Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke Brandweer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de gemeentelijke Brandweer
CiteertitelOrganisatieverordening Brandweer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpdiensten, ambtelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ingevolge artikel 2 van de Brandweerwet 1985 op 31 mei 1988 toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

brandweerwet 1985, art. 1, lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-1988nieuwe regeling

11-05-1988

-

1988 Nr. 176

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende de organisatie, het beheer en de taak van de Gemeentelijke Brandweer.

 

 

Artikel 1 Plaats en taak

 • 1.

  Burgemeester en wethouders beschikken over een gemeentelijke brandweer ter uitvoering van de taken, die voortvloeien uit de aan hen ingevolge artikel 1, vierde lid van de Brandweerwet 1985 opgedragen zorg voor:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt;

  • b.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand.

 • 2.

  Tot de taak van de brandweer behoort tevens de uitvoering van werkzaamheden ter zake van het beperken en bestrijden van rampen, als bedoeld in artikel I van de Rampenwet.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen andere werkzaamheden, dan die bedoeld in de leden 1 en 2, aanwijzen die de brandweer verricht. Van elke aanwijzing als hier bedoeld doen burgemeester en wethouders mededeling aan de gemeenteraad.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders dragen bij de uitvoering van deze verordening en overige regelingen, met betrekking tot de in het eerste en tweede lid genoemde taken van de gemeentelijke brandweer, zorg voor de goede coördinatie met de gemeenschappelijke regeling voor de regionale brandweer waar de gemeente aan deelneemt.

Artikel 2 Personeel

 • 1.

  Het personeel van de gemeentelijke brandweer bestaat uit:

  • a.

   een commandant;

  • b.

   twee plaatsvervangend commandanten en ten minste 14 officieren

  • c.

   27 brandmeesters en onderbrandmeesters

  • d.

   198 brandwachten.

 • 2.

  Het personeel, bedoeld in lid 1, is samengesteld uit:

  • a.

   personeel dat, na vrijwillige beschikbaarstelling, is aangesteld om anders dan bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten;

  • b.

   personeel dat is aangesteld om bij wijze van beroep werkzaamheden bij de brandweer te verrichten.

 • 3.

  Indienstneming van het personeel bedoeld in lid 2, onder a, geschiedt uitsluitend krachtens een aanstelling als ambtenaar, zulks met inachtneming van de bepalingen van de voor dit personeel bij verordening vast te stellen rechtspositieregeling.

Artikel 3 Opleiding en oefening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de opleiding en oefening van het brandweerpersoneel, die voor zijn taakuitoefening noodzakelijk zijn.

Artikel 4 Materieel

 • 1.

  Het mobiele brandweermaterieel der gemeente Zaanstad bestaat ten minste uit:

  • -

   14 autospuiten hoge/lagedruk

  • -

   4 reserve auto- c.q. motorspuiten

  • -

   2 autoladders c.q. hoogwerkers

  • -

   1 blusboot

  • -

   2 gereedschap-/materieelwagens

  • -

   1 slangenwagen

  • -

   1 verbindings-/commandowagen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders bepalen de plaats waar en de wijze waarop het materieel en de overige goederen van de brandweer worden ondergebracht.

Artikel 5 Bluswatervoorziening

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor zodanige bluswatervoorzieningen en de bereikbaarheid daarvan, dat de brandbestrijding te allen tijde zoveel mogelijk gewaarborgd is.

Artikel 6 Melding en alarmering

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een alarmeringsinrichting en een zodanige bezetting ervan dat te allen tijde een melding aan de brandweer en een doeltreffende alarmering van het brandweerpersoneel gewaarborgd zijn.

Artikel 7 Instructies

De commandant heeft de algemene leiding en het bevel over de brandweer, overeenkomstig de voor hem en het overige personeel door burgemeester en wethouders vastgestelde instructies.

Artikel 8 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Organisatieverordening brandweer".

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag van de maand, volgende op die waarin zij is vastgesteld.

 • 3.

  Op de in het tweede lid genoemde datum vervalt de "Organisatieverordening brandweer". vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 1975. nr. 605.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Zaanstad van 11 mei 1988

voorzitter

w.g.

drs. A.J. Lems

secretaris

w.g.

drs. N.Th. Smit