Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Gravenhage

Subsidieregeling groene daken Den Haag 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Gravenhage
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling groene daken Den Haag 2019
CiteertitelSubsidieregeling groene daken Den Haag 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpSubsidieregeling groene daken Den Haag 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/%27s-Gravenhage/323035/CVDR323035_3.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-03-202031-12-2022wijziging

11-02-2020

gmb-2020-55753

RIS304584 DSO/2020.65
24-02-202001-06-201902-03-2020nieuwe regeling

03-09-2019

gmb-2020-48454

RIS303433 DSO/2019.485

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling groene daken Den Haag 2019

Toelichting

 

Sinds 2009 kent Den Haag een subsidieregeling voor groene daken voor particulieren. Inmiddels is er al 77.000m² aan groene daken aangelegd vanuit de subsidieregeling. Dat zijn circa 14 voetbalvelden.

De huidige subsidieregeling eindigt op 1 juni 2019 (RIS301543). In het coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities 2018- 2022 is opgenomen dat de subsidieregeling zal worden uitgebouwd. Eind 2018 heeft het college het besluit genomen om het minimaal te beplanten dakoppervlak te verlagen van 20 m2 naar 10 m2 (RIS300631). Zo komen ook kleinere daken in aanmerking voor subsidie. Eerder heeft het college al het besluit genomen om de mogelijkheden tot aanvraag van een subsidie voor een groen dak te verbreden (RIS299422). In de nieuwe subsidieregeling groene daken wordt het maximumbedrag per aanvraag verhoogd (€20.000) om zo de aanleg van grotere groene daken te stimuleren.

 

Besluitvorming

 

Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

 

gelet op:

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; en

 • -

  artikel 5 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014;

 

besluit vast te stellen de navolgende Subsidieregeling groene daken Den Haag 2019:

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

 

Artikel 1:1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

eigenaar:

eigenaar van een woning of pand, zijnde opstaller, erfpachter, vruchtgebruiker en gerechtigde tot een appartementsrecht als genoemd in artikel 5:106 Burgerlijk Wetboek;

extensief groen dak:

een groen dak begroeid met mos of grassen, vetplanten en soms kruiden;

groen dak:

een groen dak is een plat of hellend dak met begroeiing;

een intensief groen dak:

een groen dak begroeid met struiken en eventueel bomen;

pand:

een gebouw dat bestaat uit één of meerdere gestapelde woningen, winkels of bedrijfsruimten;

woning:

ruimte met woonbestemming, een eigen toegang, waarbij de bewoners niet afhankelijk zijn van wezenlijke voorzieningen, welke buiten de woonruimte zijn gelegen, zoals bedoeld in artikel 7:234 Bw.

 

Artikel 1:2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 2:1 bedoelde activiteiten.

 

Hoofdstuk 2 De activiteiten en de doelgroep

 

 • 1.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor de aanleg van een groen dak waarvoor geldt dat:

  a. het te beplanten dakoppervlak meer dan 10 m² is;

  b. het groene dak een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per m² groen dak;

  c. het groene dak een wortelkerende laag heeft; en

  d. de helling van het dak minder dan 35° is.

 • 2.

  Het doel dat met de verstrekte subsidie wordt nagestreefd is vermindering van de CO2 uitstoot.

 • 3.

  De koppeling met het na te streven achterliggende maatschappelijke doel is een klimaatneutrale stad in 2030.

 

Artikel 2:2. Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan:

 • a. een eigenaar van een woning of van een pand; of

  b. een vereniging van eigenaars (VvE), als bedoeld in artikel 5:124 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Hoofdstuk 3 De subsidie

 

Artikel 3:1. Hoogte van de subsidie

Een subsidie bedraagt € 25,00 per m² groen dak tot een maximum van 50% van uitsluitend de aanlegkosten van het groene dak met een maximum tot €20.000,00 per aanvraag.

