Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Hertogenbosch

Reglement burgerlijke stand gemeente 's-Hertogenbosch

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Hertogenbosch
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement burgerlijke stand gemeente 's-Hertogenbosch
CiteertitelReglement burgerlijke stand gemeente 's-Hertogenbosch
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek
 2. artt. 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-01-2012Onbekend

10-01-2012

Onbekend

12.22

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement burgerlijke stand

Burgemeester en wethouders van de gemeente ‘s-Hertogenbosch,

gelet op het bepaalde in artikel 16c, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van de afdeling Burgerzaken waar ambtenaren van de burgerlijke stand hun werkzaamheden uitvoeren.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder:

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van een gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente, van een andere gemeente of een persoon die geen ambtenbaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig benoemd door burgemeester en wethouders;

 • e.

  gemeentehuis (huis der gemeente): alle panden welke bij raadsbesluit als zodanig zijn aangewezen.

Artikel 2 Benoeming

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd. Deze periode mag maximaal het tijdvak betreffen gedurende hetwelk de ambtenaar in dienst zal zijn van de gemeente.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt voor een in het benoemingsbesluit te bepalen periode benoemd.

Artikel 3 Leiding van de dienst

Het hoofd van de afdeling Burgerzaken is belast met de leiding aan de ambtenaren van de burgerlijke stand en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand.

Artikel 4 Openstelling

 • 1.

  De openingstijden van het Stadhuis en de andere huizen der gemeente zijn voor het sluiten van huwelijken en partnerschapsregistraties:

Lokaal

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

Stadhuis

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-17.00

Perron3

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-17.00

Empel sth

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-17.00

NBMuseum

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-17.00

Toonzaal

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-17.00

Zwanenbrh

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

Gesloten

Lambertusk

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-20.00

9.00-17.00

 • 2.

  Voor alle overige werkzaamheden zijn de openingstijden als volgt:

Lokaal

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Stadskantoor

8.30-14.00

8.30-14.00

18.00-20.00

8.30-14.00

8.30-14.00

18.00-20.00

8.30-14.00

Perron3

8.30-12.30

8.30-12.30

8.30-14.30

17.00-19.00

8.30-12.30

8.30-12.30

Empel

8.00-12.00

gesloten

8.00-12.00

gesloten

8.00-12.00

Engelen

gesloten

8.00-12.00

gesloten

8.00-12.00

Gesloten

 • 3.

  Voor alle overige werkzaamheden op afspraak zijn de openingstijden als volgt:

Lokaal

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Stadskantoor

8.30-17.00

8.30-17.00

18.00-20.00

8.30-17.00

8.30-17.00

18.00-20.00

8.30-17.00

Perron3

8.30-12.30

8.30-12.30

8.30-14.30

17.00-19.00

8.30-12.30

8.30-12.30

 • 4.

  Het stadskantoor en de dependances (hulpsecretariën) zijn gesloten indien de in art. 4, lid 1,2 en 3 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijk gestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door burgemeester en wethouders aangewezen dagen waarop het bureau niet of slechts gedeeltelijk is geopend.

 • 5.

  In afwijking van het vorige lid kunnen het stadskantoor en de dependances (hulpsecretariën) op zaterdag, zondag en andere dagen, genoemd onder artikel 4, lid 1, voor het publiek beperkt geopend zijn op door burgemeester en wethouders, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 6.

  Het stadskantoor en de dependances (hulpsecretariën) zullen op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan burgemeester en wethouders, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het Stadhuis en/of de dependances.

Artikel 5 De adressen

De adressen van de genoemde locaties zijn:

Stadhuis, Markt 1, ‘s-Hertogenbosch

Perron3, Hoff van Hollantlaan 1, Rosmalen

Empel, voormalig stadhuis, Brink, Empel

Noordbrabantsmuseum, Verwersstraat 41, ’s-Hertogenbosch

Toonzaal, Prins Bernhardstraat 4-6, ’s-Hertogenbosch

Zwanenbroedershuis, Hinthamerstraat 94, ’s-Hertogenbosch

Lambertuskerk, Het Kerkhof, Engelen

Stadskantoor, Wolvenhoek 1, ‘s-Hertogenbosch

Dependance Empel, Asmunt 3B, Empel

Dependance Engelen, Heuvel 18, Engelen

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand gemeente ‘s-Hertogenbosch.

 • 2.

  Het treedt in werking op december 2011.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 10 januari 2012.

De voorzitter,

De gemeentesecretaris,

Toelichting op het reglement burgerlijke stand

Artikel 1 Begripsbepaling

In dit artikel worden de basisbegrippen uit het reglement opgesomd en beschreven. Met name het onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt hier expliciet gemaakt (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

 

Voor de ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de ambtenaar moet in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de ambtenaar is belast met het opnemen in onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft (artikel 16d, eerste lid, Boek 1 BW).

 

Voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  de buitengewoon ambtenaar kan in dienst zijn van de gemeente of van een andere gemeente;

 • b.

  de buitengewoon ambtenaar kan een persoon zijn niet in dienst van de gemeente of van een andere gemeente;

 • c.

  de buitengewoon ambtenaar kan uitsluitend worden belast met de huwelijksvoltrekking (artikelen 59, 60, 63, 64, 65 en 67 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek).

Artikel 2 Benoeming

In dit artikel is vastgelegd voor welke periode een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan worden benoemd (artikel 16, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

Met lid 1 wordt bepaald dat een ambtenaar van de burgerlijke stand steeds voor een bepaalde periode dient te worden benoemd. Deze periode mag maximaal de periode zijn dat de betreffende ambtenaar in dienst is van de gemeente of van een andere gemeente. Tevens bestaat de mogelijkheid om een andere maximale benoemingsperiode op te nemen, zoals de tijd dat de ambtenaar in dienst is bij een bepaalde afdeling of een tijdsperiode.

De periodes kunnen per individueel geval in het benoemingsbesluit van burgemeester en wethouders worden bepaald of collectief in dit lid.

Artikel 3 Leiding van de dienst

In dit artikel wordt bepaald wie belast is met de leiding aan de ambtenaren van de burgerlijke stand (artikel 2 Besluit burgerlijke stand 1994).

Artikel 4 Openstelling

In dit artikel wordt bepaald wanneer het Stadhuis en de dependances en de andere trouwlocaties zijn geopend (artikel 16c, Boek 1, Burgerlijk Wetboek).

In dit artikel moeten zowel de reguliere dagelijkse openingstijden worden bepaald als de openingstijden voor de zaterdag, de zondag, de algemeen erkende feestdagen en de overige daarvoor door de burgemeester en wethouders aan te wijzen dagen waarop de gemeentelijke diensten niet of slechts gedeeltelijk zijn geopend. Daarbij kan er voor worden gekozen om het Stadhuis en de dependances op vaste dagdelen open te stellen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om het Stadhuis en de dependances op afspraak te laten bezoeken. Deze optie is als bepaling aan de verordening toegevoegd. In de praktijk werkt men in de gemeente ’s-Hertogenbosch en vele andere gemeenten al (dagdelen) op afspraak, ondermeer om lange wachttijden aan het loket te voorkomen en zo beter tegemoet te komen aan de wensen van de burger.

Indien burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het bepalen van de openstelling wil overdragen aan een ambtenaar (bijvoorbeeld het hoofd burgerzaken), dan dienen zij dit op te nemen in het mandaatbesluit.

Artikel 5 Adressen

In dit artikel zijn de adressen van alle trouwlocaties opgenomen.

Artikel 6 Slotbepaling

In dit artikel wordt bepaald onder welke naam het reglement moet worden aangehaald en wanneer het in werking treedt.