Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Voorschriften recreatiegebied De Slingeplas 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVoorschriften recreatiegebied De Slingeplas 2017
CiteertitelVoorschriften recreatiegebied De Slingeplas 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Aalten/374289/374289_2.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2017Nieuwe beleidsregels

16-05-2017

gmb-2017-86337

Tekst van de regeling

Intitulé

Voorschriften recreatiegebied De Slingeplas 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:33a van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalten 2015;

 

Besluit:

 

vast te stellen de Voorschriften recreatiegebied De Slingeplas 2017.

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

Aanvullend op de begripsomschrijvingen in artikel 1.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Aalten 2015 (APV) wordt in dit besluit verstaan onder:

 • a.

  recreatiegebied: het bij Leisurelands BV in eigendom zijnde en voor publiek toegankelijke recreatieterrein De Slingeplas, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening in bijlage 1 ;

 • b.

  eigenaar: Leisurelands BV, gevestigd te Arnhem;

 • c.

  groepsactiviteit: elke georganiseerde activiteit waaraan minimaal 20 personen deelnemen;

 • d.

  kampeermiddel: een onderkomen of voertuig waarvoor geen vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist dat bestemd of opgericht is dan wel gebruikt wordt of kan worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf;

 • e.

  venten: het te koop aanbieden, verkopen van goederen of aanbieden van diensten op of aan een openbare plaats;

 • f.

  standplaats: het vanaf een vaste plek op een openbare en in de openlucht gelegen plaats te koop aanbieden, verkopen of afleveren van goederen dan wel diensten, gebruikmakend van fysieke middelen, zoals een kraam, een wagen of een tafel;

 • g.

  water: het voor recreatie bestemde gedeelte van de in het recreatiegebied aanwezige waterplas;

 • h.

  vaartuig: alle vaartuigen, daaronder mede verstaan elk drijvend voorwerp, al dan niet voorzien van een mechanische kracht, geschikt en/of bestemd om te varen;

 • i.

  motorvaartuig: een vaartuig dat door een motor wordt aangedreven inclusief een motorisch apparaat waarmee waterskiërs worden voortbewegen of zichzelf kunnen voortbewegen;

 • j.

  ligplaats: een als zodanig aangewezen plaats in het water die bestemd is voor het afmeren van een vaartuig voor een periode langer dan 12 uur;

 • k.

  speeltoestel: een voorziening die erop gericht is speel- en recreatiemogelijkheden te bieden;

 • l.

  drone: een op afstand bestuurd onbemand luchtvaartuig.

 

Artikel 2 – Toepassingsgebied

De voorschriften in deze regeling zijn uitsluitend van toepassing op het bij Leisurelands BV in eigendom zijnde en voor publiek toegankelijke recreatiegebied, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening in bijlage 1.

 

Artikel 3 - Groepsactiviteiten

 • 1.

  Het is zonder toestemming van de eigenaar niet toegestaan in het recreatiegebied een groepsactiviteit te organiseren.

 • 2.

  De toestemming als bedoeld in het eerste lid moet minimaal 14 dagen van tevoren bij de eigenaar worden aangevraagd.

 

Artikel 4 - Verbod metaaldetector

Het is verboden zich met een metaaldetector in het recreatiegebied te bevinden.

 

Artikel 5 - Verkeer binnen het recreatiegebied

Het is zonder toestemming van de eigenaar verboden:

 • a.

  zich met een motorvoertuig, fiets of bromfiets buiten de daarvoor bestemde wegen en paden te bevinden met uitzondering van voertuigen voor invaliden, voor zover dit stranden en ligweiden betreft;

 • b.

  zich met een rij- of trekdier op andere dan daarvoor door de eigenaar aangewezen paden of terreinen te bevinden;

 • c.

  met een voertuig te rijden door of deze te laten staan in de aanwezige beplantingen en groenstroken;

 • d.

  zich te bevinden in of op in het gebied aanwezige houtopstanden en beplantingen.