 

Hoofdstuk 4 Subsidieplafond en verdeling

 

Artikel 4:1. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt voor de periode van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2022 een subsidieplafond van € 600.000,00.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

 

Artikel 4:2. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangen, stellen zij de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

 

Hoofdstuk 5 Besluitvorming subsidie

 

Artikel 5:1. Aanvraag

 • 1.

  In aanvulling op artikel 8, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 wordt een subsidieaanvraag ingediend door middel van een digitaal beschikbaar gesteld aanvraagformulier “Groene daken Den Haag 2019 voor een ambtshalve subsidievaststelling”.

 • 2.

  Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 3.

  In afwijking van de op grond van artikel 8, tweede en derde lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 over te leggen gegevens, legt de aanvrager de volgende gegevens over:

  a. een foto van de huidige toestand van het dak; en

  b. een offerte van de leverancier of de aannemer die het groene dak gaat aanleggen.

 

Artikel 5:2. Aanvraagtermijn

Een aanvraag om een subsidie wordt, in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 ingediend uiterlijk op 31 augustus 2022.

 

Artikel 5:3. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Den Haag 2014 kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a. er een begin is gemaakt met de werkzaamheden zonder instemming van burgemeester en wethouders;

  b. deze subsidie reeds eerder op hetzelfde adres voor dezelfde werkzaamheden is verstrekt.

 

Hoofdstuk 6 Verplichtingen en verantwoording

 

Artikel 6.1. Verplichtingen

 • 1.

  De aanvrager is verplicht om de subsidiabele activiteiten gereed te melden nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • 2.

  Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient men gebruik te maken van een verantwoordingsformulier “groene daken 2019 voor een ambtshalve subsidievaststelling”, welke wordt ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 3.

  Een verantwoordingsformulier tot ambtshalve vaststelling wordt ingediend via een door burgemeester en wethouders beschikbaar gesteld formulier waarmee de indiener de kosten aantoont en de activiteiten gereed meldt nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

 • 4.

  Het verantwoordingsformulier moet worden ingediend binnen 6 maanden na de subsidieverlening, doch uiterlijk voor 1 november 2022.

 • 5.

  Bij het verantwoordingsformulier dienen de volgende documenten of kopieën van documenten te worden gevoegd:

  a. een foto van de situatie vóór en na de aanleg van het groene dak;

  b. als het werk door een aannemer wordt uitgevoerd:

  - (een kopie van) de eindfactuur van de aannemer met een specificatie van de toegepaste materialen, welke factuur is geaccordeerd door de subsidieaanvrager;

  - een ondertekende verklaring van de aannemer dat het aangelegde groene dak een minimaal oppervlak heeft van 10 m², minimaal een waterbergende capaciteit van 18 liter per m² groen dak heeft en dat er een wortelkerende laag is aangebracht;

  c. indien het werk in eigen beheer is uitgevoerd:

  - (kopieën van) gespecificeerde nota’s van het gebruikte materiaal voor dakbegroening waarop is aangegeven dat het aangelegde groene dak een minimaal oppervlak heeft van 10 m² en dat het materiaal voor dakbegroening een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per m² en waaruit blijkt dat een wortelkerende laag is aangebracht.

 • 6.

  De aanvrager is verplicht medewerking te verlenen aan een steekproefcontrole.

 

Hoofdstuk 7 Slotbepalingen

 

Artikel 7:1. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen, gelet op het belang van verduurzaming van woningen en vermindering van CO2- uitstoot, afwijken van artikel 3, 5 en 6 voor zover toepassing leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

Artikel 7:2. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na datum van uitgifte van het Gemeenteblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2019.

 • 2.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2022.

 • 3.

  De Subsidieregeling groene daken Den Haag2016-2018 wordt ingetrokken.

 • 4.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling groene daken Den Haag 2019.

 

Den Haag, 3 september 2019

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

de wnd. secretaris,

Dineke ten Hoorn Boer

 

de burgemeester,

Pauline Krikke