Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
1Stroom

Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort, daartoe gemandateerd door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort houdende regels omtrent beschikbaarheidsdiensten Regeling Beschikbaarheidsdiensten 1Stroom 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
Organisatie1Stroom
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort, daartoe gemandateerd door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort houdende regels omtrent beschikbaarheidsdiensten Regeling Beschikbaarheidsdiensten 1Stroom 2018
CiteertitelRegeling Beschikbaarheidsdiensten 1Stroom 2018
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Dit besluit is bekrachtigd op 2 januari 2018 door het algemeen en dagelijks bestuur van 1stroom.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-11-2018nieuwe regeling

18-12-2017

bgr-2018-1298

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort, daartoe gemandateerd door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort houdende regels omtrent beschikbaarheidsdiensten Regeling Beschikbaarheidsdiensten 1Stroom 2018

De Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort, daartoe gemandateerd door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort, als voorlopig bevoegd gezag van 1Stroom

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:1B en artikel 3:13 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR/UWO);

 

Na verkregen instemming van de Bijzondere Ondernemingsraad d.d. 13 december 2017;

 

 

B E S L U I T vast te stellen de

 

 

Regeling beschikbaarheidsdienst 1Stroom 2018.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  medewerker:

  Hij die door of vanwege 1Stroom is aangesteld om in openbare dienst werkzaam te zijn.

 • 2.

  teamregisseur

  De functionaris die hiërarchische verantwoordelijkheid heeft over een team.

 • 3.

  directeuren

  Eén van beide directeuren afzonderlijk of de directeuren gezamenlijk van 1Stroom.

 • 4.

  beschikbaarheidsdienst:

  Het buiten de normale werktijd van de aangewezen functionaris bereikbaar en beschikbaar zijn voor werkzaamheden die geen uitstel dulden en welke bereikbaarheid en beschikbaarheid door de directie als zodanig is aangemerkt.

 • 5.

  beschikbaarheidsdienstperiode:

  Een aaneengesloten periode van 7 dagen waarin de medewerker buiten zijn normale werktijd verplicht is bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen werkzaamheden te verrichten. De beschikbaarheidsdienstperiode bestaat uit een weekdienst en een weekenddienst.

 • 6.

  weekdienst:

  Het verrichten van beschikbaarheidsdiensten op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag buiten de vastgestelde werktijden.

 • 7.

  weekenddienst:

  Het verrichten van beschikbaarheidsdiensten van zaterdag 00.00 uur tot en met zondag 24.00 uur. Op de algemeen erkende feestdagen, genoemd in artikel 4:5 lid 3 van de CAR/UWO en iedere andere dag die daarboven door het dagelijks bestuur wordt aangewezen van 00.00 tot 24.00 uur.

 • 8.

  sleutelhouder:

  Medewerker van team beheer buiten die gebeld wordt als de bode geen beschikbaarheidsdienst heeft.

 • 9.

  standplaats: 

  Het gebouw, het gebouwencomplex of terrein waar of van waaruit de medewerker de werkzaamheden verricht voor de beschikbaarheidsdienst.

Artikel 2 Beschikbaarheid

 • 1.

  De medewerker die een beschikbaarheidsdienst heeft, is gedurende de beschikbaarheidsperiode buiten de reguliere werktijden beschikbaar.

 • 2.

  Wanneer de omstandigheden dit vereisen kunnen nadere aanwijzingen worden gegeven aan de medewerker die meedoet met beschikbaarheidsdiensten wat betreft zijn standplaats.

Artikel 3 Onderscheiden beschikbaarheidsdiensten

De volgende beschikbaarheidsdiensten vallen onder de werking van deze regeling:

 • beveiliging gemeentehuizen;

 • beveiliging van andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente;

 • dringende milieumeldingen;

 • bereikbaarheid in de openbare ruimte (wateroverlast, ongelukken, wegafzettingen, storingen aan verkeersvoorzieningen etc.) en

 • gladheidsbestrijding

 • rioolstoringen (pompen en gemalen?).

