Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Den Haag 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Den Haag 2016
CiteertitelBeheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp16/2015
Externe bijlageRaadsvoorstel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 35 van de Wet op de lijkbezorging
 2. artikel 154b van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020art 2, art 3, art 4, art 5, art 17, art 18, art 29 en art 29A met bijlage

19-12-2019

gmb-2019-318615

RIS303461
01-01-201601-01-2020nieuwe regeling

05-11-2015

gemeenteblad 216, 2015

rv 129, 2015

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen voor de gemeente Den Haag 2016

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

algemeen graf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

b.

algemeen kindergraf:

een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken van kinderen die zijn overleden voor het bereiken van het twaalfde levensjaar;

c.

asbus:

een bus ter berging van as van een overledene;

d.

begraafplaatsen:

de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan en de gemeentelijke begraafplaats Westduin

e.

beheerder:

de ambtenaar die belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

f.

belanghebbende bij een algemeen graf:

nabestaanden van overledenen die zijn begraven in een algemeen graf.

g.

college:

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag

h.

graf:

een zandgraf of keldergraf;

i.

grafbedekking:

gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

j.

particuliere gedenkplaats:

een plaats waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk een uitsluitend recht is verleend een gedenkteken voor een overledene op te richten.

k.

particulier graf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk het uitsluitend recht is verleend tot:

1.het doen begraven en begraven houden van lijken;

2.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

3.het doen verstrooien van as.

l.

particulier urnengraf:

een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk het uitsluitend recht is verleend tot:

1.het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

2.het doen verstrooien van as.

m.

particuliere urnennis:

een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

n.

rechthebbende:

natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf een particulier urnengraf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden;

o.

Uitgifte voor onbepaalde tijd:

uitgifte voor een termijn die voortduurt uiterlijk tot aan het tijdstip waarop het terrein met inachtneming van de wettelijke voorschriften aan zijn bestemming van begraafplaats zal zijn onttrokken;

p.

urn:

een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

q.

verstrooiingsplaats:

een plaats waarop as wordt verstrooid.

Hoofdstuk 2. Openstelling, orde en rust op de begraafplaatsen

Artikel 2. Openstelling begraafplaatsen

 • 1.

  De begraafplaatsen zijn voor eenieder dagelijks geopend gedurende door het college bij nadere regels vast te stellen tijden. Het college maakt deze tijden openbaar bekend.

 • 2.

  Ter handhaving van de orde en rust op de begraafplaatsen kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.

Artikel 3. Ordemaatregelen

 • 1.

  Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaatsen hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van de orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.

 • 2.

  De beheerder kan personen die zich niet aan de in het eerste lid bedoelde aanwijzing houden van de begraafplaats verwijderen of laten verwijderen.

Artikel 4. Verboden

 • 1.

  Het is verboden op de begraafplaatsen:

 

 • a.

  gedurende de tijd dat dat deze niet voor het publiek geopend zijn, zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis, de bezorging van as of een bezoek aan de rouwkamers;

 • b.

  honden mede te voeren anders dan een geleidehond of sociale hulphond waardoor de eigenaar of houder zich vanwege zijn handicap laat begeleiden;

 • c.

  op de grafruimten te lopen of te zitten of verontreinigingen te veroorzaken;

 • d.

  zonder voorafgaande toestemming van het college te fotograferen dan wel film- of video-opnamen te maken;

 • e.

  zonder voorafgaande toestemming van de beheerder werkzaamheden te verrichten;

 • f.

  met motorvoertuigen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c., van de Wegenverkeerswet 1994 te rijden tenzij dit geschiedt ten behoeve van begrafenissen of het vervoer van zware materialen;

 • g.

  met motorvoertuigen te rijden met een hogere snelheid dan 10 km per uur;

 • h.

  met fietsen te rijden;

 • i.

  handelingen of activiteiten te verrichten die in strijd zijn met een beperking of verbod als bedoeld in artikel 5, tweede lid.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van de verboden zoals bedoeld in het eerste lid, onder b. en f.

 

Artikel 5. Plechtigheden

 • 1.

  Herdenkingsbijeenkomsten, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaatsen kunnen slechts plaatsvinden nadat deze ten minste zes werkdagen tevoren zijn gemeld aan de beheerder. Datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop deze zal plaatsvinden worden in overleg met de aanvrager door de beheerder vastgesteld.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen, in het belang van de orde, rust en netheid op de begraafplaatsen, de in dit artikel bedoelde activiteiten aan beperkingen onderwerpen dan wel verbieden.