 

Artikel 6 - Parkeren van voertuigen en stallen van fietsen

Het is verboden:

 • a.

  een voertuig zodanig op of aan een toegangsweg of toegangspad van en behorende tot het recreatiegebied te parkeren dat het inrijden van bestemmingsverkeer of noodverkeer hierdoor wordt belemmerd;

 • b.

  zonder toestemming van de eigenaar tussen 22.00 en 07.00 uur een voertuig in het recreatiegebied te plaatsen of geplaatst te hebben;

 • c.

  fietsen en bromfietsen te plaatsen of te laten staan buiten de daartoe bestemde fietsenstallingen.

 

Artikel 7 - Nachtelijk verblijf

Het is zonder toestemming van de eigenaar verboden zich tussen zonsondergang en zonsopgang in het recreatiegebied te bevinden.

 

Artikel 8 - Ongekleed zijn

Het is verboden zich ongekleed in het recreatiegebied te bevinden op andere dan de daartoe door de eigenaar aangewezen plaatsen.

 

Artikel 9 - Honden

 • 1.

  Het is de eigenaar of houder van een hond verboden zich in de periode van 1 mei tot 1 oktober met de hond in het recreatiegebied te bevinden met uitzondering van die gedeelten van het recreatiegebied waar de aanwezigheid van honden blijkens borden is toegestaan.

 • 2.

  Onverminderd het bepaalde in lid 1 is de eigenaar of houder van een hond verplicht deze hond in de delen van het recreatiegebied waar de aanwezigheid van de hond is toegestaan onder direct toezicht en controle te houden.

 • 3.

  De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet binnen het recreatiegebied van uitwerpselen ontdoet, tenzij de uitwerpselen door gebruikmaking van een geschikt opruimmiddel onmiddellijk worden verwijderd.

 • 4.

  Het verbod in lid 1 geldt niet voor een blinde of slechtziende met een geleidehond mits deze hond zich niet in het water bevindt.

 

Artikel 10 - Verontreiniging en afval

Het is verboden:

 • a.

  zich buiten de daarvoor bestemde verzamelplaatsen te ontdoen van afval of vuilnis of enige andere stof of voorwerp die/dat aanleiding kan geven tot verontreiniging, beschadiging, hinder of andere nadelige beïnvloeding van het milieu;

 • b.

  een afvalmand, -bak of soortgelijk voorwerp te gebruiken voor een ander doel dan voor het daarin deponeren van klein afval zoals verpakkingen van versnaperingen, kleine eetwaren, dranken en rookwaren;

 • c.

  de een onder b. bedoelde afvalmand, -bak of voorwerp te doorzoeken of te verwijderen.

 

Artikel 11 - Natuurlijke behoefte

 • 1.

  Het is verboden zijn natuurlijke behoefte te doen buiten de daartoe bestemde toiletvoorzieningen.

 • 2.

  Gebruikers van de in lid 1 bedoelde toiletvoorziening dienen deze na gebruik schoon achter te laten.

 • 3.

  De toiletvoorzieningen als bedoeld in lid 1 mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan het doen van de natuurlijke behoefte.

 

Artikel 12 - Bescherming groenvoorzieningen/hout sprokkelen

 • 1.

  Het is verboden enige schade toe te brengen aan bomen of bloem- en heesterperken.

 • 2.

  Het is verboden om hout te sprokkelen of gesprokkeld hout bij zich te hebben.

 • 3.

  De verboden in lid 1 en lid 2 gelden niet voor handelingen die door of in opdracht van de eigenaar worden verricht in het kader van onderhoudswerkzaamheden.

 

Artikel 13 - Speeltoestellen en speeltuigen

 • 1.

  Het is verboden in het recreatiegebied aanwezige speeltoestellen anders te gebruiken dan waarvoor deze zijn bestemd.

 • 2.

