Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlaardingen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende hondenbeleid Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlaardingen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende hondenbeleid Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018
CiteertitelUitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Vlaardingen/CVDR319278/CVDR319278_7.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201821-07-2020artikel III, IV, bijlage 1

11-12-2018

gmb-2018-274962

01-05-201821-12-2018nieuwe regeling

09-01-2018

gmb-2018-81951

1621695

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen houdende hondenbeleid Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

Overwegende dat op 7 mei 2004 op grond van de artikelen 2.4.15 lid 1 sub a, 2.4.15 lid 1 sub b en 2.4.16 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen het Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2004 is vastgesteld

Overwegende dat op 15 januari 2012 de Eerste wijziging Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2004 is vastgesteld;

 

Overwegende dat op 12 mei 2015 een aanwijzingsbesluit is vastgesteld waarin het Oranjepark is aangewezen als hondenlosloopgebied met opruimplicht;

 

Overwegende dat 20 september 2016 een aanwijzingsbesluit is vastgesteld waarin park ’t Nieuwelant is aangewezen als hondenlosloopgebied met opruimplicht;

 

Overwegende dat de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen in 2014 is vervangen en dat daarbij een vernummering van de artikelen heeft plaatsgevonden, hetgeen tot gevolg heeft dat het Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2004 niet meer actueel is;

 

Overwegende dat de opsomming van plaatsen waar de plicht tot het opruimen van uitwerpselen, zoals vermeld in artikel 2.4.16 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 niet meer actueel is;

 

Dat het gewenst is een actueel uitwerkingsbesluit te nemen;

 

Gelet op de artikelen 2.72 lid 1 sub a, 2.72 lid 1 sub b en 2.73 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014,

 

Besluit vast te stellen het

 

Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018

Artikel I Hondenlosloopgebieden met opruimplicht

Op grond van artikel 2.72 lid 1 sub a van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 hondenlosloopgebieden aan te wijzen waar honden, op eigen risico van de begeleider, onaangelijnd mogen lopen, maar waar de uitwerpselen onmiddellijk opgeruimd dienen te worden.

Artikel II Verboden locaties

Op grond van artikel 2.72 lid 1 sub b van de Algemene Plaatselijke Verordening Vlaardingen 2014 verboden locaties aan te wijzen waar het verboden is een hond te laten verblijven of te laten lopen.

Artikel III Uitlaatgebieden

De volgende gebieden worden aangewezen als uitlaatgebied in de zin van artikel 2.73, derde lid, van de APV 2014:

 • Nummer 5.6 – pad achter Nieuwelantpark (bestaand)

 • Nummer 7.13 – groenstrook Malusdreef (bestaand)

 • Nummer 5.7 – groenstrook Goudenregenstraat (nieuw)

Artikel IV Lijst met gebieden

Een lijst met de gebieden zoals beschreven in bovengenoemde artikelen, is opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

Artikel V Intrekking besluiten

De volgende besluiten worden ingetrokken:

 • -

  het ‘Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2004’ .

 • -

  de ‘Eerste wijziging Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2004’ van 15 januari 2012 .

 • -

  het aanwijzingsbesluit van 12 mei 2015 (hondenlosloopgebied Oranjepark)

 • -

  het aanwijzingsbesluit van 20 september 2016 (hondenlosloopgebied park ’t Nieuwelant)

Artikel VI Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als "Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018".

Artikel VII Inwerkingtreding

Te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 9 januari 2018.

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

De secretaris,

mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen

De burgemeester,

mr. A.M.M. Jetten MSc

Bezwaarclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden ingediend door een belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.

U kunt, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening

(o.a. schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage 1 behorende bij het Uitwerkingsbesluit hondenbeleid 2018

 

Lijst van hondenlosloopgebieden, verboden locaties en uitlaatgebieden

(uitwerking art. 2.72 lid 1 sub a, 2.72 lid 1 sub b en art. 2.73 lid 3 APV)

 

Hondenlosloopgebieden met opruimplicht

4

aangegeven gebied in Oranjepark

5

aangegeven gebied in park ’t Nieuwelant met hondenstrand

7

aangegeven gebied in wijkpark Holy

 

Verboden locaties

alle (voor het publiek toegankelijke) kinderspeelplaatsen, zandbakken en speelweides

overdekte winkelgebied Liesveld vanaf nr. 22/110 t/m nr. 25/135

heemtuin Westwijk

begraafplaats Emaus

begraafplaats Holy

 

