Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening op de heffing en invordering van leges (Algemene legesverordening 2013)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van leges (Algemene legesverordening 2013)
CiteertitelAlgemene legesverordening 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp2012/12
Externe bijlageRaadsvoorstel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Legesverordening 2013 De laatste wijziging is bekendgemaakt in Gemeenteblad 2018, 277369

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 216 van de Gemeentewet
 3. artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet
 4. artikel 7, tweede lid, van de Paspoortwet
 5. artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2020Nieuwe regeling

03-06-2020

gmb-2020-158231

RIS305244
29-05-202001-07-2020Tarieventabel

13-05-2020

gmb-2020-134942

RIS305010
01-02-202029-05-2020wijziging tarieven

14-01-2020

gmb-2020-13352

RIS304302 PBS/2019.146
01-01-202001-02-2020tarieventabel

19-12-2019

gmb-2019-318108

RIS303671
01-01-201901-01-2020wijziging Tarieventabel

11-12-2018

gmb-2019-257

RIS301339

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges (Algemene legesverordening 2013)

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  jaar: het tijdvak dat loopt van n-de dag in een kalenderjaar tot en met (n-1)-de dag in het volgende kalenderjaar;

 • d.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam leges worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2.

  Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

 • 1.

  Behoudens het bepaalde in het tweede lid worden de in de tarieventabel genoemde leges niet geheven voor:

  • a.

   bewijzen van onvermogen;

  • b.

   attestaties de vita tot ontvangst van aan Nederlandse ridderorden verbonden lijfrente, pensioen, wachtgeld of uitkeringen;

  • c.

   stukken, welke ingevolge wettelijke voorschriften kosteloos moeten worden afgegeven; inlichtingen, opgaven, handelingen of stukken, verstrekt, verricht of afgegeven, met vergunning van het college van burgemeester en wethouders, uitsluitend voor een wetenschappelijk of filantropisch doel;

  • d.

   stukken als bedoeld in Hoofdstuk 2 van de tarieventabel ten behoeve van het Stadsgewest Haaglanden, van de provincie Zuid-Holland en van het Rijk, de raad van de gemeente 's-Gravenhage, de pers en bibliotheken, benodigd voor de uitoefening van hun taak;

  • e.

   stukken betreffende de commissies als bedoeld in artikel 82 van de Gemeentewet ten behoeve van commissieleden;

  • f.

   stukken als bedoeld in onderdeel 1.1.2 van de tarieventabel, voor zover deze zijn opgemaakt ten behoeve van de voorlichting van het publiek;

  • g.

   raads- en commissiestukken ten behoeve van politieke partijen, die aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, doch op grond van de verkiezingsuitslag geen zetel hebben verworven;

  • h.

   het in behandeling nemen van een aanvraag voor een voorrangsverklaring als bedoeld in het onderdeel 10.1.1 en voor de vergunning als bedoeld in onderdeel 10.1.2 van de tarieventabel ten behoeve van degenen, die ten gevolge van overheidsmaatregelen zijn gedwongen te verhuizen;

 • 2.

  De vrijstellingen, opgenomen in onderdeel d van het eerste lid, zijn niet van toepassing op de inlichtingen, bedoeld in Hoofdstuk 4 van de tarieventabel.

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel. Voor zover in de tarieventabel uurtarieven zijn opgenomen, wordt op verzoek bij de aanvraag van de dienst een raming gegeven van het aantal met de dienstverlening gemoeide uren.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing en bekendmaking

 • 1.

  De leges worden geheven bij wege van schriftelijke kennisgeving, welke kan worden gesteld op het bewuste stuk waarvan de leges worden geheven.

 • 2.

  Het gevorderde bedrag wordt aan belastingschuldige bekendgemaakt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 7 Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld en termijnen van betaling

 • 1.

  De leges zijn verschuldigd bij het aanvragen van een in deze verordening omschreven dienst.

 • 2.

