Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Westerveld

de Verordening geurhinder en veehouderij

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWesterveld
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingde Verordening geurhinder en veehouderij
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-09-2010Nieuwe regeling

29-06-2010

Da's mooi, 24-08-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Westerveld,

gelet op artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij,

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld,

gelet op de door hem bij besluit(en) van 29 juni 2010 vastgestelde gebiedsvisie als bedoeld in artikel 8 van de Wet geurhinder en veehouderij

 

BESLUIT:

vast te stellen de volgende verordening houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierverblijven:

de Verordening geurhinder en veehouderij.

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

Wet: de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Andere afstanden

Geurgevoelige objecten in de bebouwde kom:

In de woonkernen met een stedelijk karakter (Diever, Dwingeloo, Havelte en Vledder):

 • ·

  een vaste afstand van 50 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met het maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal;

 • ·

  een vaste afstand van 75 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met meer dan 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal;

 • ·

  een vaste afstand van 75 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van nieuwbouw bij een bestaand bedrijf.

 

In de woonkernen met een landelijk karakter (overige kernen):

 • ·

  een vaste afstand van 50 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met het maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal of nieuwbouw bij een bestaand bedrijf;

 • ·

  een vaste afstand van 75 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met meer dan 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal of nieuwbouw bij een bestaand bedrijf.

 

Geurgevoelige objecten in het buitengebied:

In het gebied Ontwikkeling landbouw, natuur en recreatie volgens kaart “De drie ontwikkelingsgebieden” van de Kadernota, vastgesteld 14 februari 2006

 • ·

  een vaste afstand van 25 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met het maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal;

 • ·

  een vaste afstand van 40 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met meer dan 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal;

 • ·

  een vaste afstand van 40 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van nieuwbouw bij een bestaand bedrijf.

 

In het gebied Ontwikkeling Landbouw en recreatie volgens kaart “De drie ontwikkelingsgebieden” van de Kadernota, vastgesteld 14 februari 2006

 • ·

  een vaste afstand van 25 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met het maximaal 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal of nieuwbouw bij een bestaand bedrijf;

 • ·

  een vaste afstand van 40 meter voorzover dit betrekking heeft op bedrijven met meer dan 200 stuks melkvee met maximaal 140 stuks jongvee of 50 paarden énwaarbij sprake is van uitbreiding van een bestaande stal of nieuwbouw bij een bestaand bedrijf.

 

Geurgevoelige objecten behorende tot voormalige veehouderijen:

 • ·

  een vaste afstand van 25 meter indien het geurgevoelig object gelegen is in het buitengebied;

 • ·

  een vaste afstand van 50 meter indien het geurgevoelig object gelegen is in de bebouwde kom.

 

Geurgevoelige objecten behorende tot veehouderijen waar dieren worden gehouden waarvoor vaste afstanden gelden:

 • ·

  een vaste afstand van 25 meter indien het geurgevoelig object gelegen is in het buitengebied;

 • ·

  een vaste afstand van 50 meter indien het geurgevoelig object gelegen is in de bebouwde kom.

Artikel 3: Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij”.

Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 29 juni 2010,

De raad van de gemeente Westerveld

De griffier, de burgemeester,

A.Middelkamp T. Slagman-Bootsma