Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten
CiteertitelRegeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 160, lid 1 sub c
 2. Ambtenarenwet, art. 125
 3. CAR-UWO
 4. AGZ (Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Zaanstad)
 5. Algemene wet Bestuursrecht, artikel 2:14 lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-04-201701-01-2017Nieuwe regeling

18-04-2017

Gemeenteblad 2017, nr. 66916

2017/18162

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten

 

 

Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Medewerker: de ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zaanstad.

 • b.

  Rechtspositionele besluiten: alle besluiten die op grond van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Zaanstad of andere wettelijke regelingen ten aanzien van de rechtspositie van een medewerker kunnen worden genomen, met uitzondering van besluiten betreffende aanstelling, ontslag, ziekteverzuim of disciplinaire maatregel.

 • c.

  ICT-middelen: alle huidige en toekomstige elektronische communicatie faciliteiten en ICT-apparatuur.

 • d.

  Elektronisch verzenden: versturen door middel van ICT-middelen van een e-mailnotificatie dat de medewerker een rechtspositioneel besluit in een beveiligde omgeving, bij voorkeur via het eigen portal, kan inzien en/of downloaden.

 • e.

  Het college: Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zaanstad.

Artikel 2 Elektronisch verzenden van rechtspositionele besluiten

Lid 1

Rechtspositionele besluiten kunnen uitsluitend elektronisch worden verzonden door ofnamens het college.

 

Lid 2

Het college draagt er zorg voor dat iedere medewerker een eigen zakelijk e-mailadres terbeschikking krijgt.

 

Lid 3

Het college treft beveiligingsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens dieworden verwerkt juist en nauwkeurig zijn.

 

Lid 4

Het college treft beveiligingsmaatregelen ter voorkoming van verlies of onrechtmatigeverwerking.

 

Lid 5

De toezending van de e-mailnotificatie geldt als een bekendmaking in de zin van artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 3 Onvoorziene gevallen

In afwijking van artikel 2, lid 1 kunnen rechtspositionele besluiten in onvoorziene gevallen ookanderszins worden verzonden door of namens het college.

Artikel 4 Slotbepalingen

Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling Elektronisch verzenden van rechtspositionelebesluiten” en treedt in werking op 1 januari 2017.