  De leges dienen gelijktijdig met de aanvraag voldaan te worden met dien verstande dat:

  • a.

   indien de leges eerst achteraf kunnen worden vastgesteld, het verschuldigde bedrag voldaan dient te worden bij de afgifte van het gevraagde stuk, bij de verstrekking van de gevraagde inlichtingen of bij de mededeling omtrent het resultaat van het onderzoek en voor zoveel betreft de aanvraag of afgifte van de vergunningen, waarvoor het bedrag van de leges berekend wordt in verhouding tot een begroting van kosten, binnen vier weken na dagtekening van het aan de aanvrager ter zake gezonden bericht omtrent het vastgestelde bedrag van de begroting;

  • b.

   de leges bedoeld in de onderdelen 3.1, 4.2.1, 9.1.1, 9.1.2, 12.1.2, 12.1.2.A, 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5, 15.1.1, 15.1.2, 15.2.1.1, 15.2.1.2, 15.3.1, 15.3.2 en 15.8.4 van de tarieventabel voldaan dienen te worden binnen vier weken nadat het verschuldigde bedrag aan belastingplichtige ter kennis is gebracht.

 • 3.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges voor een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 8A Overdracht van bevoegdheden

Het college  is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  1. onderdeel 3.8 (akten burgerlijke stand);

  2. onderdeel 4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  3. hoofdstuk 7 (reisdocumenten);

  4. hoofdstuk 8 (rijbewijzen);

  5. hoofdstuk 9 (kansspelen);

  6. onderdeel 14.2.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 10 Intrekking/inwerkingtreding/citeerartikel

 • 1.

  De Legesverordening 2008, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 1 december 2011 (rb 147) en bekendgemaakt op 14 december 2011, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2013, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als Algemene legesverordening 2013.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 november 2012.

De griffier, mr. H.L.G. Seuren en de voorzitter, J.J. van Aartsen.

Tarieventabel behorende bij de Algemene legesverordening 2013

 

Indeling tarieventabel

Hoofdstuk 1

Algemeen

4

Hoofdstuk 2

Bestuursstukken

4

Hoofdstuk 3

Burgerlijke stand

5

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie

9

Hoofdstuk 5

Vervallen

11

Hoofdstuk 6

Haags Gemeentearchief

11

Hoofdstuk 7

Reisdocumenten

12

Hoofdstuk 8

Rijbewijzen

15

Hoofdstuk 9

Wet op de Kansspelen

16

Hoofdstuk 10

Huisvesting

16

Hoofdstuk 11

Verkeer en Vervoer

17

Hoofdstuk 12

APV-vergunningen

19

Hoofdstuk 13

Haven

23

Hoofdstuk 14

Diversen

23

Hoofdstuk 15

Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

27

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

 

Art

Omschrijving

tarief

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.1.1

voor fotokopieën of op overeenkomstige wijze gereproduceerde stukken, per bladzijde

€ 0,30

HOOFDSTUK 2 BESTUURSSTUKKEN

Raad-/commissiestukken

 

Art

Omschrijving

tarief

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.1.1

tot het verstrekken van afzonderlijke bladzijden van de notulen, raadsvoorstellen of commissiestukken, per bladzijde

€ 0,05

HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND

Huwelijk

 

Art

Omschrijving

tarief

3.1

Het tarief bedraagt voor het, buiten de daarvoor overeenkomstig artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879, bestemde tijdstippen, voltrekken van een huwelijk, registratie van partnerschap of omzetting, als bedoeld in de artikelen 63, 80a, zesde lid en artikel 80g, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op een door of namens burgemeester en wethouders vastgestelde wijze

€ 148,30

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot reservering van een ruimte voor het voltrekken van een huwelijk of voor registratie van partnerschap, op een andere wijze als bedoeld onder 3.1 en buiten de daarvoor overeenkomstig artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 bestemde tijdstippen en locaties:

 

3.2.1

voor de trouwzaal in het stadhuis (Spui 70) en op aangewezen stadsdeelkantoren:

 

3.2.1.1

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 18.00 uur

€ 337,25

3.2.1.2

op vrijdag tot 18.00 uur

€ 442,65

3.2.2

voor de trouwzaal in het Oude Stadhuis aan de Groenmarkt:

 

3.2.2.1

op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tot 18.00 uur

€ 525,70

3.2.2.2

op vrijdag tot 18.00 uur

€ 573,25

3.2.2.3

op zaterdag tot 18.00 uur

€ 1.178,00

3.2.2.4

op zondag tot 18.00 uur

€ 1.374,00

3.2.2.5

op maandag tot en met zondag, vanaf 18.00 uur, het in de onderdelen 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.4 genoemde tarief vermeerderd met

€ 145,90

3.2.3

voor een locatie, die als “bijzonder huis” wordt aangemerkt

€ 287,80

3.2.4

voor een locatie buiten een van de hiervoor met name genoemde locaties:

