Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Hertogenbosch

Beleidsregels SMI Kinderopvang 2012 's-Hertogenbosch

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Hertogenbosch
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels SMI Kinderopvang 2012 's-Hertogenbosch
CiteertitelBeleidsregels SMI Kinderopvang 2012 's-Hertogenbosch
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2012Onbekend

13-12-2011

Bossche Omroep, 29-01-2012

11.1182

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels SMI kinderopvang 2012 's-Hertogenbosch

College van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

gelet op

de Wet Kinderopvang

besluiten vast te stellen, de:

Beleidsregels SMI kinderopvang 2012 's-Hertogenbosch

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Doel van de regeling

Deze regeling heeft als doel nadere regels te stellen over de tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang op grond van een Sociaal-Medische Indicatie.

Artikel 2 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet Kinderopvang;

 • b.

  de verordening: de Verordening Kinderopvang van de gemeente ‘s-Hertogenbosch;

 • c.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch;

Artikel 3 Doelgroep

Deze regeling is van toepassing op een ouder woonachtig in de gemeente ’s-Hertogenbosch in een situatie waarbij de ouder door sociale en/of medische omstandigheden tijdelijk niet (goed) voor het kind kan zorgen en dit een gezonden en evenwichtige ontwikkeling van het kind in de weg staat.

Hoofdstuk II. Tegemoetkoming Sociaal-Medische Indicatie

Artikel 4 Vergoeding

 • 1.

  Bij een aanvraag voor een tegemoetkoming op basis van een Sociaal-Medische Indicatie moeten de gegevens zoals genoemd in de Verordening worden verstrekt.

 • 2.

  Een vergoeding op basis van een sociale aandoening wordt alleen verstrekt als professionele begeleiding wordt ingezet om de problematiek weg te nemen. Het niet inzetten of stopzetten van professionele begeleiding is een reden om de tegemoetkoming te weigeren of te stoppen.

 • 3.

  Volledige vergoeding is mogelijk voor ouders met een inkomen tot 110% van de uitkeringsnorm. Bij een hoger inkomen betaalt de ouder een eigen bijdrage conform model Belastingdienst. Als een ouder een werkgeversbijdrage ontvangt, wordt deze in mindering gebracht op de vergoeding van de gemeente.

 • 4.

  Als het beschikbare budget op is, ontstaat er een wachtlijst voor de tegemoetkoming kosten.

 • 5.

  Teveel betaalde vergoedingen worden teruggevorderd conform artikel 38 van de Wet.

Hoofdstuk III. Overige bepalingen

Artikel 5 Overige en slotbepalingen

 • 1.

  In verband met het vaststellen van de noodzaak van de gemaakte kosten kan zonodig advies worden ingewonnen bij derden. Hieronder valt ook het opvragen van een medisch advies.

 • 2.

  Burgemeester en Wethouders kunnen nadere invulling geven aan de in deze beleidsregels gegeven regels.

 • 3.

  Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels SMI kinderopvang 2012 ’s-Hertogenbosch.

 • 4.

  Deze beleidsregels treden op 1 januari 2012 in werking.

Burgemeester en wethouders van 's-Hertogenbosch

De secretaris, De voorzitter,

mr.drs. I.A.M. Woestenberg, mr. dr. A.G.J.M. Rombouts