Artikel 6. Opgravingen en ruimen

 • 1.

  Bij het opgraven van lijken en de ruiming van graven zijn geen andere personen aanwezig dan degenen die door de beheerder met deze werkzaamheden zijn belast.

 • 2.

  Het openen van een graf, het opgraven van stoffelijke resten of het verwijderen van asbussen geschieden uitsluitend door personeel van de begraafplaatsen of in opdracht van de beheerder door derden.

Hoofdstuk 3. Voorschriften voor lijkbezorging

Artikel 7. Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

 • 1.

  Degene die wil doen begraven, as wil doen bijzetten of as wil doen verstrooien, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving, bijzetting of verstrooiing zal plaatsvinden, schriftelijk kennis aan de beheerder. De zaterdag, zondag en feestdagen gelden voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.

 • 2.

  Het delven en dichten van graven geschiedt uitsluitend door personeel van de begraafplaatsen of in opdracht van de beheerder door derden.

 • 3.

  Het openen van een graf ter begraving of voor het bezorgen van as, en het daarna sluiten van een graf, alsmede het bedienen van de hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaatsen op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag, zondag en feestdagen gelden voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Artikel 8. Gebouwen en muziekinstallatie

 • 1.

  Het gebruik van de condoleanceruimten, ontvangstruimten, de aula alsmede van de muziekinstallatie moet uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan de dag waarop van de ruimte of de aula gebruik zal worden gemaakt, worden aangevraagd bij de beheerder.

 • 2.

  De ruimten en de muziekinstallatie staan voor iedere plechtigheid gedurende een per keer vooraf te bepalen tijdsduur ter beschikking van de aanvrager.

 • 3.

  De bediening van de in de aula aanwezige muziekinstallaties mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaatsen.

Artikel 9. Over te leggen stukken

 • 1.

  Tot begraving wordt niet overgegaan dan nadat het verlof tot begraven is overgelegd aan de beheerder.

 • 2.

  Indien de begraving of de bezorging van as in een particulier graf zal plaatsvinden, dient een machtiging daartoe aan de beheerder te worden overgelegd ondertekend door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door degene die in de uitvaart voorziet.

 • 3.

  Begraving of bijzetting in een particulier graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn ten minste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende.

 • 4.

  De in het vorige lid bedoelde periode van verlenging wordt naar boven toe afgerond op gehele jaren.

 • 5.

  De beheerder onderzoekt of de overgelegde stukken toereikend zijn.

Artikel 10. Tijden van begraven en asbezorging

 • 1.

  De begraafplaatsen zijn gedurende het gehele jaar, elke dag welke geen zondag of algemeen erkende feestdag is, opengesteld voor het begraven:

  • a.

   op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 19.00 uur.

  • b.

   op zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur;

 • 2.

  In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat buiten de in het eerste lid aangegeven dagen en tijden wordt begraven.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen het aantal gelijktijdige begravingen op één dan wel beide begraafplaatsen zonodig beperken.

 • 4.

  Voor de toepassing van dit artikel wordt onder begraven mede begrepen het bijzetten van urnen of asbussen en het verstrooien van as.

Hoofdstuk 4. Indeling en uitgifte van de graven

Artikel 11. Indeling graven en asbezorging

 • 1.

  Op de begraafplaatsen kunnen worden uitgegeven:

  • a.

   particuliere graven en particuliere urnengraven;

  • b.

   particuliere urnennissen;

  • c.

   particuliere gedenkplaatsen

  • d.

   algemene graven en algemene kindergraven

 • 2.

  Het college bepaalt bij nader vast te stellen regels hoeveel lijken en hoeveel asbussen met of zonder urnen er kunnen worden bijgezet in de particuliere graven en hoeveel verstrooiingen van as er op de particuliere graven kunnen plaatshebben. Het college bepaalt tevens de afmetingen en de uitgifteduur van de particuliere graven. De uitgifteduur kan niet korter zijn dan de minimumtermijn vastgesteld in de Wet op de lijkbezorging.

Artikel 12. Aantal overledenen in algemene graven

 • 1.

  In de algemene graven kan een door het college te bepalen aantal lijken worden begraven.

 • 2.

  In de algemene urnengraven kan een door het college te bepalen aantal asbussen met of zonder urn worden bijgezet.

Artikel 13. Volgorde van uitgifte

 • 1.