 

3.2.4.1

op maandag tot en met vrijdag tot 18.00 uur

 € 451,15

3.2.4.2

op zaterdag tot 18.00 uur

€ 548,35

3.2.4.3

op zondag tot 18.00 uur

€ 586,10

3.2.4.4

op maandag tot en met zondag, vanaf 18.00 uur, het in de onderdelen 3.2.4.1 en 3.2.4.3 genoemde tarief vermeerderd met

€ 145,90

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het voor een tweede en volgende keren verzetten van een reservering als bedoeld in de onderdelen 3.2 tot en met 3.2.4.3

€ 148,35

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot eenmalige of permanente aanwijzing als trouwlocatie

€ 183,35

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een eenmalige benoeming als onbezoldigd buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

€ 183,35

 

Akten e.d.

 

Art

Omschrijving

tarief

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.7.1

voor een boekje met luxe omslag, waarin een uittreksel van een akte van huwelijk, van registratie van partnerschap of omzetting kan worden opgenomen, voor welk uittreksel een apart tarief is verschuldigd op grond van het Legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 18,20

3.7.2

voor het verzorgen van een afschrift van of een uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand uit een andere gemeente in Nederland

€ 23,10

 

vermeerderd met de vooraf opgegeven kosten aan die gemeente te voldoen

 

3.7.3

voor een nasporing in de registers van de burgerlijke stand of in het samenlevingsregister, per half mens-uur

€ 63,05

3.7.4

voor het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het samenlevingsregister

€ 12,50

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.8.1

van elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,80

3.8.2

van elk uittreksel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,80

3.8.3

van elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 24,30

3.8.4

van elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,80

3.8.5

van elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand

€ 13,80

3.8.6.1

van een meertalig modelformulier als bedoeld onder artikel 2, eerste lid, onder f van de Wet rechten burgerlijke stand, van een van de in artikel 2, eerste lid, onder a, b, d, en e van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

€ 13,80

3.8.6.2

van een meertalig modelformulier als bedoeld onder artikel 2, eerste lid, onder f van de Wet rechten burgerlijke stand van de in artikel 2, eerste lid, onder c van de Wet rechten burgerlijke stand genoemde stukken

€ 18,60

 

Diversen burgerlijke stand

 

Art

Omschrijving

tarief

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

3.9.1

een besluit voor het stellen van een andere termijn voor begraving of crematie overeenkomstig artikel 17 van de Wet op de lijkbezorging

€ 87,15

3.9.2

een besluit voor het verlenen van een vergunning voor het opgraven overeenkomstig artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging

€ 62,70

3.9.3

het verstrekken van laissez-passer voor lijken, als bedoeld in artikel 3 van de Overeenkomst inzake het vervoer van lijken, Straatsburg 26-10-1973

€ 10,25

HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE BASISREGISTRATIE PERSONEN

 

Art

Omschrijving

tarief

4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.2.1

tot het verstrekken van gegevens per verstrekking buiten abonnement:

€ 6,85

4.2.2

voor verstrekkingen uit de basisregistratie personen via selectie of steekproef, buiten abonnement:

 

4.2.2.1

voor 5.000 verstrekkingen of minder

€ 1.084,00

4.2.2.2

voor elk volgend honderdtal of gedeelte daarvan

€ 21,50

4.2.2.3

De legesbedragen in de onderdelen 4.2.2.1 en 4.2.2.2 worden vermeerderd met de kosten voor (re)productie, van de gegevensdrager, papier en transport volgens vooraf verstrekte opgave.

 

4.3

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed mens-kwartier

€ 10,75

4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een door of namens het gemeentebestuur te ondertekenen of af te geven verklaring

€ 15,10

4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,75

Vestigingsregister

 

Art

Omschrijving

tarief

4.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

4.6.1

tot het verstrekken van gegevens uit het vestigingsregister per verstrekking buiten abonnement

€ 4,50

4.6.2

tot het verstrekken van een abonnement met een geldigheidsduur van één jaar voor verstrekkingen uit het vestigingenregister, welke worden verstrekt ten aanzien van met naam en/of adres aangeduide personen:

 

4.6.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 412,20

4.6.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 1.970,00

HOOFDSTUK 5 Vervallen

HOOFDSTUK 6 HAAGS GEMEENTEARCHIEF

Onderzoek

 

