Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalburg

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 156 van de Gemeentewet
 2. artikel 229 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2018Nieuwe regeling

10-12-2018

gmb-2018-278417

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg

De raad van de gemeente Aalburg

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

 

Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaatsen van of in beheer bij de gemeente Aalburg, zoals opgenomen in de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2011";

 • b.

  particulier graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

  2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d.

  particulier urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde tijd aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet;

 • g.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • h.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  grafdekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of gedenkplaats.

   

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke

begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de

gemeentelijke begraafplaatsen.

 

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst

wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4. Vrijstellingen

Geen

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 6. Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor het recht is verschuldigd.

Artikel 7. Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

De rechten als bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 

Artikel 9. Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 10. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 12. Overgangsrecht

 • 1.

  De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2018’ van 19 december 2017 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 31 december 2018.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg’.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalburg van 10 december 2018.

De griffier, De voorzitter,

E.W. Kooi A.M.T. Naterop

Bijlage Tarieventabel, behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 Aalburg

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf, voor een periode van 20 jaar, wordt geheven:

 

 

1.1.1

waarin begraven het lijk van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

121,00

1.1.2

waarin begraven het lijk van een kind beneden 1 jaar

484,00

1.1.3

waarin begraven het lijk van een kind van 1 tot 12 jaar

968,00

1.1.4

waarin begraven het lijk van een persoon van 12 jaar en ouder

1.452,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf, voor een periode van 20 jaar, wordt geheven:

 

 

1.2.1

waarin bijgezet een asbus of een urn van een foetus uit een

zwangerschap korter dan 24 weken

121,00

1.2.2

waarin bijgezet een asbus of een urn van een kind beneden 1 jaar

484,00

1.2.3

waarin bijgezet een asbus of een urn van een kind van 1 tot 12 jaar

968,00

1.2.4

waarin bijgezet een asbus of een urn van een persoon van 12 jaar

en ouder

1.452,00

1.3

De rechten zoals bedoeld in 1.1 en 1.2 kunnen op schriftelijk verzoek ook voor een langere periode verleend worden, uitsluitend in hele perioden van 10 jaar. Hiervoor geldt per extra periode van 10 jaar, het tarief voor een graf:

 

 

1.3.1

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van

een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

60,50

1.3.2

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van

een kind beneden 1 jaar

242,00

1.3.3

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van

een kind tussen 1 en 12 jaar

484,00

1.3.4

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van

een persoon van 12 jaar en ouder

726,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 en 1.2 met 10 jaar wordt een recht geheven per jaar voor een graf of urnengraf:

 

 

1.4.1

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van

een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken

6,05

1.4.2

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van

een kind beneden 1 jaar

24,20

1.4.3

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van

een kind van 1 tot 12 jaar

48,40

1.4.4

waarin begraven het lijk of waarin bijgezet een asbus of een urn van

een persoon van 12 jaar en ouder

72,60

 

Hoofdstuk 2. Begraven

2.1

Voor het begraven van het lijk van een foetus uit een zwangerschap

korter dan 24 weken wordt geheven

 

 

2.1.1

in een particulier graf

63,25

2.1.2

in een grafkelder

31,60

2.1.3

in een algemeen graf

123,40

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven

 

 

2.2.1

in een particulier graf

253,00

2.2.2

in een grafkelder

126,40

2.2.3

in een algemeen graf

493,60

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven

 

 

2.3.1

in een particulier graf

506,00

2.3.2

in een grafkelder

252,80

2.3.3

in een algemeen graf

987,20

2.4

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

 

2.4.1

in een particulier graf

759,00

2.4.2

in een grafkelder

379,20

2.4.3

in een algemeen graf

1.480,80

2.5

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 verhoogd met 25%

 

 

2.6

Onder buitengewone uren worden verstaan werkdagen vóór 9.00 uur of na 16.00 uur.

 

 

 

Hoofdstuk 3.Gereserveerd

 

Hoofdstuk 4. Bijzetten van asbussen en urnen

4.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een foetus uit een zwangerschap korter dan 24 weken wordt geheven:

 

 

4.1.1

in een particulier urnengraf

63,25

4.1.2

in een grafkelder

31,60

4.1.3

in een algemeen urnengraf

123,40

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind beneden 1 jaar wordt geheven:

 

 

4.2.1

in een particulier urnengraf

253,00

4.2.2

in een grafkelder

126,40

4.2.3

in een algemeen urnengraf

493,60

4.3

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een kind beneden 12 jaar wordt geheven:

 

 

4.3.1

in een particulier urnengraf

506,00

4.3.2

in een grafkelder

252,80

4.3.3

in een algemeen urnengraf

987,20

4.4

Voor het bijzetten van een asbus of urn van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

 

 

4.4.1

in een particulier urnengraf

759,00

4.4.2

in een grafkelder

379,20

4.4.3

in een algemeen urnengraf

1.480,80

 

Hoofdstuk 5.Gereserveerd

 

Hoofdstuk 6. Grafbedekking en onderhoud

6.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen

van de voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de "Beheersverordening

gemeentelijke begraafplaatsen 2011"

128,50

6.1.1

Voor het afgeven van een vergunning tot het aanleggen van een

grafkelder wordt geheven

128,50

 

Hoofdstuk 7.Gereserveerd

 

Hoofdstuk 8. Inschrijven en/of overboeken van particuliere graven en urnengraven

8.1

Voor het inschrijven en overboeken van een graf of urnengraf in het daartoe bestemd register wordt geheven

14,90

 

Hoofdstuk 9. Opgraven, ruimen of verstrooien

9.1

Voor het opgraven van een lijk of de overblijfselen van een lijk wordt geheven

756,95

9.2

Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt geheven

756,95

9.3

Voor het na opgraven weer begraven in een ander particulier graf wordt

geheven

756,95

9.4

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven

756,95

9.5

Bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven

756,95

9.6

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende

wordt geheven

756,95

9.7

Voor het verstrooien van as per asbus op een permanent daartoe bestemd terrein wordt geheven

253,00

 

 

Behorende bij het raadsbesluit van de gemeente Aalburg van 10 december 2018.

 

De griffier,

 

 

 

E.W. Kooi