Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Verordening bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan Den Haag 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan Den Haag 2020
CiteertitelVerordening bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan Den Haag 2020.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp5/2019
Externe bijlageRaadsvoorstel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 2. artikel 2 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 3. artikel 3 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 4. artikel 4 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 5. artikel 5 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 6. artikel 6 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 7. artikel 7 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 8. artikel 8 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 9. artikel 9 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 10. artikel 10 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones
 11. artikel 11 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsovereenkomst 2020-2024 Bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Nieuwe regeling

17-10-2019

gmb-2019-264542

RIS303499

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan Den Haag 2020

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van 17 september 2019,

 

gelet op:

- de Wet op de bedrijveninvesteringszones en

- de Uitvoeringsovereenkomst 2019 gesloten tussen de gemeente Den Haag en de Vereniging BIZ Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o.;

 

besluit vast te stellen de Verordening bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan Den Haag 2020:

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • -

  bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan:

het bij deze verordening aangewezen gebied in de gemeente waarbinnen de BIZ-bijdrage wordt geheven. Het gebied omvat de volgende straten of delen van straten: Dierenselaan 2 t/m 248 (even) en Dierenselaan 1 t/m 193a (oneven), Apeldoornselaan 218 t/m 334 (even) en Apeldoornselaan 151 t/m 265 (oneven), Zuiderparklaan 204 t/m 264 (even), Voorthuizenstraat 194 en 217, De la Reyweg 241 en 247 en de volgende kiosken: Zuiderparklaan 240 k, Dierenselaan 1 bis, Apeldoornselaan 219k, 266k en 282b;

 • -

  college:

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag;

 • -

  perceptiekosten:

de kosten die de gemeente moet maken voor de heffing en invordering van de BIZ-bijdrage;

 • -

  uitvoeringsovereenkomst:

de tussen de gemeente Den Haag en de Vereniging BIZ Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o. gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet;

 • -

  vereniging:

de vereniging BIZ Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o.

 • -

  wet:

de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

 

Hoofdstuk II Belastingbepalingen

 

 

Artikel 2 Aard van de belasting

Onder de naam ‘BIZ-bijdrage’ wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van leefbaarheid of veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

 

Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht

 • 1.

  De BIZ-bijdrage wordt gedurende een periode van 5 jaren jaarlijks geheven ter zake van binnen de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en niet in gebruik zijnde als geldautomaat of bestemd zijn voor de openbare dienst of voor het houden van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard.

 • 2.

  De BIZ-bijdrage wordt geheven van degenen die bij het begin van het kalenderjaar in de bedrijveninvesteringszone gelegen onroerende zaken al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht, gebruiken.

 • 3.

  Voor de toepassing van het tweede lid wordt:

  • a.

   gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is gegeven;

  • b.

   het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.

 • 4.

  Indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar niet in gebruik is, wordt de BIZ-bijdrage geheven van degene die van die zaak het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 

Artikel 4 Belastingobject

 • 1.

  Als een onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken, die niet in hoofdzaak tot woning dient.

 • 2.

  Een onroerende zaak dient niet in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak niet in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden.

 • 3.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid worden twee of meerdere onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen en die kenbaar naar buiten als één geheel door dezelfde gebruiker worden gebruikt, als één onroerende zaak aangemerkt.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar een vast bedrag per onroerende zaak.

 

Artikel 6 Belastingtarief

De BIZ-bijdrage bedraagt per onroerende zaak € 360,00.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De BIZ-bijdrage wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in twaalf gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 9 Nadere regels door het college

Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de BIZ-bijdrage.

 

Hoofdstuk III Subsidiebepalingen

 

 

Artikel 10 Algemeen

 • 1.

  De vereniging BIZ Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o. wordt aangewezen als de vereniging als bedoeld in artikel 7 van de wet.

 • 2.

  Op de subsidie op grond van deze verordening is de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 niet van toepassing.

 

Artikel 11 Subsidieverlening

 • 1.

  Het college verleent jaarlijks aan de vereniging subsidie voor de uitvoering van de activiteiten, die zijn opgenomen in de met deze vereniging gesloten uitvoeringsovereenkomst. De subsidie wordt verleend op een daartoe gedane aanvraag, die vergezeld moet gaan van een jaarplan.

 • 2.

  De subsidie bedraagt maximaal het bedrag van de jaarlijks te ontvangen BIZ-bijdragen, verminderd met de daarmee samenhangende perceptiekosten. Deze perceptiekosten bedragen 2,1% van de (begrote) opbrengst.

 • 3.

  Het college is bevoegd de subsidieverlening in te trekken of ten nadele van de vereniging te wijzigen, voor zover het verleende subsidiebedrag met de opbrengst van de BIZ-bijdragen, bedoeld in artikel 3, eerste lid, niet kan worden gedekt.

 

Artikel 12 Voorschot

Het college verleent de vereniging jaarlijks een voorschot op de subsidie. Het voorschot bedraagt 90% van het voor dat jaar te verlenen subsidiebedrag.

 

Artikel 13 Vaststelling

 • 1.

  De vereniging is verplicht jaarlijks uiterlijk 12 weken na afloop van het hieraan voorafgaande subsidiejaar, een jaarrekening te overleggen.

 • 2.

  Het college stelt de subsidie jaarlijks vast, uiterlijk 12 weken na ontvangst van het jaarverslag.

 

Artikel 14 Melding van relevante wijzigingen

 • 1.

  De vereniging stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van meer dan ondergeschikte veranderingen in haar financiële situatie.

 • 2.

  De vereniging stelt het college zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte van een wijziging van de statuten, dan wel van een verandering of beëindiging van activiteiten.

 

Hoofdstuk IV Slotbepalingen

 

 

Artikel 15 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan e.o. 2015 wordt op 1 januari 2020 ingetrokken, met dien verstande dat de bepalingen van die verordening van kracht blijven voor de tijdvakken waarvoor zij hebben gegolden.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020, nadat van voldoende steun, als bedoeld in artikel 4 van de wet, is gebleken.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing op grond van deze verordening is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening bedrijveninvesteringszone Dierenselaan/Apeldoornselaan Den Haag 2020.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 17 oktober 2019.

De griffier, Lilianne Blankwaard-Rombouts en de plv.voorzitter, Chris van der Helm.