  De particuliere graven worden in volgorde van ligging uitgegeven.

 • 2.

  Het college kan een particulier graf toewijzen anders dan buiten de volgorde van uitgifte, indien dit wegens de situatie op de begraafplaatsen niet bezwaarlijk is.

Artikel 14. Categorieën

Het college kan bij nader vast te stellen regels de algemene en particuliere graven onderverdelen in categorieën. Het college bepaalt voor de verschillende categorieën de situering en oppervlakte.

Artikel 15. Termijnen particuliere graven

 • 1.

  Het college verleent, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaatsen dat toelaat, op een daartoe bij hen schriftelijk in te dienen aanvraag, voor de tijd van tien, vijftien, twintig, vijfentwintig of dertig jaar of voor onbepaalde tijd recht op een particulier graf. De termijn begint te lopen op de datum waarop het particuliere graf is uitgegeven.

 • 2.

  Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd telkens met een termijn van vijf, tien, vijftien of twintig jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

Artikel 16. Termijnen algemene graven

 • 1.

  De uitgiftetermijn van een algemeen graf en een algemeen kindergraf bedraagt 15 jaren zonder de mogelijkheid tot verlenging.

 • 2.

  De uitgifte termijn van een algemeen graf voor een begraving krachtens artikel 21 van de Wet op de lijkbezorging bedraagt 10 jaren zonder de mogelijkheid tot verlenging.

Artikel 17. Overschrijving van verleende rechten

 • 1.

  Het recht op een particulier graf kan op aanvraag van de rechthebbende worden overgeschreven op naam van een ander natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk.

 • 2.

  Na het overlijden van de rechthebbende wordt het recht op het particuliere graf overgeschreven op naam van een natuurlijk persoon of rechtspersoon zonder winstoogmerk, indien de aanvraag daartoe wordt gedaan binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende. Indien de overleden rechthebbende in het graf dient te worden begraven, of indien de asbus met zijn resten in het graf dient te worden bijgezet, dient het verzoek tot overschrijving daaraan voorafgaand te worden gedaan.

Artikel 18. Vervallen en vervallen verklaren van het grafrecht

 • 1.

  Het grafrecht vervalt:

  • a.

   door het verlopen van de uitgiftetermijn;

  • b.

   indien de rechthebbende afstand doet van het grafrecht;

  • c.

   indien de begraafplaats wordt opgeheven.

 • 2.

  Het college kan het grafrecht vervallen verklaren:

  • a.

   indien de aanvrager, rechthebbende of belanghebbende bij een algemeen graf de rechten die op grond van de Verordening begraafrechten Den Haag 2016 verschuldigd zijn,- ondanks een aanmaning- niet of niet volledig heeft voldaan;

  • b.

   indien de rechthebbende of belanghebbende bij een algemeen graf - ondanks een aanmaning - in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting volledig na te komen of daarmee in strijd handelt;

  • c.

   indien de rechthebbende van een graf is overleden en het recht niet binnen zes maanden na het overlijden van de rechthebbende is overgeschreven.

 • 3.

  In de gevallen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen b en c, en in het tweede lid, vindt geen terugbeta­ling plaats van een deel van de kosten van het grafrecht, betaalde onderhoudsbijdragen of eventuele andere kosten.

 • 4.

  De eventueel op het graf aanwezige grafbedekking kan gedurende een maand vóór het vervallen van het grafrecht door of namens de rechthebbende of belanghebbende bij een algemeen graf van het graf worden verwijderd.

 • 5.

  Na afloop van de termijn dat een graf niet geruimd kan worden kunnen rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf geen aanspra­ken op deze voor­wer­pen doen gelden.

Hoofdstuk 5. Grafbedekkingen

Artikel 19. Vergunning grafbedekking

 • 1.

  De rechthebbende op een particulier graf is verplicht er voor zorg te dragen dat dit graf steeds van een grafbedekking is voorzien. De grafbedekking moet binnen een jaar na uitgifte van het graf zijn aangebracht.

 • 2.

  Algemene graven kunnen van een grafbedekking worden voorzien.

 • 3.

  Voor het plaatsen danwel aanpassen danwel veranderen van een grafbedekking is een schriftelijke vergunning nodig van het college.

 • 4.

  Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de wijze van aanvragen van de vergunning, de aard en de afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen.

 • 5.

