Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

PROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE ZAANSTAD 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE ZAANSTAD 2015
CiteertitelPROCEDUREREGELING FUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERING GEMEENTE ZAANSTAD 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-02-2015Nieuwe regeling

10-02-2015

Gemeenteblad 2015, nr. 17134

2015/12303

Tekst van de regeling

Intitulé

PROCEDUREREGELINGFUNCTIEBESCHRIJVING EN FUNCTIEWAARDERINGGEMEENTE ZAANSTAD 2015

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad;

Overwegende:

 

dat bij besluit van 10 februari 2015 is vastgelegd dat de gemeente Zaanstad per 1 maart 2015 voor het beschrijven en waarderen van functies aansluiting zoekt bij het sectorale functiewaarderingssysteem HR21 en ter zake een licentieovereenkomst heeft gesloten;

 

dat het noodzakelijk is dat in lijn met de uitgangspunten van HR21 een nieuwe procedureregeling, afgestemd op een generieke wijze van beschrijven en waarderen, wordt vastgesteld;

 

Gelet op:

het bepaalde in de Bezoldigingsregeling van de gemeente Zaanstad;

de instemming van de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 20 augustus 2014 met betrekking tot de aansluiting bij HR21;

 

de bereikte overeenstemming in de Commissie voor Georganiseerd Overleg van 20 augustus 2014 terzake de inhoud van deze regeling;

 

b e s l u i t e n:

vast te stellen de:

 

Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Zaanstad 2015:

 

Artikel 1: DEFINITIES

Functie:

Het samenstel van taken en of werkzaamheden dat, afgeleid uit de taakstelling van de organisatie, is opgedragen aan een functiehouder

 

 

Functiebeschrijving:

De normbeschrijving dan wel de lokale functiebeschrijving die een resultaatgerichte weergave is van aard, overwegend karakter, niveau en complexiteit van taken.

 

Normbeschrijving:

De generieke functiebeschrijving zoals opgenomen in het normbestand van HR21. De normbeschrijving is voorzien van een vaste waardering (puntenreeks).

 

Lokale functiebeschrijving:

De volgens het format van HR21 lokaal gewijzigde normbeschrijving of toegevoegde (nieuwe) functiebeschrijving.

 

Functiehouder:

 • -

  de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en/of Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO) van de gemeente Zaanstad of

 • -

  de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, als bedoeld in artikel 2:5 van de CAR, is aangegaan.

   

Functiewaardering:

Het bepalen van de relatieve functiewaarde van een functiebeschrijving aan de hand van de in HR21 vastgelegde waarderingsmethode.

 

Bevoegd gezag:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad.

 

Bestuurder:

De bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).

 

Directie:

De algemeen directeur/gemeentesecretaris en de directeuren.

 

Gecertificeerde gebruiker:

De volgens de normering van de extern deskundige opgeleide lokale gebruiker die geautoriseerd is om te werken met HR21.

 

Bezwarencommissie:

De interne commissie die is ingesteld ingevolge de “Verordening op de behandeling van bezwaarschriften Zaanstad 2003” en zich bezig houdt met de advisering over bezwaarschriften inzake personele aangelegenheden.

 

Artikel 2: VASTSTELLING FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

 • 1.

  De bestuurder, of in opdracht de directeuren, selecteren (in samenspraak met de gecertificeerde gebruiker) per functie een normbeschrijving uit HR21. Indien de normbeschrijving voor de functie onvolledig is, dan wel een voor de functie dekkende normbeschrijving niet beschikbaar is, wordt een lokale functiebeschrijving opgesteld.

 • 2.

  De geselecteerde normbeschrijving(en) en/of lokale functiebeschrijving(en), wordt/worden besproken binnen de directie en door of namens de bestuurder voorlopig vastgesteld. De voorlopig vastgestelde functiebeschrijving(en) wordt/worden door de bestuurder ter informatie aangeboden aan de ondernemingsraad (OR).

 • 3.

  Met inachtneming van het bepaalde in lid 2, legt de bestuurder de functiebeschrijvingen ter vaststelling voor aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de aldus voor de gemeentelijke functies tot stand gekomen (norm- en lokale) functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

   

Artikel 3: VASTSTELLING WAARDERINGEN

 • 1.

  In opdracht van het bevoegd gezag worden door de gecertificeerde gebruiker, aan de hand van de in HR21 vastgelegde functiewaarderingsmethode, alle lokale functiebeschrijvingen gewaardeerd.

 • 2.

  De waarderingsresultaten van de lokale functiebeschrijvingen worden ter toetsing aangeboden aan de directie.

 • 3.

  De waarderingsresultaten worden opgenomen in een eindadvies functiewaardering aan het bevoegd gezag. Het waarderingsadvies bevat in ieder geval:

  • a.