Art

Omschrijving

tarief

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het doen van een onderzoek door aan het Haags Gemeentearchief verbonden ambtenaren - met uitzondering van een onderzoek in de archieven, welke van het Rijk in bewaring zijn genomen - voor elk daaraan besteed kwartier

€ 19,75

Fotokopieën

 

Art

Omschrijving

tarief

6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vervaardigen van fotokopieën van bij het Haags Gemeentearchief berustende stukken, onder vermelding van de vindplaats van het origineel:

 

6.2.1

per kopie in formaat A4

€ 0,30

6.2.2

per kopie in formaat A3

€ 0,55

6.2.3

Voor een aanvraag welke schriftelijk wordt ingediend via de post of e-mail dan wel mondeling via de telefoon worden de daarvoor ingevolge de onderdelen 6.2.1 en 6.2.2 in totaal verschuldigde bedragen verhoogd met een bedrag van

€ 7,45

Bruiklenen

 

Art

Omschrijving

tarief

6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het gereedmaken door het Haags Gemeentearchief van stukken ter verstrekking in bruikleen, voor elk daaraan besteed half mens-uur,

€ 19,80

 

vermeerderd met de materiaalkosten volgens vooraf verstrekte opgave.

 

HOOFDSTUK 7 REISDOCUMENTEN

 

Art

Omschrijving

tarief

7.1

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

7.1.1

van een nationaal paspoort of een zakenpaspoort dan wel een faciliteitenpaspoort:

 

7.1.1.1

voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 73,20

7.1.1.2

voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 55,35

7.1.3

vervallen

 

7.1.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, die als ingezetenen zijn ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag

€ 55,35

7.1.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

7.1.5.1

voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 58,30

7.1.5.2

voor een persoon, die als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag de leeftijd 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 30,70

7.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

7.2.1

van een nationaal paspoort of zakenpaspoort dan wel een faciliteitenpaspoort:

 

7.2.1.1

voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 110,40

7.2.1.2

voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 92,55

7.2.2

vervallen

 

7.2.3

vervallen

 

7.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen, die niet als ingezetenen zijn ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag

€ 92,55

7.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart

 

7.2.5.1

voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 98,60

7.2.5.2

voor een persoon, die niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente Den Haag en die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 71,00

7.3

De tarieven als genoemd in de onderdelen 7.1 tot en met 7.2.5.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 49,85

7.4

Voor het bezorgen van een in de onderdelen 7.1.1.1 tot en met 7.1.5.2 genoemde document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 7.1.1.1 tot en met 7.1.52 genoemde bedragen

€ 10,35

HOOFDSTUK 8 RIJBEWIJZEN 

 

Art

Omschrijving

tarief

8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 40,65

8.2

Het tarief genoemd in onderdeel 8.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

HOOFDSTUK 9 WET OP DE KANSSPELEN

 

Art

Omschrijving

tarief

9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

9.1.1

tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in paragraaf 2 van titel VA van de Wet op de kansspelen, voor een tijdvak van 12 maanden

 

9.1.1.1

voor één speelautomaat

€ 56,50

 

voor twee of meer speelautomaten

€ 22,50

 

vermeerderd met het product van het aantal van de speelautomaten waarvoor de vergunning geldt, met een bedrag van

€ 34,00

9.1.2

voor een vergunning op grond van artikel 3, eerste lid, van de Wet op de kansspelen

€ 71,15

HOOFDSTUK 10 HUISVESTING

 

Art

Omschrijving

tarief

10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

10.1.1

voor het verkrijgen van een urgentieverklaring als bedoeld in artikel 4.2, van de Huisvestingsverordening Den Haag 2019

€ 80,00

10.1.2

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de Huisvestingswet 2014

€ 46,55

10.1.3

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid van de Leegstandswet

€ 165,95

10.1.4

tot het verlengen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, negende lid van de Leegstandswet

€ 82,85

10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

10.2.1

tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet 2014, per zelfstandige woongelegenheid

€ 471,65

HOOFDSTUK 11 VERKEER EN VERVOER

 

Art

Omschrijving

tarief

11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

11.1.1

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

 

11.1.1.1

met een geldigheidsduur van ten hoogste 3 maanden

€ 78,30

11.1.1.2

met een geldigheidsduur langer dan 3 maanden of met een geldigheidsduur van een jaar voor een milieuzone

