Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2020
CiteertitelBeleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpalgemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangen de Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2016

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-315471

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2020

 

Burgemeester en wethouders van Aalten;

 

gelet op het bepaalde in artikel 4, lid 4, van het Reglement burgerlijke stand Aalten;

 

Besluiten:

 

vast te stellen de Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2020.

 

Artikel 1 Inleiding

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het aanwijzen van een ‘huis der gemeente’, als bedoeld in artikel 1:63 Burgerlijk Wetboek gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. (Gemeentewet, artikel 108, juncto 147). Het college heeft beleidsregels opgesteld voor de uitvoering van deze bevoegdheid.

 

Omdat er steeds meer vragen van burgers komen om te mogen trouwen in de buitenlucht is het nodig de bestaande beleidsregels te herzien. Daarnaast ontvangen wij verzoeken van eigenaren/beheerders van gebouwen die al regelmatig als trouwlocatie fungeren binnen de gemeente Aalten om een vaste aanwijzing te verkrijgen. Hieraan wordt in deze beleidsregels tegemoet gekomen.

 

Waar in deze regeling wordt gesproken over huwelijk(en) wordt ook het registreren van partnerschap(pen) bedoeld.

 

Artikel 1A Mandaat

Het college van burgemeester en wethouders verleent de coördinator van team Dienstverlening mandaat voor de in artikel 1 genoemde bevoegheid tot het aanwijzen van een ‘huis der gemeente’ met uitsluitend als doelstelling er huwelijken te kunnen voltrekken en partnerschappen te kunnen registreren. Een krachtens mandaat tot stand gekomen aanwijzing als ‘huis der gemeente’ kan betrekking hebben op één bepaalde dag (datum) of op één gebeurtenis. Op verzoek van een zakelijk rechthebbende kan aanwijzing voor onbepaalde tijd plaatshebben.

 

Artikel 2 Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten

De trouwlocaties worden in de gemeente Aalten onderscheiden in:

 • a.

  locaties waarin de gemeentelijke organisatie zetelt en/of de reguliere taken vervult;

 • b.

  overige vaste locaties waarvoor een aanwijzing als ‘huis der gemeente’ werd genomen;

 • c.

  voor één gebeurtenis of voor een bepaalde tijd aangewezen locaties.

 

De aanwijzing van een locatie wordt beoordeeld aan de hand van onderstaande criteria:

 • 1.

  De locatie ligt binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Aalten.

 • 2.

  De locatie mag niet strijdig zijn met de goede zeden.

 • 3.

  De locatie is een gebouw met het bijbehorende kadastrale grondgebied.

 • 4.

  Het (bruids)paar en de eigenaar/huurder/rechthebbende/beheerder van de locatie kunnen de voltrekking plaats laten vinden in de openlucht op het grondgebied van de aangewezen eenmalige of vaste trouwlocatie. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand kan, na overleg met de bode en het (bruids)paar besluiten de ceremonie naar binnen te verplaatsen.

 • 5.

  Huwelijken moeten in de openbaarheid worden voltrokken. Daarom moet de locatie tijdens de huwelijksvoltrekking voor iedereen, en in het bijzonder ook voor mindervaliden, vrij toegankelijk zijn.

 • 6.

  Bij een groter gezelschap dan 50 personen moet de locatie beschikken over een geldige gebruiksmelding in het kader van brandveiligheid

 • 7.

  Als een (bruids)paar kiest voor een locatie anders dan de trouwzaal in het gemeentehuis, zijn de kosten van huur, inrichting, aankleding en benodigde verzekeringen voor zijn rekening. Het (bruids)paar is aansprakelijk voor eventuele schade die door eigen toedoen en/of door zijn gasten aan de locatie wordt toegebracht.

 • 8.

  Om als vaste trouwlocatie te kunnen worden aangewezen moet een gebouw bouwtechnisch in goede staat verkeren, in voldoende mate brandveilig zijn, zijn voorzien van goede verlichting en verwarming, toegankelijk zijn voor mindervaliden (met toiletvoorziening die is afgestemd op mensen met een beperking) en beschikken over een kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 9.

  Het (bruids)paar en de eigenaar van de locatie sluiten een (privaatrechtelijke) overeenkomst waarbij de gemeente Aalten geen partij is. In deze overeenkomst wordt de clausule opgenomen dat de gemeente Aalten gevrijwaard wordt van problemen die zich zouden kunnen voordoen (bijvoorbeeld op het gebied van toegankelijkheid, parkeerfaciliteiten en brandveiligheid van het gebouw).

 • 10.

  De eigenaar/huurder/rechthebbende/beheerder van de locatie dient vooraf schriftelijk toestemming te geven.

 • 11.

  De huwelijksvoltrekking vindt plaats in aanwezigheid van een gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en de bode vertegenwoordigen de gemeente uitsluitend in relatie met het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk.

 • 12.

  In Nederland bestaat een scheiding tussen kerk en staat. Om deze reden is het niet toegestaan om op een en dezelfde locatie een huwelijk te voltrekken in één ceremonie waarbij het huwelijk tevens wordt ingezegend door een geestelijke van een kerk- of geloofsgemeenschap.

 

Waar in deze regeling wordt gesproken over huwelijk(en) wordt ook het registreren van partnerschappen bedoeld.

 

Artikel 3 Overige bepalingen

Voor het beoordelen van een locatie, waarvoor een aanwijzing als ‘huis der gemeente’ wordt verzocht, wordt deze geïnspecteerd en onderzocht op toegankelijkheid, aanwezigheid van voldoende meubilair voor (bruids)paar, gasten en (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, aanwezigheid van voldoende lichtbronnen en verwarming, aanwezigheid van een (om)kleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, eisen in relatie tot de bouwconstructie, brandveiligheid, brandblusapparatuur, aanwezigheid van vluchtwegen en eventueel andere zaken die ervoor kunnen zorgdragen dat een ceremonie veilig en ordentelijk kan verlopen.

 

Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2020” en treedt in werking op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de “Beleidsregels trouwlocaties gemeente Aalten 2016”.

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van Aalten op 10 december 2019.

De burgemeester, mr. A.B. Stapelkamp

De secretaris, drs. A.J.M. Gildhuis