Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
's-Hertogenbosch

Verordening Bossche Startersleningen 2012 (gewijzigd)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie's-Hertogenbosch
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Bossche Startersleningen 2012 (gewijzigd)
CiteertitelVerordening startersleningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het betreft hier slechts een aanpassing van het toepassingsbereik

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 147 Gemeentewet
 2. art. 149 Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-05-201316-04-2013Aanpassing van het toepassingsbereik

16-04-2013

Bossche Omroep, 19-05-2013

146305
14-11-201216-04-2013Onbekend

13-11-2012

Bossche Omroep, 18-11-2012

12.0994

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Bossche Startersleningen 2012

De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 13 november 2012,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2012, reg.nr. 12.0994,

gelet op de Gemeentewet,

Besluit tot vaststelling van de verordening Bossche Starterslening 2012.

 

m.b.t. aanpassing van het toepassingsbereik:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 's-Hertogenbosch

gelet op

Artikel 6.3 Van de Verordening Bossche Starterslening 2012

besluiten vast te stellen, dat:

het toepassingsbereik van de verordening als volgt wordt aangepast:

Artikel 6.1 wordt verruimd tot óók nieuwbouwwoningen én beleggerswoningen in 's-Hertogenbosch.

Artikel 6.2 wordt verruimd tot alle huishoudens die op dit moment een huurwoning bewonen in 's-Hertogenbosch én huishoudens die nu nog thuiswonend zijn.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1  

 • 1.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-Hertogenbosch;

 • 2.

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten;

 • 3.

  Gemeenterekening Bossche Starterslening 2012: de rekening die de gemeente bij SVn aanhoudt en waaruit op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn, startersleningen kunnen worden toegekend en waarop de rente en de aflossingen over het gemeentelijke deel van deze leningen wordt teruggestort;

 • 4.

  Bossche Starterslening: een hypothecaire lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning in ’s-Hertogenbosch te kopen, en die wordt verstrekt op basis van de productspecificaties Starterslening zoals deze op grond van de deelnemingsovereenkomst met SVn van toepassing zijn;

 • 5.

  Aanvrager: de starter, die voor de eerste maal een eigen woning koopt in de gemeente ’s-Hertogenbosch en op grond van deze verordening tot de doelgroep van de Bossche Starterslening behoort. Bij twee aanvragers ten aanzien van eenzelfde woning gelden deze gezamenlijk als aanvrager;

 • 6.

  Starter op de koopwoningmarkt: een huishouden dat nu een huurwoning met een huurprijs tot aan de huurtoeslaggrens in de gemeente ’s-Hertogenbosch bewoont of onzelfstandig woont of thuiswonend is;

 • 7.

  Aanvraag: de aanvraag voor een Bossche starterslening;

 • 8.

  Huishouden: de aanvrager dan wel de aanvrager met zijn/haar echtgenoot of geregistreerd partner die een gezamenlijke huishouding zullen gaan voeren in de aan te kopen woning; niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Ingeval van twee aanvragers zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de eerste hypothecaire geldlening en de starterslening

 • 9.

  Koopvarianten: verkoop onder voorwaarden zoals Koopgarant, Slimmer kopen, sociale koop, koop goedkoop of kopen met korting.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2  

De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft een Gemeenterekening Bossche Starterslening 2012 ingericht waaruit aan in artikel 1 lid 5 bedoelde aanvragers Bossche startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6 bedoelde woningen. De gemeenterekening Bossche Startersleningen 2012 is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3  

Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente ‘s-Hertogenbosch en de SVn van toepassing.

Artikel 4  

 • 1.

  Het college is bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Bossche starterslening toe te kennen.

 • 2.

  De Bossche starterslening wordt niet in combinatie met andere koopvarianten verstrekt.

 • 3.

  Het college stelt de hoogte van de Bossche starterslening vast, met dien verstande dat de hoogte van de starterslening maximaal 20% mag bedragen van de verwervingskosten van de woning.