€ 149,35

11.1.1.3

voor een dag waarin het is toegestaan om met een vrachtauto de milieuzone binnen te rijden

€ 30,40

11.1.2

tot wijziging van een kenteken als opgenomen in de ontheffing als bedoeld in de onderdelen 11.1.1.1 en 11.1.1.2

€ 26,10

11.1.3

vervallen

 

11.1.4

voor de afgifte van een bij de ontheffing behorende ontheffingskaart

€ 19,25

11.1.5

voor de afgifte van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49, eerste lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 36,55

11.1.6

voor een mantelzorgvergunning

€ 14,50

11.1.7

tot de afgifte van een parkeervergunning

€ 14,50

11.2

De leges, geheven ingevolge de onderdelen 11.1.1.1, 11.1.1.2 en 11.1.2 worden, indien op de aanvraag afwijzend wordt beschikt, teruggegeven tot de helft van het ter zake verschuldigde bedrag.

 

 

11.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

11.3.1

tot het verlenen van een ontheffing op grond van artikel 87 juncto artikel 62 van het RVV 1990

11.3.1.1

voor viertakt brom- en snorfietsen met een ‘datum- eerste-toelating’ (DET) van voor 1 januari 2011

€ 30,00

11.3.1.2

voor historische brom- en snorfietsen van 30 jaar en ouder (zogenaamde “oldtimers”)

€ 25,00

11.3.1.3

voor tweetakt brom- en snorfietsen waarvan het gebruik door de houder noodzakelijk is vanwege medische redenen

€ 10,00

 

HOOFDSTUK 12 APV-VERGUNNINGEN

 

Art

Omschrijving

tarief

12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

12.1.1

vervallen

 

12.1.2

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 1.402,00

12.1.2a

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening Den Haag, indien één van de natuurlijke personen voor wiens rekening en verantwoordelijkheid de onderneming wordt gedreven zich terugtrekt en de rechtsvorm ongewijzigd blijft

€ 107,40

12.1.3

voor een tijdelijke vergunning, als bedoeld in artikel 2:28D van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag, om verlenging daarvan, of tot omzetting daarvan in een vergunning zonder termijn

€ 1.402,00

12.1.4

tot het muteren of bijschrijven van een beheerder op een APV vergunning horeca, als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 107,40

12.1.5

voor een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29, derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 600,80

12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:10, eerste lid van de APV

€ 277,00

 

tenzij het plaatsen, aanbrengen of hebben van de voorwerpen reeds is voorzien in een instemming ingevolge artikel 2:11 van de APV. In dat geval zijn de tarieven opgenomen in de artikelen 11.3.1 en 11.3.2 van de tarieventabel verschuldigd .

 

12.2.1

In afwijking van het bepaalde in onderdeel 12.2 van de tarieventabel bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning/toestemming/instemming voor het hebben onder, op, of boven voor de openbare dienst bestemde grond van:

 

12.2.2

een benzinepompinstallatie of dergelijke inrichting met toebehoren

€ 277,85

12.2.3

een kiosk

€ 155,05

12.2.4

een automaat of vitrine

€ 75,00

12.2.5

vervallen

 

12.2.6

een verlichting in (straat)bomen

€ 364,20

12.2.7

fietsen, parasols, bloembakken, bloempotten, terrasafscheidingen en berging bij woon- en bedrijfsschepen binnen maximaal 3 meter vanuit de kaderand en binnen de lengte van het schip (kadevergunning)

€ 93,95

12.2.8

voertuigen die onderdeel uitmaken van het bouwverkeer of worden gebruikt bij bouwactiviteiten; (takelvergunning)

€ 56,45

12.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

12.2.9.1

het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:10A, eerste lid van de APV voor zover deze instemming niet gevolgd wordt door een aanvraag tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11 van de APV

€ 405,05

12.2.9.2

het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:10A, tweede lid van de APV voor zover deze instemming niet gevolgd wordt door een aanvraag tot het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11 van de APV

€ 54,40

12.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

12.3.1

het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid van de APV

€ 680,10

12.3.2

het verkrijgen van een instemming als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid van de APV

€ 2.909,95

 

indien er sprake is van werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen –gedurende spitsuren(op werkdagen tussen 07.00 en 09.30 uur en tussen 15.30 en 19.00 uur) of langer dan vier aaneengesloten uren- op de rijbaan of aanliggende fietspaden noodzakelijk zijn op een hoofdroute, als aangegeven op de kaart behorende bij het collegebesluit van 9 maart 2004, RIS 114164 of zoals deze hoofdroute laatstelijk is gewijzigd of vervangen, tenzij deze werkzaamheden noodzakelijk dienen te worden uitgevoerd wegens spoedeisend belang om verkeershinder op die hoofdroute weg te nemen.