  Het gebruik van speeltuigen zoals een modelvliegtuig, modelauto of vlieger is toegestaan, mits hiermee geen gevaar voor anderen wordt veroorzaakt.

 

Artikel 14 - Natuurijs

 • 1.

  Het is verboden:

  • a.

   ijsvlakten te beschadigen, te verontreinigen of te versperren;

  • b.

   het gebruik van ijsvlakten te belemmeren of in gevaar te brengen;

  • c.

   ten behoeve van de veiligheid op ijsvlakten geplaatste bakens of andere voorwerpen te verplaatsen, te verwijderen, te beschadigen of het gebruik hiervan op enig andere wijze te verijdelen of te belemmeren.

 • 2.

  Een ieder is verplicht het ijs onmiddellijk te verlaten wanneer hem dit ter voorkoming van gevaar voor personen of goederen door een ambtenaar van politie of een opsporingsambtenaar wordt bevolen.

 • 3.

  Het is verboden zich met behulp van een zeil over het ijs voort te bewegen of te laten voortbewegen.

 

Artikel 15 - Gebruik van water

 • 1.

  Het is verboden zich met een vaartuig, niet zijnde een rubberboot, te bevinden in de als zwemwater aangewezen gedeelten van het water.

 • 2.

  Het is zonder toestemming van de eigenaar verboden:

  • a.

   een voorwerp, niet zijnde een vaartuig, op, in of boven het water te plaatsen, aan te brengen of te hebben;

  • b.

   een vaartuig langer dan 7 meter in het water te laten;

  • c.

   zich met een vaartuig langer dan 7 meter op het water te bevinden;

  • d.

   zich met een motorvaartuig op het water te bevinden,

  • e.

   met een vaartuig een ligplaats in te nemen of te hebben met uitzondering van de daartoe aangewezen ligplaatsen.

 • 3.

  Het is verboden:

  • a.

   een vaartuig in verlaten toestand achter te laten met uitzondering van vaartuigen op de daartoe aangewezen ligplaatsen;

  • b.

   een voor het redden van drenkelingen bestemd en daartoe bij het water aangebracht voorwerp te gebruiken voor een ander doel of dit voorwerp voor direct gebruik ongeschikt te maken;

  • c.

   schade toe te brengen of veranderingen aan te brengen aan in of op het recreatiegebied aanwezige wallen, paden, beschoeiingen, oeverbegroeiing, zetten, duikers, pompen, waterleidingen, gordingen, aanlegpalen, stootpalen of bakens;

  • d.

   zonder redelijk doel zich vast te houden aan een vaartuig in het water, daarop te klimmen of zich daarop of daarin te begeven;

  • e.

   aan degene die daartoe niet bevoegd is een vaartuig, liggend in of aan het water, los te maken.

 

Artikel 16 - Veiligheid op water

Het is verboden:

 • a.

  aan een ieder die zich als bader of zwemmer in het water ophoudt, zich zodanig te gedragen dat het scheepvaartverkeer of andere gebruikers van het water daarvan hinder of gevaar kunnen ondervinden;

 • b.

  aan een ieder die zich met een vaartuig, niet zijnde een rubberboot, in het water ophoudt, zich te bevinden in een gedeelte van het water dat als zwemwater is aangewezen;

 • c.

  op het water te waterskiën of te laten waterskiën dan wel op soortgelijke wijze gebruik van het water te maken;

 • d.

  zich met een waterscooter in het water te bevinden.

 

Artikel 17 - Verbod op drones

Het is verboden om met een drone aanwezig te zijn dan wel te vliegen op of boven het recreatiegebied.

 

Artikel 18 – Citeertitel en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van publicatie van dit besluit en kan worden aangehaald als “Voorschriften recreatiegebied De Slingeplas 2017”.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten op 16 mei 2017.

De burgemeester, A.J. Gerritsen

De secretaris, J. Nobel

Bijlage 1 Situatietekening