 • 4.

  De maximale hoogte van de Bossche starterslening bedraagt € 30.000,.

 • 5.

  De maximale hoogte van de verwervingskosten van de woning bedraagt € 250.000,-- incl. kosten koper en verbeteringskosten.

 • 6.

  De eerste hypothecaire lening alsmede de Bossche starterslening moeten worden verstrekt met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.

 • 7.

  Het college kan bij zijn beslissing om een Bossche starterslening te verstrekken op grond van het eerste en derde lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 8.

  Het college kan aan de toekenning van een Bossche starterslening nadere voorschriften verbinden.

 • 9.

  Het college is bevoegd het in het vierde en vijfde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5  

 • 1.

  Het college kan jaarlijks een toekenningsplafond vaststellen;

 • 2.

  Uit de Gemeenterekening Bossche Startersleningen 2012 kunnen slechts startersleningen worden toegewezen zolang het toekenningsplafond van de regeling nog niet bereikt is;

 • 3.

  Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst getoetst en afgehandeld.

 • 4.

  Aanvragen welke in verband met het tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door het college afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6  

 • 1.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen voor de koop van een zelfstandige woning uit de bestaande woningvoorraad in de gemeente ’s-Hertogenbosch, die te koop aangeboden wordt door de eigenaar-bewoner, nieuwbouwwoningen en beleggerswoningen in 's-Hertogenbosch.

 • 2.

  Deze verordening is uitsluitend van toepassing op aanvragen van alle huishoudens die op dit moment een huurwoning bewonen in 's-Hertogenbosch én huishoudens die nu nog thuiswonend zijn en een (zelfstandige) woning  kopen, zoals in het hiervoor genoemd lid staat beschreven.

 • 3.

  Het college is bevoegd het genoemde toepassingsbereik van de regeling aan te passen.

 • 4.

  De aanvrager moet de woning waarvoor een Bossche starterslening wordt verstrekt zelf gaan bewonen, én de (oude) sociale huurwoning moet worden opgezegd, zodat deze opnieuw beschikbaar komt voor verhuur.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7  

 • 1.

  Personen die op grond van de artikelen 4, 5 en 6 in aanmerking komen voor een Bossche starterslening kunnen bij het college een op naam gesteld SVn-aanvraagformulier aanvragen.

 • 2.

  De verdere afhandeling van de Bossche starterslening vindt plaats overeenkomstig de in de “Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening” en de “Productspecificaties Starterslening” vastgelegde procedures welke uit de deelnemingsovereenkomst met het SVn voortvloeien.

 • 3.

  Het college deelt de beslissing middels een toewijzingsbesluit mee aan de aanvrager.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Bossche Starterslening 2012

Artikel 8  

 • 1.

  Het college trekt een besluit waarin wordt voorzien in de toekenning van een Bossche starterslening in als: 

  • a.

   er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen of; 

  • b.

   de Bossche starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens of;

  • c.

   als de koopovereenkomst wordt ontbonden;

 • 2.

  Bij de intrekking kan het college de contante waarde van het al genoten en/of toekomstige rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging;

 • 3.

  Indien de overtreding van de bepalingen in deze verordening de aanvrager niet te verwijten valt, kan het college besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Hardheidsclausule

Artikel 9  

Het college is bevoegd af te wijken van deze verordening, voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Hoofdstuk 7 Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10  

De “Verordening VROM Starterslening ’s-Hertogenbosch” wordt ingetrokken.

Artikel 11  

Artikel 8 ziet mede toe op besluiten die zijn genomen op grond van de “Verordening VROM Starterslening ’s-Hertogenbosch”.

Artikel 12  

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Bossche Starterslening 2012".

's-Hertogenbosch,

de gemeenteraad voornoemd,

de griffier, de voorzitter,

drs. A. van der Jagt, mr.dr. A.G.J.M. Rombouts