 

12.3.3

het verkrijgen van een instemming voor handelingen als bedoeld in artikel 2:11, eerste lid van de APV voor handelingen die maximaal een oppervlakte van 25 m² beslaan en niet langer dan 60 uur duren, mits niet van ingrijpende aard, welke, gelet op de veiligheid en doelmatigheid van de weg, niet tot hinder leiden voor motorrijtuigen, bromfietsen, fietsen en trams voor zover het geen milieukundig bodemonderzoek of graven proefsleuven betreft welke vooruitlopend op een in voorbereiding zijnde werk worden uitgevoerd.

€ 54,75

12.4

De geheven leges voor de aanvraag voor een vergunning als bedoeld in de onderdelen 12.2 tot en met 12.2.6 en 12.3.1 en 12.3.2 en 12.3.3 worden voor de helft teruggegeven in geval afwijzend op de aanvraag wordt beschikt, of de aanvraag tijdens de behandeling wordt ingetrokken.

 

Overschrijven vergunning

 

Art

Omschrijving

tarief

12.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging c.q. overschrijving op naam van een ander van een vergunning, als bedoeld in de onderdelen 12.2 tot en met 12.2.9.2, vijftig procent van de daar vermelde bedragen.

 

12.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:8, eerste lid van de APV

€ 1.807,05

 

HOOFDSTUK 13 HAVEN 

 

Art

Omschrijving

tarief

13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

13.1.1

voor een ligplaatsvergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag.

€ 59,25

13.1.2

voor een verbouwing/vervanging van een schip, waarvoor reeds een vergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Verordening op de binnenwateren voor de gemeente Den Haag is verleend

€ 90,55

13.1.3

voor plaatsing van een terras op het water bij een woonschip op een vaste ligplaats (terrasvergunning) dan wel bij een horeca-inrichting

€ 59,25

HOOFDSTUK 14 DIVERSEN

 

Art

Omschrijving

tarief

14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.1.1

tot het legaliseren van een handtekening

 € 14,85

14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

14.2.1.

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

 € 41,35

14.2.2

tot bemiddeling voor het doen verifiëren van documenten

 € 80,20

14.2.2.1

het in onderdeel 14.2.2 genoemde tarief wordt verhoogd met de hierna te noemen kosten die aan de gemeente Den Haag bij of krachtens de Rijkswet op de Consulaire tarieven in rekening worden gebracht:

 

14.2.2.1.1

voor de werkzaamheden door uitsluitend een consulaire ambtenaar

€ 165,55

14.2.2.1.2

voor de werkzaamheden met tussenkomst van een vertrouwenspersoon

€ 597,05

 

Kabelwerkzaamheden

 

Art

Omschrijving

tarief

14.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding:

 

14.3.1

in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid van de Telecommunicatiewet

€ 680,10

14.3.2

In afwijking van het vorige onderdeel bedraagt het tarief indien het gaat om werkzaamheden waarbij verkeersmaatregelen - gedurende spitsuren (op werkdagen tussen 07.00 en 09.30 uur en tussen 15.30 en 19.00 uur) of langer dan vier aaneengesloten uren - op de rijbaan of aanliggende fietspaden noodzakelijk zijn op de hoofdroute, als aangegeven op de kaart behorende bij het collegebesluit van 9 maart 2004, RIS 114164 of zoals deze hoofdroute laatstelijk is gewijzigd of vervangen

€ 2.909,95

14.3.3

in verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2, vierde lid en in artikel 3 van de Haagse Telecommunicatieverordening 2011

€ 54,75

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

 

Art

Omschrijving

tarief

14.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

14.4.1

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 14,35

HOOFDSTUK 15 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

Horeca

 

Art

Omschrijving

tarief

15.1

Het tarief bestaat voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.1.1

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 356,75

15.1.1a

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet, indien één van de natuurlijke personen voor wiens rekening en verantwoordelijkheid de onderneming wordt gedreven zich terugtrekt en de rechtsvorm ongewijzigd blijft

€ 107,40

15.1.2

voor het op grond van artikel 30 van de Drank- en Horecawet wijzigen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van genoemde wet

€ 107,40

15.1.3

voor een vergunning voor een terras

€ 185,95

15.1.3a

In afwijking van het vorige onderdeel (15.1.3) wordt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een terrasvergunning vermeerderd met € 650 voor het uitvoeren van een draagvlakonderzoek, indien de parkeerdruk 90% of hoger is.

