Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Regeling vermindering leges Den Haag 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling vermindering leges Den Haag 2020
CiteertitelRegeling vermindering leges Den Haag 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp8/2019
Externe bijlageRaadsvoorstel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229 van de Gemeentewet
 2. artikel 229b van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

19-12-2019

gmb-2019-317696

RIS303682

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling vermindering leges Den Haag 2020

 

De raad van de gemeente Den Haag,

 

gezien het voorstel van het college van 14 oktober 2019,

 

gelet op:

- artikelen 229 en 229b Gemeentewet, en

- de Legesverordening omgevingsvergunning 2013;

 

besluit vast te stellen de navolgende Regeling vermindering leges Den Haag 2020;

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsomschrijvingen en reikwijdte regeling

 • 1.

  In deze regeling wordt verstaan onder:

   

  • -

   bvo:

  bruto vloeroppervlak;

  • -

   bouwkosten:

  bouwkosten als bedoeld in onderdeel 1.1.1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening omgevingsvergunning 2013;

  • -

   GPR gebouw:

  Gemeentelijke Praktijkrichtlijn voor duurzaam bouwen, een systeem voor het doorrekenen en beoordelen van bouwplannen op het punt van duurzaamheid. In GPR wordt de gecombineerde berekeningswijze voor energie en milieu toegepast;

  • -

   huurprijsgrens:

  de huurtoeslaggrens of liberalisatiegrens zoals omschreven in de geldende huisvestingsverordening van de gemeente Den Haag;

  • -

   project:

  een bouwplan dat of ontwikkeling die in het kader van deze regeling als een eenheid moet worden beschouwd, gelet op de bouwkundige en perceelsindeling, het opdrachtgeverschap, de eigendom, de functie(s), de bedoeling en het karakter van het bouwplan; verschillende omgevingsvergunningen of aanvragen voor een omgevingsvergunning kunnen deel uitmaken van één project;

  • -

   sociale huurwoning:

  een woning met een huurprijs onder de huurprijsgrens in eigendom van een toegelaten instelling;

  • -

   toegelaten instelling:

  toegelaten instelling als bedoeld in de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 (BTIV);

  • -

   Wabo:

  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 • 2.

  Deze regeling is uitsluitend toepasselijk op aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen die in de periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2021 worden ingediend.

 • 3.

  De legesvermindering op grond van deze regeling betreft alleen de leges die verschuldigd zijn voor de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

 • 4.

  Een aanvraag om legesvermindering wordt bij het college ingediend via het webformulier op de website van de gemeente.

 

HOOFDSTUK 2. LEGESVERMINDERING VOOR SOCIALE HUURWONINGEN

Artikel 2 Legesvermindering gebouwde sociale huurwoningen

 • 1.

  Het college verleent legesvermindering voor gebouwde sociale huurwoningen ter hoogte van € 2.000 per gerealiseerde sociale huurwoning, na controle en gereedmelding van de bouw.

 • 2.

  De legesvermindering bedraagt maximaal het bedrag van de verschuldigde leges, als de leges voor de activiteit bouwen lager zijn dan € 2.000.

 

HOOFDSTUK 3. LEGESVERMINDERING VOOR DUURZAME BOUWPLANNEN

Artikel 3 Nieuwbouw

 • 1.

  Het college verleent legesvermindering voor 75% bij omgevingsvergunningen die zijn uitgevoerd met een duurzaamheidsniveau van minimaal GPR 8 voor alle thema’s.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het minimumniveau voor het thema “toekomstwaarde” GPR 7,5.

 • 3.

  Er geldt een maximumbedrag per project zoals geregeld in artikel 7.

 

Artikel 4 Nieuwbouw, extra duurzaam

 • 1.

  Het college verleent legesvermindering voor 100% bij omgevingsvergunningen die zijn uitgevoerd met een duurzaamheidsniveau van minimaal GPR 8,5 voor alle thema’s.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het minimumniveau voor het thema “toekomstwaarde” GPR 8.

 • 3.

  Er geldt een maximumbedrag per project zoals geregeld in artikel 7.

 

Artikel 5 Verbouw

 • 1.

  Het college verleent legesvermindering voor 100% bij omgevingsvergunningen die zijn uitgevoerd met een duurzaamheidsverbetering van minimaal +GPR 1,5 voor alle thema’s.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid is het minimumniveau voor het thema “toekomstwaarde” +GPR 1.

 • 3.

  Er geldt een maximumbedrag per project zoals geregeld in artikel 7.

 

Artikel 6 Lijst met duurzame maatregelen

 • 1.

  Het college verleent legesvermindering voor omgevingsvergunningen waarbij duurzame maatregelen zijn uitgevoerd van de onderstaande lijst in het vierde lid.

 • 2.

  De legesvermindering bedraagt 100% over het gedeelte van het legesbedrag dat is gebaseerd op de bouwkosten van de betreffende duurzame maatregelen van de lijst in het vierde lid.

 • 3.

  Er geldt een maximumbedrag per project zoals geregeld in artikel 7.

 • 4.

