Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature Zaanstad 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature Zaanstad 2016
CiteertitelVerordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature Zaanstad 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpVerordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature Zaanstad 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-05-201621-04-2016Nieuwe regeling

20-04-2016

Gemeenteblad 2016, nr. 57061

2016/87478

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature Zaanstad 2016

De raad van de Gemeente Zaanstad,

gelezen het raadsvoorstel

 

Besluit:

vast te stellen de

 

Verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature Zaanstad 2016

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  De minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 2.

  De commissaris: de Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland

 • 3.

  De commissie: de vertrouwenscommissie.

Artikel 2 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit acht leden, te benoemen door en uit de raad

 • 2.

  De commissie kent geen plaatsvervangende leden

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie vervalt bij het verlies van het raadslidmaatschap

 • 4.

  Bij tussentijdse vacature benoemt de raad een nieuw lid, maar niet nadat de gesprekken zijn begonnen.

 • 5.

  De commissie kiest uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter

 • 6.

  De commissie wordt bijgestaan door adviseurs, te benoemen door de raad. Het betreft één wethouder, voor te dragen door het college en de gemeentesecretaris. Zij zijn geen lid en hebben geen stemrecht in de commissie.

Artikel 3 Taak en werkwijze van de commissie

 • 1.

  De vertrouwenscommissie heeft tot taak de geschiktheid van kandidaten voor het ambt van burgemeester van de gemeente Zaanstad vast te stellen en haar opvattingen daarover schriftelijk en gemotiveerd ter kennis te brengen van de gemeenteraad en de Commissaris.

 • 2.

  De vertrouwenscommissie voert daartoe gesprekken met de door de Commissaris van de Koning in overleg met de vertrouwenscommissie geselecteerde kandidaten.

 • 3.

  De vertrouwenscommissie verschaft zich slechts door tussenkomst van de Commissaris de door haar nodig geachte informatie over de kandidaten.

Artikel 4 Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De griffier is secretaris van de commissie. De secretaris geeft ambtelijke ondersteuning aan de commissie.

 • 2.

  De secretaris is geen lid van en heeft geen stemrecht in de commissie.

Artikel 5 Vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de commissie zijn besloten.

 • 2.

  De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden dit noodzakelijk achten.

 • 3.

  De voorzitter doet van elke vergadering ten minste vier dagen tevoren aankondiging aan de leden van de commissie, behoudens in situaties waarin sprake is, dan wel dient te zijn, van spoedberaad.

 • 4.

  De commissie vergadert niet indien niet een meerderheid van het aantal leden aanwezig is.

Artikel 6 Geheimhouding

 • 1.

  De leden van de commissie met inbegrip van de voorzitter zijn blijvend tegenover een ieder gehouden tot volstrekte geheimhouding van persoonlijke gegevens of tot personen herleidbare gegevens die aan hen in verband met hun lidmaatschap direct of indirect ter kennis zijn gekomen.

 • 2.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de stukken noch informatie over de stukken en over het behandelde in haar vergadering aan raadsleden die geen zitting hebben in de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 3, lid 1.

 • 3.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 4.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de secretaris en de adviseurs.

 • 5.

  De commissie overlegt haar in art 3 bedoelde opvattingen aan de raad onder oplegging van geheimhouding.

Artikel 7 Verslag

 • 1.

  De bevindingen, bedoeld in artikel 3, worden vastgesteld bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Het gevoelen van de minderheid wordt desgewenst in het verslag vermeld.

 • 2.

  Bij het staken van de stemmen over de uit te brengen bevindingen, wordt het nemen van een beslissing uitgesteld tot de volgende vergadering. Is uitstel van de beslissing niet mogelijk of staken de stemmen ook in die volgende vergadering, dan worden geen bevindingen van de commissie, maar de verschillende meningen binnen de commissie ter kennis van de gemeenteraad en de commissaris gebracht.

Artikel 8 Contactpersoon

 • 1.

  De voorzitter van de commissie treedt op als contactpersoon naar buiten.

 • 2.

  De voorzitter en secretaris borgen de geheimhouding van alle stukken bestemd voor de commissie en uitgaande van de commissie en draagt zorg voor adequate opberging tot het moment van archivering.

Artikel 9 Gesprekken met de kandidaten

 • 1.

  De secretaris nodigt in opdracht van de commissie de kandidaten uit voor een gesprek met de commissie.

 • 2.

  De plaats en het tijdstip van een gesprek worden zodanig gekozen dat wordt voorkomen dat de kandidaten hierdoor aan anderen bekend raken of tijdens het bezoek aan de commissie met elkaar in contact komen.

Artikel 10 Ontbinding commissie

De commissie wordt geacht te zijn ontbonden met ingang van de dag volgende op die waarop door de minister aan de gemeenteraad is bekend gemaakt dat in de vacature van burgemeester is voorzien.

Artikel 11 Archivering van stukken

 • 1.

  De voorzitter en secretaris van de commissie dragen er zorg voor dat na de ontbinding van de commissie alle stukken, die de commissie onder zich heeft, onverwijld worden vernietigd dan wel, wanneer zij door kandidaten of derden aan haar zijn toevertrouwd, onverwijld aan de afzender worden geretourneerd.

 • 2.

  Alle kopieën van stukken, genoemd onder lid 1, dienen vernietigd te worden door of onder zorg van de voorzitter en secretaris van de commissie.

Artikel 12 Onvoorziene aangelegenheden

In alle gevallen waarin deze verordening dan wel de circulaire van de minister d.d. 15 juli 2012 niet voorziet, beslist de commissie.

Artikel 13 Inwerkingtreding en vervaldatum

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar vaststelling.

 • 2.

  Deze verordening vervalt met ingang van de dag volgend op die waarop door de minister een besluit is genomen op de aanbeveling van de raad.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening vertrouwenscommissie burgemeestersvacature Zaanstad 2016".