Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zaanstad

Aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) inzake het model BKZ starterswoning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZaanstad
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) inzake het model BKZ starterswoning
CiteertitelAanwijsbesluit Dienst Algemeen Economisch Belang behorende bij het model BKZ starterswoning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 160 van de Gemeentewet
 2. artikel 14 van de Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
 3. artikel 106 van de Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
 4. https://www.zaanstad.nl/mozard/document/docnr/7272748/bijlage%20-%20coalitieakkoord%202020-2022
 5. https://zaanstad.raadsinformatie.nl/document/7723179/1/Uitvoeringsagenda_Wonen_2019-2024_mooi_opgemaakte_versie
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-04-202031-12-2021Nieuwe regeling

26-11-2019

gmb-2020-103177

2019/25679+25677

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzing Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) inzake het model BKZ starterswoning

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

 

Gelet op:

 • artikel 160, van de Gemeentewet;

 • op art. 14 en 106 VWEU;

 • het Vrijstellingsbesluit van de Commissie voor diensten van algemeen economisch belang 2012/21/EU, Pb EU 2012 L 7.

 

Overwegende dat:

 • Huishoudens met een inkomen van € 32.000,- tot € 45.000,- (hierna: starters) steeds moeilijker hun woonwens van het doorstromen van een huurwoning naar een koopwoning kunnen realiseren.

 • De kansen voor starters in de huidige koopmarkt om een woning te kopen, door stijgende koopprijzen en voorwaarden ten aanzien van financiering, zeer gering zijn.

 • De gemeente Zaanstad ook deze inkomensgroepen in staat wil stellen een woning te kopen.

 • De gemeente Zaanstad het belangrijk daarbij vindt dat deze woningen qua financierbaarheid voor langere tijd voor de doelgroep bereikbaar/betaalbaar blijven en speculatie wordt voorkomen. Uit het onderzoek is gebleken dat er nu geen marktpartijen zijn die dit mogelijk maken. Er is sprake van marktfalen en de noodzaak voor het inzetten van publieke middelen in dit project. Dit door het verstrekken van leningen of het garant gaan staan op door externe partijen verstrekte leningen aan Starterswoningen Zaanstad B.V. i.o. ter uitvoering van het model BKZ starterswoningen.

 • Betaalbare koopwoningen Zaanstad Holding B.V. (hierna BKZ Holding B.V.) een model heeft ontwikkeld in opdracht van de gemeente Zaanstad die starters op de woningmarkt in staat stelt tegen financieel acceptabele voorwaarden een woning te kopen waarbij de gemeente Zaanstad of leningen verstrekt of garant staat op door externe partijen verstrekte leningen aan Starterswoningen Zaanstad B.V. i.o. ter uitvoering van het model BKZ starterswoningen.

 • Het college met het model BKZ starterswoning heeft ingestemd en de raad een positieve zienswijze op het model heeft gegeven.

 

Heeft het volgende besluit vastgesteld:

 

 

 

I. De volgende dienst aan te wijzen als Dienst van Algemeen Economisch Belang:

Het middels de uitvoering van het model BKZ starterswoningen bereikbaar maken van sociale koopwoningen voor de in het model bepaalde doelgroep en de bij het model behorende voorwaarden.

Het college daartoe leningen of garantstellingen kan verstrekken aan Starterswoningen Zaanstad B.V. i.o. om een waarde aandeel in daartoe aangewezen woningen en de daarbij behorende grond te kopen;

 

II. Betrokken onderneming

Starterswoningen Zaanstad B.V. i.o., statutair gevestigd te Zaanstad wordt met de uitvoering van de dienst van algemeen economisch belang belast bij door het college nader te bepalen nieuwbouwprojecten.

 

III. duur van de openbare dienstverplichting

Deze aanwijzing vangt aan de dag na bekendmaking en eindigt op 31 december 2021.

In 2021 wordt het model BKZ Starterswoningen geëvalueerd en zal besluitvorming plaatsvinden over het al dan niet voortzetten van de Dienst van Algemeen belang.

 

IV. Aard van de uitsluitende of bijzondere rechten, die de ondernemingen zijn toegekend:

‘geen’;

 

V. De parameters voor de berekening, de controle en de herziening van de compensatie

De parameters zijn gebaseerd op en terug te vinden in de visualisatie van het model BKZ starterswoning van Starterswoningen Zaanstad B.V. i.o.

In 2021 zal Starterswoningen Zaanstad B.V. i.o. een evaluatie van het model uitvoeren.

 

VI. De regelingen om overcompensatie te vermijden en terug te betalen:

De te verstrekken leningen zijn gebaseerd op de visualisatie van het model BKZ starterswoning van Starterswoningen Zaanstad B.V. i.o. Alsmede het door het college van de gemeente Zaanstad vastgestelde model BKZ Starterswoning in de vergadering van 26 november 2019. Wanneer bij verantwoording blijkt dat een deel van de leningen niet nodig zijn voor uitvoering van het model BKZ starterswoning, zal dit deel door Starterswoningen Zaanstad B.V. i.o. aan de gemeente Zaanstad worden terugbetaald dan wel de garantstelling worden verlaagd.

 

Bezwaar

Een belanghebbende die het niet eens is met een besluit van het college, kan binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit bezwaar indienen.

Bezwaar indienen kan op twee manieren:

Digitaal via de website van de gemeente: u moet in het bezit zijn van een DigiD-inlogcode.

Per brief: het bezwaarschrift kunt u sturen naar:

 

Gemeente Zaanstad

College van B&W

Postbus 2000

1500 GA Zaandam

U kunt iemand anders machtigen om voor u een bezwaarschrift in te dienen. De gemachtigde moet dan wel een schriftelijke, door de belanghebbende ondertekende, machtiging meesturen met het bezwaarschrift.

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad van 26-11- 2019.

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Zaanstad,

drs. J. Hamming, burgemeester

drs. F.H.M. Apeldoorn, gemeentesecretaris

Bijlage Visualisatie BKZ starterswoning