Artikel 4 Functies beschikbaarheidsdiensten

De beschikbaarheidsdiensten zijn als volgt verdeeld over verschillende functies:

 

beveiliging gemeentehuis

Bode en een medewerker van het team beheer buiten die sleutelhouder is

Gladheidsbestrijding

beveiliging van andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente

dringende milieumeldingen

bereikbaarheid in de openbare ruimte (wateroverlast, ongelukken, wegafzettingen, storingen aan verkeersvoorzieningen etc.)

rioolstoringen (pompen en gemalen)

medewerker buitendienst

uitvoerend medewerker buitendienst

vaktechnisch medewerker buitendienst

 

Artikel 5 Aanwijzing medewerkers

 • 1.

  Deze regeling geldt voor de aangewezen medewerkers van 1Stroom.

 • 2.

  Deze medewerkers worden namens het dagelijks bestuur aangewezen.

 • 3.

  De in het eerste lid bedoelde medewerkers zijn verplicht deel te nemen aan de beschikbaarheidsdienst.

 • 4.

  Bezwaren tegen deelneming aan de beschikbaarheidsdienst dienen schriftelijk en met redenen omkleed bij de eigen teamregisseur te worden ingediend.

 • 5.

  Namens het dagelijks bestuur kan, indien hiervoor gegronde redenen aanwezig zijn, een als zodanig aangewezen medewerker tijdelijk ontheven worden van de verplichting tot deelneming aan de beschikbaarheidsdiensten.

 • 6.

  Een gegronde reden, als bedoeld in het vijfde lid wordt aangenomen als:

  • -

   de beschikbaarheidsdienst ten koste gaat van de gezondheid van de medewerker;

  • -

   buiten zijn schuld of toedoen de privé omstandigheden van de medewerker het onmogelijk maken om beschikbaar te zijn buiten de reguliere werktijden of

  • -

   de beschikbaarheidsdienst een goede vervulling van de functie bij 1Stroom in de weg staat.

 • 7.

  Medewerker is verplicht direct nadat de gegronde reden is beëindigd, dit te melden bij zijn teamregisseur.

Artikel 6 Rooster beschikbaarheidsdiensten

 • 1.

  De teamregisseur facilitair en secretariaat stelt vooraf per jaar een basisrooster op voor de bodes. De bodes kunnen in overleg van dienst ruilen.

 • 2.

  De teamregisseur van team beheer buiten stelt vooraf per jaar een rooster op voor de medewerkers van team beheer buiten. Hij registreert en overlegt met de aangewezen medewerkers. Ruiling van dienst is mogelijk in onderling overleg.

 • 3.

  De teamregisseur beheer buiten stelt een instructie op over de te nemen maatregelen voor de beschikbaarheidsdiensten die door de medewerkers van team beheer buiten worden uitgevoerd.

Artikel 7 Geldelijke vergoedingen

 • 1.

  De medewerker die bij rooster, conform artikel 4 van deze regeling, deelneemt aan de Regeling beschikbaarheidsdienst, ontvangt een toelage beschikbaarheidsdienst. Deze toelage wordt bepaald overeenkomstig het gestelde in artikel 3:13, lid 2 en 3 CAR-UWO.

 • 2.

  De vaste maandelijkse toelage wordt meegenomen in de per januari van elk jaar vast te stellen pensioengrondslag dan wel de grondslag bij indiensttreding en telt mee bij de hoogte van de basis voor de vakantietoelage en de eindejaarsuitkering, onderdelen van het IKB.

 • 3.

  De medewerker ontvangt een vergoeding over de uren gedurende welke hij(/zij) tijdens deze beschikbaarheidsdienst – na een oproep daartoe – werkzaamheden heeft verricht.

 • 4.

  De vergoeding genoemd in het derde lid wordt op declaratiebasis uitbetaald, op basis van een opgave, ondertekend door de desbetreffende teamregisseur.

Artikel 8 Bereikbaarheid

 • 1.

