Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

MACHTIGINGSBESLUIT JEUGDBESCHERMINGSPLEIN

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMACHTIGINGSBESLUIT JEUGDBESCHERMINGSPLEIN
CiteertitelMachtigingsbesluit Jeugdbeschermingsplein
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10:12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuwe regeling

16-12-2014

Elektronisch Gemeenteblad, 29-12-2014

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

MACHTIGINGSBESLUIT JEUGDBESCHERMINGSPLEIN

Het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

 

Gelet op artikel 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit:

 • 1.

  De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein Rotterdam te machtigen tot het doen van een verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming op basis van artikel 2.4 van de Jeugdwet.

 • 2.

  De voorzitter van het Jeugdbeschermingsplein Rotterdam te machtigen om de notificaties jeugdbescherming en jeugdreclassering via de Collectieve Opdracht Routeer Voorziening te ontvangen namens het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

 • 3.

  De uitoefening van de machtiging geschiedt met inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

 • 4.

  Op de verwerking van persoonsgegevens door gemachtigde is de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (NEN/ISO 27001 en NEN/ISO 27002) van overeenkomstige toepassing.

 • 5.

  De machtiging wordt geacht te gelden als bewerkersovereenkomst in de zin van artikel 14, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

   

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

 

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Machtigingsbesluit Jeugdbeschermingsplein’.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen van 16 december 2014.

de secretaris, de burgemeester,

ir. C. Kruyt A.B. Blase