegd.

Deze afspraken bestaan uit de volgende onderwerpen:

• de bereikbaarheid van de medewerker;

• de te verrichten werkzaamheden;

• de periode waarin de medewerker thuiswerkt;

• welke dag(en) en het aantal te werken uren dat de medewerker thuiswerkt.

Artikel 4 Toepasselijkheid regelingen

1. De medewerker die thuiswerkt werkt bij voorkeur de voor hem vastgestelde werktijd met in achtneming van verplichtingen uit de Arbeidstijdenwet en Arbeidsomstandighedenwet.

2. De regeling met betrekking tot ziekte en overwerk dienen door de medewerker in acht te worden genomen.

 

Artikel 5 Intrekken thuiswerk

De leidinggevende kan beargumenteerd besluiten om de gemaakte afspraken rondom thuiswerken in te trekken als omstandigheden zich wijzigen.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet kan het college een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling thuiswerken gemeente Vlaardingen ” en treedt met terugwerkende kracht in werking met ingang van 1 januari 2012.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders

op 31 januari 2012 De secretaris,   De burgemeester,

ir. C. Kruyt   mr. T.P.J. Bruinsma