€ 835,85

15.1.4

tot het verlenen van een ontheffing paracommercie als bedoeld in artikel 4, vierde lid van de Drank- en Horecawet

€ 129,55

Organiseren evenementen

 

Art

Omschrijving

tarief

15.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.2.1

tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag:

 

15.2.1.1

indien het een groot evenement betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 991,40

15.2.1.2

indien het een klein evenement met enige impact op de openbare ruimte betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag, waaronder circussen, wielerwedstrijden, festiviteiten rond watersportactiviteiten op zee (zoals surfwedstrijden, catamaranraces, powerboatraces en dergelijke), muziekoptredens (zoals popconcerten en dergelijke)

€ 632,00

15.2.1.3

indien het een klein evenement met geringe impact op de openbare ruimte betreft zoals bedoeld in artikel 2:24, eerste en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 75,00

 

Prostitutiebedrijven

 

Art

Omschrijving

tarief

15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.3.1

tot het verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een prostitutiebedrijf als bedoeld in artikel 3:3 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 1.546,00

15.3.2

tot het muteren of bijschrijven van een beheerder van een prostitutiebedrijf

€ 339,20

Splitsingsvergunning woonruimte

 

Art

Omschrijving

tarief

15.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.4.1.

tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014 (splitsingsvergunning) per te vormen appartementsrecht op een afzonderlijke woning met en maximum per aanvraag van € 3.750,00:

€ 167,50

15.5

vervallen

 

15.6

vervallen

 

 

Kinderopvang

 

Art

Omschrijving

tarief

15.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.7.1

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau overeenkomstig artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang

 € 1.100,00

15.7.2

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

 € 500,00

15.7.3

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang op het woonadres van één van de vraagouders op een reeds geregistreerde opvanglocatie overeenkomstig artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang

 € 215,00

15.7.4

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van vestiging van dat kindercentrum overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

€ 1.100,00

15.7.5

tot het in exploitatie nemen van een voorziening voor gastouderopvang naar aanleiding van een voorgenomen wijziging van het adres van de opvanglocatie overeenkomstig artikel 7, vierde lid, Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

€ 500,00

Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2018

Art

Omschrijving

tarief

15.7A

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.7.A.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikelen 3:1, 3:2 en 3:3 van de Verordening Winkeltijden gemeente Den Haag 2018, per winkel

€ 327,95

15.7A.2

voor een ontheffing op grond van artikel 6 van de Winkeltijdenwet, per winkel

€ 163,50

 

Diversen

Art

Omschrijving

tarief

15.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

15.8.2

voor een vergunning voor een uitstalling van goederen en/of aanbiedingsborden bij verkooppunten van producten of diensten

€ 191,30

15.8.3

voor een vergunning voor de verkoop van vuurwerk als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 676,55

15.8.4

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de Kansspelen

€ 710,65

15.8.5

voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:97 van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 334,85

15.8.6

voor een standplaats als bedoeld in artikel 5 van de Verordening straathandel Den Haag 2017

€ 29,75

15.8.7

vervallen

 

15.8.8

vervallen

 

15.8.9

voor een in dit hoofdstuk niet genoemde vergunning c.q. ontheffing op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Den Haag

€ 75,00

15.8.10

tot het verkrijgen van een beginseluitspraak “horeca”

€ 178,45

15.9.1

voor een vergunning als bedoeld in paragraaf 3 van de Taxiverordening Den Haag 2014 vermeerderd met

€ 5.738,00

 

per aangesloten taxichauffeur

€ 53,25

15.9.2

tot bijschrijving van een taxichauffeur op een vergunning als bedoeld in onderdeel 15.9.1, per taxichauffeur

€ 53,25

15.9.3

tot overschrijven van een taxichauffeur naar een andere Toegelaten Taxi Organisatie, per taxatiechauffeur

€ 53,25

15.10.1

voor een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Verordening op de incidentele private markten voor de gemeente Den Haag 2017

€ 632,00