  Van de medewerker die wordt aangewezen voor het verrichten van beschikbaarheidsdiensten, wordt verlangd dat hij (of zij) zich te allen tijde binnen 30 minuten na oproep op de plaats van de te verrichten werkzaamheden aanwezig kan zijn. Mits goed onderbouwd kan in uitzonderingssituaties hiervan worden afgeweken.

 • 2.

  De aangewezen medewerker dient tijdens de beschikbaarheidsdienstperiode te allen tijde op het afgesproken telefoonnummer bereikbaar te zijn.

Artikel 9 Arbeidsongeschiktheid en verlof

 • 1.

  Bij arbeidsongeschiktheid van de medewerker die een beschikbaarheidsdienst heeft, regelen de aangewezen medewerkers de vervanging onderling. Bij verlof regelt de medewerker zelf zijn vervanging en geeft dat door aan de medewerker die het rooster opstelt.

 • 2.

  Als een ingeroosterde medewerker wordt vervangen vanwege verlof, wordt hem over de vervangingsperiode geen vergoeding toegekend en uitbetaald. In deze situatie wordt de uitbetaling gedaan aan de vervanger.

 • 3.

  Als een ingeroosterde medewerker moet worden vervangen vanwege arbeidsongeschiktheid wordt hem voor de betreffende week wel de vergoeding uitbetaald. De vervanger ontvangt tevens de vergoeding.

Artikel 10  

De medewerker, voor wie buiten zijn toedoen de inzet voor de beschikbaarheidsdiensten wordt beëindigd, heeft recht op een afbouwtoelage conform artikel 3:16 CAR-UWO.

Artikel 11 Onvoorzien

In gevallen, waarin deze regeling niet voorziet, wordt door de directie beslist.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling treedt op 1 januari 2018 in werking en kan worden aangehaald als “Regeling Beschikbaarheidsdiensten 1Stroom 2018”.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Stuurgroep ambtelijke fusie Duiven en Westervoort d.d. 18 december 2017.

Secretaris,

P.J.E. Breukers

Voorzitter,

drs. H.B.I. de Lange

Toelichting Regeling beschikbaarheidsdienst 1Stroom 2018

Artikel 1

 

Het begrip beschikbaarheidsdienst: De regeling verstaat onder beschikbaarheidsdienst het zich op last het dagelijks bestuur beschikbaar houden buiten de normale diensttijd.

 

Voor de uitvoering is aansluiting gezocht in de CAR/UWO art. 3:13 (toelage beschikbaarheidsdienst), art. 3:12 (buitendagvenstertoelage voor de medewerker die valt onder de standaardregeling voor de werktijden) en art. 3:18 (overwerkvergoeding voor de medewerker die valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden).

 

Artikel 2

 

Er blijken een aantal situaties te bestaan waarvoor medewerkers buiten kantooruren bereikbaar moeten zijn en waarvoor uniforme richtlijnen noodzakelijk zijn, nl.:

 • beveiliging gemeentehuis;

 • beveiliging andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente;

 • gladheidsbestrijding;

 • dringende milieumeldingen;

 • bereikbaarheid in de openbare ruimte (wateroverlast, ongelukken, wegafzettingen, storingen aan verkeersvoorzieningen etc.) en

 • rioolstoringen (storingen van pompen en gemalen).

Bij beveiliging gaat het om meldingen bij scholen, sporthallen, de gemeentehuizen en gebouwen die eigendom zijn van de gemeente, nadat een medewerker van het beveiligingsbedrijf ter plaatse is geweest.

Een melding bij de school gebeurt in eerste instantie bij de directeur van de school, vervolgens bij een leerkracht. Zijn deze personen niet te bereiken dan wordt contact opgenomen met de aangewezen medewerker voor de beschikbaarheidsdienst.

Meldingen bij het gemeentehuis en andere gebouwen die eigendom zijn van de gemeente gaan direct naar de aangewezen medewerker voor de beschikbaarheidsdienst.

Verwacht wordt dat de aangewezen medewerker maatregelen treft of laat treffen die de onveilige situatie opheffen.