Uitlaatgebieden zonder opruimplicht

1.1

noordrand Hoogstad

1.2

groengebied Bangkasingel

1.3

Burg. Pruissingel langs singel

1.4

groengebied Surinamesingel westzijde

1.5

veld tussen Surinamesingel / Curaçaolaan

1.6

groengebied Curaçaolaan bij Maassluissedijk

1.7

groenstrook dijkje nabij Kulk

1.8

plantsoen Broekweg / Vaartweg

1.9

groenstrook Mozartlaan m.u.v. speelgebied

1.10

deel groenstrook Parallelweg (tijdelijk)

 

 

2.1

groengebied nabij hoek Boerhaavestraat / Buijs Ballotlaan

2.2

veld Het Paadje (bij Gijsbrecht van Amstelstraat)

2.3

groengebied westzijde Rondom West (Fortunapad tot Surfpad)

2.4

groenstrook Floris de Vijfdelaan zuidzijde

2.5

groenstrook Claudius Civilislaan

2.6

groengebied Nivonpad tot aan Tussenpad

2.7

Marnixplantsoen zuidrand

2.8

groenstrook Van Boendaleweg

 

 

3.1

groenstroken Maassluissedijk zuidwaarts

3.2

veld hoek Nijverheidstraat / Industrieweg

3.3

deel groenstrook Deltaweg nabij Galgkade (tijdelijk)

3.4

deel veld Olivier van Noortlaan

 

 

4.1

veld Parkweg / Westlandseweg

4.2

groenstrook Parkweg (Dennestraat tot lepestraat) m.u.v. speelgebied

4.3

groenstrook Hofsingel

4.4

delen groenstrook Spoorsingel

 

 

5.1

deel groenstrook Burg. Heusdenslaan

5.2

westzijde heuvel landje van Chardon

5.3

middenstrook Goudsesingel

5.4

dijktalud zuidzijde Dijkzicht

5.5

plantsoen Westlandseweg t.o. Ammanstraat

5.6

pad achter Nieuwelantpark (bestaand)

5.7

groenstrook Goudenregenstraat (nieuw)

 

6.1

veld Aalscholverlaan westzijde

6.2

singeloever nabij Albertine Agneslaan

6.3

groengebied Eksterlaan noordzijde

6.4

groenstrook Eksterlaan zuidzijde

6.5

deel plantsoen ten zuiden van Eksterlaan

6.6

groengebied Achterlangs

6.7

veld Achterlangspad / Zwaluwenlaan

6.8

groenstrook Fazantlaan

6.9

singeloever Koninginnelaan

6.10

veld Trekkade / Anna Paulownalaan

6.11

groengebied voetpad Trekkade zuidzijde

6.12

veld Hendrik Casimirstraat / Willem Lodewijklaan

6.13

deel singeloever Oostzijde Lepelaarsingel

6.14

veld Wielewaalstraat / Sperwerlaan

6.15

veld Tureluurstraat / Sperwerlaan

6.16

deel groenstrook Zwanensingel west

6.17

deel groenstrook Zwanensingel oost

6.18

groenstrook Willem de Zwijgerlaan

6.19

groenstrook Johan Willem Frisolaan

6.20

veld Gouverneurspad

6.21

veld Trekkade zuid

6.22

groenstrook Achter Het Zonnehuis

6.23

veld tussen Zwaluwenlaan en A4

 

 

7.1

veld Hoevenronde / Lemsterlandhoeve

7.2

veld achter Vlielandhoeve

7.3

groengebied Paadje Holyweg / Hazelaardreef

7.4

voetpad achter Hoevenronde

7.5

veld Hoevenronde / Gelderlandlaan

7.6

groengebied voetpad Trekkade noordzijde

7.7

veld nabij Lariksdreef

7.8

veld Olmendreef / Berkendreef

7.9

groenstrook/veld Hoevenpad

7.10

veld aan Kopenhagenlaan

7.11

veld aan Madridweg

7.12

plantsoen Oslopad

7.13

groenstrook Malusdreef (bestaand)

 

 

8.1

Broekpolder deel oostrand

8.2

Broekpolder deel oostrand

8.3

Broekpolder deel oostrand