Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Subsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2019
CiteertitelSubsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Subsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2018 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze subsidieregeling van kracht blijft voor aanvragen en bezwaarschriften die vóór 1 oktober 2019 zijn ingediend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-11-201901-10-201931-12-2020nieuwe regeling

12-11-2019

gmb-2019-277631

RIS303864 DSO/2019.758

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2019

 

Toelichting

De gemeente Den Haag heeft als doelstelling om in 2030 klimaatneutraal te zijn. Die doelstelling is alleen haalbaar als ook de woningvoorraad een verbeterslag doormaakt. Daarvoor ontwikkelt de gemeente een samenhangend en elkaar versterkend pakket aan maatregelen. Onderdeel daarvan is deze regeling.

Een groot voordeel van een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP) is dat de VvE’s precies kunnen zien hoeveel geld per jaar nodig is om het onderhoud te kunnen betalen of financieren en wat de kosten zijn voor duurzame maatregelen. Daarmee kan de VvE het onderhoud beter inplannen en tijdig uitvoeren om achterstallig onderhoud te voorkomen. Onderhoud en duurzame maatregelen kunnen hierdoor goed gecombineerd worden uitgevoerd.

De gemeente Den Haag heeft weer € 100.000,00 beschikbaar voor de regeling. Ze wil blijven stimuleren dat een MDOP een gangbaar product wordt voor VvE’s waarmee de eigenaren inzicht krijgen in de kansen voor het duurzaam onderhouden van hun woongebouw. De MDOP is een opstap naar realisatie van de maatregelen, al dan niet in combinatie met een financiering. Het doel van de gemeente Den Haag is om met de beschikbare middelen een betaalbaar en aantrekkelijk product te ontwikkelen voor kleine VvE’s. Betaalbaar omdat de regeling de kostprijs van de MDOP voor de VvE verlaagt. Aantrekkelijk omdat de MDOP de VvE op weg helpt om daadwerkelijk de maatregelen te realiseren.

De regeling zal gelden voor de periode van 1 oktober 2019 tot 31 december 2020. Op basis van de Beleidsnota kwaliteit die begin 2020 wordt opgesteld, wordt er gekeken op welke manier het instrument vanaf 2021 ingezet wordt.

 

Besluitvorming

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

gelet op:

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • -

  artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014,

 

besluit vast te stellen de Subsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2019:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1:1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 

 • -

  appartement: een woning gelegen in een gebouw, welke in appartementsrechten is gesplitst en behoort tot het eigendom van de vereniging van eigenaars (VvE);

 • -

  MDOP: Meerjaren Duurzaam Onderhoud Plan voor minimaal 15 jaar opgesteld volgens het MDOP instructieblad om woningeigenaren binnen een VvE in Den Haag beter inzicht te geven in het toekomstig onderhoud en het op een duurzame manier verbeteren van het gebouw van de VvE;

 • -

  MDOP instructieblad: door de gemeente opgesteld en verstrekt blad met instructies en voorwaarden voor bedrijven voor het opstellen van een MDOP;

 • -

  VvE-besluit: een door de VvE rechtsgeldig genomen besluit als bedoeld in artikel 5:124 van het Burgerlijk Wetboek;

 • -

  VvE: vereniging van eigenaars, als bedoeld in artikel 5:124 van het Burgerlijk Wetboek;

Artikel 1:2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2:1 bedoelde activiteiten.

 

Hoofdstuk 2 De activiteiten en de doelgroep

 

Artikel 2:1. Activiteiten

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een MDOP in Den Haag.

 • 2.

  Het doel dat met de verstrekte subsidie wordt nagestreefd is vermindering van de CO2 uitstoot.

 • 3.

  De koppeling met het na te streven achterliggende maatschappelijke doel is een klimaatneutrale stad in 2030.

 

Artikel 2:2. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een VvE met maximaal 9 in Den Haag gelegen appartementen, die een MDOP heeft laten opstellen.

 

Hoofdstuk 3 De kosten en de subsidie

 

Artikel 3:1. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Voor subsidie in aanmerking komen de kosten voor het laten opstellen van een MDOP.

 

Artikel 3:2 Hoogte van de subsidie

De subsidie bestaat uit een starttarief van € 300,00 per VvE aangevuld met € 100,00 per appartement en bedraagt in totaal nooit meer dan 75% van de werkelijke kosten.

 

Hoofdstuk 4 Subsidieplafond en verdeling

 

Artikel 4:1. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidievaststelling op grond van deze regeling geldt voor de periode van 1 oktober 2019 tot 31 december 2020 een subsidieplafond van € 100.000,00.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

 

Artikel 4:2. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangen, stellen zij de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 

Hoofdstuk 5 Besluitvorming subsidie

 

Artikel 5:1. Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 8 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 wordt een aanvraag ingediend door middel van het door het college vastgesteld formulier “MDOP 2019”, waarmee de indiener de kosten aan toont en de activiteiten gereed meldt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Bij de aanvraag dienen de volgende documenten of kopieën van documenten te worden bijgevoegd:

  a. een kopie van de MDOP;

  b. de eindfactuur van de MDOP; en

  c. een VvE-vergaderbesluit waarin:

  1◦ de VvE instemt met de opdracht voor het opstellen van de MDOP; en

  2◦ de VvE instemt met de deelname aan het volgsysteem dat de gemeente opzet om de uitvoering van de MDOP’s door de VvE’s te monitoren;

  d. een kopie bankafschrift met naam en IBAN-nummer.

 

Artikel 5:2 Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 ingediend uiterlijk op 31 december 2020.

 

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

 

Artikel 6:1. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen de artikelen 3.1 en artikelen 5.1 en 5.2 van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan, gelet op het belang van noodzakelijk duurzaam woningonderhoud, zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 6:2. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 2019.

 • 2.

  Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2020.

 • 4.

  De Subsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2018 wordt ingetrokken, met dien verstande dat deze subsidieregeling van kracht blijft voor aanvragen en bezwaarschriften die vóór 1 oktober 2019 zijn ingediend.

 • 5.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling meerjaren duurzaam onderhoudsplan Den Haag 2019.

 

Den Haag, 12 november 2019

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de wnd. secretaris,

Dineke ten Hoorn Boer

 

de wnd. burgemeester,

Johan Remkes