   Een motivering, gerubriceerd per invalshoek en dimensie, van de subscores en de totaalscore per lokale functiebeschrijving;

  • b.

   Een overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle lokale functiebeschrijvingen;

  • c.

   Een gecombineerd overzicht van de functiewaarderingsresultaten van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen.

 • 4.

  Het bevoegd gezag stelt de waarderingen van de lokale functiebeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast met inachtneming van het eindadvies functiewaardering. Afwijking van het advies kan slechts plaatsvinden op basis van zwaarwegende argumenten.

 • 5.

  Het bevoegd gezag stelt de waarderingen van de normbeschrijvingen bij algemeen verbindend voorschrift vast.

   

Artikel 4: VASTSTELLING CONVERSIETABEL

 • 1.

  Het bevoegd gezag stelt op basis van de vastgestelde gemeentelijke salarisstructuur, na verkregen overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg, een conversietabel vast. Wijziging van de gemeentelijke salarisstructuur vindt niet plaats zonder overeenstemming binnen de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  Door middel van toepassing van de vastgestelde conversietabel worden de waarderingen van alle geselecteerde normbeschrijvingen en lokale functiebeschrijvingen omgezet naar functionele schalen.

   

Artikel 5: VOORBEREIDING INDELINGSADVIES, INDELINGSBESLUIT, BEZWAAR EN BEROEP

 • 1.

  De directie adviseert (in samenspraak met de gecertificeerde gebruiker) het bevoegd gezag over de indeling van de functies in norm- en/of lokale functiebeschrijvingen.

 • 2.

  Het bevoegd gezag maakt aan de functiehouder schriftelijk bekend welke (norm- of lokale) functiebeschrijving zij voornemens is op de functie van toepassing te verklaren (indelingsbesluit). In het voorgenomen indelingsbesluit zijn tevens de gevolgen opgenomen voor de inschaling, het salaris en/of de bezoldiging.

 • 3.

  De functiehouder wordt in de gelegenheid gesteld zijn/haar zienswijze over de voorgenomen indeling aan de norm- of lokale functiebeschrijving kenbaar te maken. De termijn voor het kenbaar maken van de zienswijze bedraagt twee weken. De zienswijze wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag legt de zienswijze ter advisering voor aan de directie (in samenspraak met de gecertificeerd gebruiker).

 • 4.

  Na het verstrijken van de termijn als bedoeld in lid 3, maakt het bevoegd gezag, indien van toepassing na kennisneming van de ingediende zienswijze(n) van de functiehouder(s) en het advies van de directie (in samenspraak met de gecertificeerde gebruiker), schriftelijk en gemotiveerd aan de functiehouder bekend in welke functiebeschrijving de functie van de functiehouder is ingedeeld en welke de gevolgen zijn voor de inschaling, het salaris en/of bezoldiging. Deze mededeling is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. Tegen dit besluit kan de functiehouder schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken bij het bevoegd gezag, welke conform de Awb wordt afgehandeld.

   

ARTIKEL 6: NIEUWE EN GEWIJZIGDE TAKEN

 • 1.

  Indien aan een functiehouder, door of namens directie, nieuwe of gewijzigde taken worden opgedragen, dan heroverweegt het bevoegd gezag, na en met inachtneming van het advies van de directie (in samenspraak met de gecertificeerd gebruiker), de indeling in de functiebeschrijving.

 • 2.

  Indien de heroverweging leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan is het bepaalde in artikel 5 van overeenkomstige toepassing. In het geval dat de heroverweging niet leidt tot een nieuw indelingsbesluit, dan wordt de functiehouder hiervan onverwijld in kennis gesteld.

   

Artikel 7: WIJZIGING FUNCTIEBESCHRIJVINGEN

Bij wijziging van de structuur, taken of doelstellingen van de organisatie wordt, onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag, door of namens de bestuurder bezien of de vastgestelde functiebeschrijvingen volledig en/of toereikend zijn. Het selecteren, wijzigen of opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen verloopt volgens de procedure als beschreven in artikel 2.

 

Artikel 8: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan nadere regels stellen omtrent hetgeen in deze procedureregeling is neergelegd voor zover aard en strekking van deze regeling zich daartegen niet verzet. Indien en voor zover bij nadere regels van deze regeling wordt afgeweken, dient hierover voorafgaand instemming te worden gevraagd aan de commissie voor Georganiseerd Overleg.

 • 2.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet beslist het bevoegd gezag.

 • 3.

  Deze regeling, welke kan worden aangehaald als ‘Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering gemeente Zaanstad’, treedt terstond in werking na publicatie / bekendmaking dezes en vervangt alle voorgaande regelingen.

   

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

 

Gemeentesecretaris, Burgemeester,