  Het college kan de vergunning weigeren indien:

  • a.

   niet voldaan wordt aan de vastgestelde nadere regels, genoemd in het vierde lid;

  • b.

   de grafbedekking afbreuk doet aan het aanzien van de begraafplaats;

  • c.

   de duurzaamheid van de materialen onvoldoende is;

  • d.

   de constructie van de grafbedekking ondeugdelijk is.

Artikel 20. Onderhoud door de gemeente

 • 1.

  Het college voorziet in het één maal per jaar schoonmaken van het gedenkteken en in de zorg voor de winterharde beplantingen.

 • 2.

  De rechthebbende is verplicht het onderhoud zoals bedoeld in het eerste lid van gemeentewege te laten verzorgen.

 • 3.

  Bij iedere begraving in een particulier graf geldt een verplichte afkoop van de kosten voor het onderhoud zoals bedoeld in het eerste lid zodanig dat in de kosten voor het onderhoud gedurende de wettelijke grafrusttermijn van tien jaar is voorzien.

 • 4.

  Voor particulier graven waarvan de uitgifte dateert van vóór 1991, ontstaat de in het tweede lid verplichting alsnog:

  • a.

   bij verlenging van de uitgiftetermijn overeenkomstig artikel 15, tweede lid

  • b.

   bij overboeking op een nieuwe rechthebbende overeenkomstig artikel 17.

Artikel 21. Onderhoud door rechthebbende of belanghebbende bij een algemeen graf

 • 1.

  Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf.

 • 2.

  De rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen.

 • 3.

  Indien de rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4.

  De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaatsen op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht.

 • 5.

  Het college kan de rechthebbende of de belanghebbende bij een algemeen graf per aanschrijving verplichten een beschadiging aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaatsen schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden.

Artikel 22. Niet-blijvende grafbeplanting

Niet-blijvende beplanting op een graf die in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende dertien weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende of van de belanghebbende bij een algemeen graf.

Artikel 23. Verwijdering grafbedekking na verstrijken van de termijn

 • 1.

  De grafbedekking kan na het verstrijken van de termijn van uitgifte van het graf door het college worden verwijderd.

 • 2.

  Het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking maakt het college ten minste een half jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd per brief aan de rechthebbende of aan de belanghebbende bij een algemeen graf bekend. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende bij een algemeen graf niet bekend is, maakt het college het voornemen tot verwijdering van de grafbedekking gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop de grafbedekking zal worden verwijderd door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaats bekend.

 • 3.

  Indien de grafbedekking niet binnen dertien weken na de verwijdering is afgehaald, vervalt deze aan de gemeente, zonder dat de gemeente tot enige vergoeding verplicht is.

Hoofdstuk 6. Ruiming van graven, urnengraven en urnennissen

Artikel 24. Ruiming, bezorging van overblijfselen en as

 • 1.

  Het voornemen van het college om een graf te ruimen wordt ten minste een half jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden per brief aan de rechthebbende of aan de belanghebbende bij een algemeen graf bekend gemaakt. Wanneer het adres van de rechthebbende of belanghebbende bij een algemeen graf niet bekend is maakt het college het voornemen tot ruiming van het graf gedurende ten minste een jaar voorafgaande aan het tijdstip van ruiming door middel van een bij het graf te plaatsen bordje en bij de ingang van de begraafplaatsen op het mededelingenbord bekend.

 • 2.

  De beheerder draagt er zorg voor dat met de bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten te allen tijde respectvol wordt omgegaan en dat bezoekers van de begraafplaatsen niet met menselijke resten worden geconfronteerd.

 • 3.

  De bij de ruiming van het graf nog aanwezige menselijke resten worden begraven in een algemeen verzamelgraf en de nog aanwezige as wordt verstrooid op één van de daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaatsen.

 • 4.

  Nabestaanden van een overledene die begraven is in een algemeen graf, kunnen gedurende de in het eerste lid bedoelde termijn bij de beheerder een aanvraag indienen om bij ruiming de menselijke resten, indien mogelijk, bijeen te doen brengen voor crematie of voor herbegraving elders. Nabestaanden van een overledene waarvan een asbus al of niet met een urn is bijgezet in een algemeen graf kunnen bij de beheerder een aanvraag indienen om deze ter beschikking te houden voor herbegraving of verstrooiing elders.

 • 5.

  De rechthebbende op een particulier graf kan bij de beheerder een aanvraag indienen om de menselijke resten te doen verzamelen om deze opnieuw in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze te cremeren of elders opnieuw te doen begraven. De rechthebbende op een particulier urnengraf of particuliere urnennis kan bij de beheerder een aanvraag indienen de asbus ter beschikking te houden om elders bij te zetten of om de as te doen verstrooien.