  De legesvermindering betreft uitsluitend de volgende duurzame maatregelen:

  • a.

   maatregelen aan bestaande gebouwen:

   • bouwen van een dakopbouw of extra (kap)verdieping op een bestaand hoofdgebouw met een U-waarde van het HR++ of triple-glas van maximaal 1,2 W/M²K en een isolatiewaarde van het dak en de dichte delen (wanden) van minimaal Rc 3,5 m²K/W;

   • plaatsen van dakkapel(len) op een bestaand hoofdgebouw met een U-waarde van het HR++ of triple-glas van maximaal 1,2 W/M²K en een isolatiewaarde van het dak en de dichte delen (wanden) van minimaal Rc 3,5 m²K/W;

   • bouwen van een aanbouw of uitbouw aan een bestaand hoofdgebouw met een U-waarde van het HR++ of triple-glas van maximaal 1,2 W/M²K en een isolatiewaarde van het dak en de dichte delen (wanden) van minimaal Rc 3,5 m²K/W;

   • plaatsing van nieuw glas, al dan niet in combinatie met kozijnvervanging met een U-waarde van het HR++ of triple-glas van maximaal 1,2 W/m²K;

   • isolatie van buitengevels met een isolatiewaarde van minimaal Rc 3,5 m²K/W;

   • plaatsing van een nieuwe voordeur met een U-waarde van de deur inclusief het kozijn van maximaal 1,65 W/m²K;

   • dakisolatie, al dan niet in combinatie met verhogen dakrand, dakgoot of nok, met een isolatiewaarde van het dak van minimaal Rc 3,5 m²K/W;

   • aanbrengen van een begroeid dak en bouwkundige voorzieningen hiervoor. Het dak moet een waterbergende capaciteit hebben van minimaal 18 liter per m²;

   • constructieaanpassing ten behoeve van duurzame maatregelen, en aanpassingen in de constructie die bedoeld zijn om de duurzame maatregelen, genoemd in dit artikel, te kunnen realiseren;

   • 10°

    plaatsing van zonnepanelen met een output van in totaal minimaal 1200 Wp;

   • 11°

    plaatsing van collectoren voor zonneboiler met een vermogen van minimaal 4,5 Gj;

 • b.

  maatregelen aan bestaande gebouwen en nieuwbouw:

  • 1e.

   plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende buitenunit of luchtunit met een geluidsproductie van de unit van maximaal 40 dB, bij een perceelsgrens van woningen of van een perceel dat bestemd is voor woningen, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, internetuitgave 2004;

  • 2e.

   plaatsen van een warmtepomp met bijbehorende buitenunit of luchtunit met een geluidsproductie van de unit van maximaal 40 dB bij een te openen raam of deur van een niet-gemeenschappelijk verblijfsgebied van een aangrenzende op hetzelfde perceel gelegen woonfunctie, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai, internetuitgave 2004.

 

Artikel 7 Maximumbedrag legesvermindering duurzame bouwplannen

 • 1.

  Het maximumbedrag voor legesvermindering krachtens artikel 3, derde lid, artikel 4, derde lid, artikel 5, derde lid en artikel 6, tweede lid, bedraagt voor projecten voor de bouw van woningen:

 

a.

met maximaal 20 woningen

maximaal € 25.000;

b.

met 21 tot en met 40 woningen

maximaal € 50.000;

c.

van 41 tot en met 80 woningen

maximaal € 100.000;

d

met meer dan 80 woningen

maximaal € 200.000.

 

 • 2.

  Het maximumbedrag voor legesvermindering krachtens artikel 3, derde lid, artikel 4 derde lid, artikel 5, derde lid en artikel 6, tweede lid, bedraagt voor projecten voor de bouw van niet-woningen:

 

a.

van maximaal 1.000 m² bvo

maximaal € 25.000;

b.

tussen 1.000 en 2.000 m² bvo

maximaal € 50.000;

c.

tussen 2.000 en 4.000 m² bvo

maximaal € 100.000;

d.

meer dan 4.000 m² bvo

maximaal € 200.000.

 

 • 3.

  Onder niet-woningen worden onder andere kantoren en bedrijfsfuncties verstaan. Ook voor wooneenheden voor kamergewijze verhuur (onzelfstandige woonfuncties) wordt de berekening voor niet-woningen toegepast.

 

HOOFDSTUK 4. SAMENLOOP EN MAXIMUM

Artikel 8 Optelbepaling en maximale vermindering leges bij samenloop

De bedragen aan vermindering van leges op grond van de artikelen 2 tot en met 6 worden bij elkaar opgeteld en kunnen in totaal niet meer zijn dan de verschuldigde leges voor de activiteit bouwen voor het betreffende project.

 

HOOFDSTUK 5. SLOTBEPALINGEN

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2020.

 

Artikel 11 Intrekking

De Regeling vermindering leges voor duurzame bouwplannen Den Haag 2018 wordt ingetrokken.

 

Artikel 12 Overgangsrecht

De Regeling vermindering leges voor duurzame bouwplannen Den Haag 2018 blijft van toepassing op aanvragen omgevingsvergunning die tussen 1 januari 2018 en de dag van inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend.

 

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vermindering leges Den Haag 2020.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 19 december 2019.

De griffier, Lilianne Blankwaard-Rombouts en de voorzitter, Johan Remkes