Bij dringende milieumeldingen wordt verwacht dat de medewerker direct contact opneemt met een extern gespecialiseerd bedrijf, tenzij hij dit zelf adequaat kan oplossen.

Bij bereikbaarheid in de openbare ruimte gaat het om meldingen in de openbare ruimte waar acute actie noodzakelijk is.

Bij rioolstoringen wordt verwacht dat de medewerker de storing zelf verhelpt dan wel externen inschakelt om de storing te verhelpen.

Ten behoeve van de instructie is een draaiboek opgesteld met verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

 

Bij de verschillende beschikbaarheidsdiensten is aansluiting gezocht bij de inhoud van de verschillende functies.

 

Artikel 4

 

In het rooster wordt vastgelegd welke medewerker wanneer en voor welke beschikbaarheidsdienst bereikbaar moet zijn buiten de kantooruren.

Via een instructie kunnen uitvoeringszaken worden geregeld. Te denken valt aan:

 • vervanging tussen aangewezen ambtenaren onderling;

 • registratie van meldingen, zoals datum melding, tijdstip binnenkomst;

 • aard van de melding, naam van de melder;

 • afhandeling van de melding;

 • tijdbeslag daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en

 • taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

 

Het bereikbaar zijn geldt voor de duur van een beschikbaarheidsdienst. Tegenover deze dienst staat een toelage beschikbaarheidsdienst. Dit is een bruto-vergoeding. Bij een feitelijke “uitruk” start de overwerkvergoeding of buitendagvenstertoelage (zie toelichting artikel 5).

 

 

Artikel 7

 

Op basis van een jaarrooster wordt de maandelijkse toelage per medewerker berekend en via de salarisadministratie uitbetaald.

Naast de toelage beschikbaarheidsdienst kent de regeling een vergoeding voor overwerk of een buitendagvenstertoelage toe wanneer als gevolg van een calamiteit feitelijke werkzaamheden moeten worden verricht. Voor deze vergoeding geldt het volgende:

 • De medewerker die valt onder de standaardregeling voor de werktijden, ontvangt over de tijdens deze dienst gewerkte uren die buiten het dagvenster vallen, een buitendagvenstertoelage op grond van artikel 3:12 CAR-UWO.

 • De medewerker die valt onder de bijzondere regeling voor de werktijden heeft over alle tijdens deze dienst gewerkte uren recht op een overwerkvergoeding op grond van artikel 3:18 CAR-UWO.

 

Artikel 8

 

De bereikbaarheid en tijdige aanwezigheid en de wijze waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht zijn belangrijke bepalingen in de regeling en zijn daarom in een apart artikel opgenomen.

Het begrip bereikbaar: Het nummer waarop de medewerker bereikbaar is, draagt hij gedurende zijn beschikbaarheidsdienst bij zich. Hiervoor hoeft hij niet thuis te blijven, maar wel dichtbij genoeg zodat hij binnen de bepaalde tijd op de standplaats aanwezig kan zijn. Opgenomen is dat de medewerker binnen 30 minuten na de oproep aanwezig moet zijn op de standplaats.

 

 

Artikel 9

 

Er is een duidelijk onderscheid in geen beschikbaarheidsdienst kunnen draaien als gevolg van verlof, of geen beschikbaarheidsdienst kunnen draaien als gevolg van ziekte. Ziekte wordt aangemerkt als een overmachtsituatie, waarbij de medewerker zich toch al van tevoren beperkingen op heeft moeten leggen als gevolg van de beschikbaarheidsdienst. Daarom wordt over de betreffende week waarin de medewerker wel beschikbaarheidsdienst heeft maar waarin deze ziek wordt wel de vergoeding uitbetaald. Mocht de ziekte langdurig zijn, dan zal de teamregisseur het rooster voor de beschikbaarheidsdienst aan moeten passen en wordt de medewerker automatisch uitgeroosterd. Een toelage zoals genoemd in deze regeling is dan niet meer van toepassing.

 

 

Artikel 11

 

Het betreffen hier incidentele niet voorzienbare situaties.