 • 6.

  Bij een aanvraag volgens lid 4 of 5 dienen de menselijke resten binnen drie maanden na de opgraving te zijn opgehaald of dient een herbestemming te hebben plaatsgevonden. Na verloop van deze termijn worden de stoffelijke resten alsnog in het verzamelgraf geplaatst danwel wordt de as alsnog verstrooid op één van de daartoe bestemde gedeelten van de begraafplaatsen.

Hoofdstuk 7. In stand houden historische graven en opvallende grafbedekking

Artikel 25. Lijst

 • 1.

  Het college houdt een lijst bij van graven die van historische betekenis zijn of waarvan de grafbedekking een opvallende kwaliteit heeft.

 • 2.

  Alvorens tot ruiming van graven wordt overgegaan onderzoekt het college of er graven zijn die in aanmerking komen om op de lijst te worden bijgeschreven.

 • 3.

  De gemeenteraad beslist over het ruimen van graven en het verwijderen van grafbedekkingen die op de in het eerste lid bedoelde lijst staan.

Hoofdstuk 8. Inrichting register

Artikel 26. Voorschriften

 • 1.

  Het college stelt voorschriften vast voor het register van de begraven lijken.

 • 2.

  Het register wordt bijgehouden door de beheerder.

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

Artikel 27. Intrekking oude regeling

De Verordening op het beheer van de algemene begraafplaatsen te ’s Gravenhage (RIS 70396)wordt per 1 januari 2016 ingetrokken.

Artikel 28. Overgangsbepaling

 • 1.

  Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de Beheersverordening begraafplaatsen gelden als besluiten genomen krachtens deze verordening.

 • 2.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Beheersverordening begraafplaatsen is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening niet op de aanvraag is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 29. Strafbepaling

Hij die handelt in strijd met artikel 4, eerste lid wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 

Artikel 29A  

 • 1.

  Overtreding door een natuurlijke persoon of rechtspersoon van artikel 4, eerste lid kan worden beboet met een bestuurlijke boete.

 • 2.

  Bij overtreding door een natuurlijke persoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, is de hoogte van de bestuurlijke boete gelijk aan het bedrag dat in de bijlage is vermeld bij het desbetreffende voorschrift.

 • 3.

  Bij overtreding door een rechtspersoon van een voorschrift als genoemd in de bijlage bij dit artikel, wordt de hoogte van de bestuurlijke boete die geldt voor een natuurlijke persoon vermenigvuldigd met de factor twee.

 • 4.

  De op te leggen bestuurlijke boete kan worden verhoogd met 100% van het boetebedrag, indien binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de dag van constatering van de overtreding een eerdere overtreding, bestaande uit eenzelfde gedraging, is geconstateerd en de bestuurlijke boete voor de eerdere overtreding onherroepelijk is geworden.

 • 5.

  Indien het boetebedrag als bedoeld in het derde of vierde lid, hoger is dan het wettelijk maximum boetebedrag als bedoeld in artikel 154b, zesde lid, van de Gemeentewet, geldt het wettelijk maximum boetebedrag.

Artikel 30. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2016

Artikel 31. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag 2016.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 5 november 2015.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen.

Bijlage als bedoeld in artikel 29A, tweede lid, van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen Den Haag 2016

Artikel

Onderwerp

Boete in euro’s

4, eerste lid, onder a

Zich bevinden op een begraafplaats buiten de openingstijden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of de bezorging van as

95

4, eerste lid , onder b

Op de begraafplaats honden meevoeren, anders dan als geleide hond of sociale hulphond

140

4, eerst lid, onder c

Op grafruimten lopen of de begraafplaats te verontreinigen

95

4, eerste lid, onder d

Zonder voorafgaande toestemming te fotograferen dan wel film- of video op-opnamen maken

95

4, eerste lid , onder e

Zonder voorafgaande toestemming van de beheerder werkzaamheden verrichten

95

4, eerste lid , onder f

Met een motorvoertuig te rijden anders dan in de uitoefening van werkzaamheden etc.

 

95

4, eerste lid, onder g

Met een motorvoertuig te rijden met een hogere snelheid dan 10 kilometer per uur

95

4, eerste lid, onder h

Fietsen

55

4, eerste lid, onder i

Handelen in strijd met een beperking of verbod als bedoeld in artikel 5, tweede lid

95