Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening lijkbezorgingsrechten 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

22-12-2020

gmb-2020-349651

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021

 

De raad van de gemeente Aalten;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2021.

 

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  begraafplaats(en): de begraafplaatsen:

  • Begraafplaats Berkenhove, Aalten

  • Begraafplaats Piet Heinstraat, Aalten

  • Begraafplaats Varsseveldsestraatweg, Aalten

  • Begraafplaats Kloosterdijk, Bredevoort

  • Begraafplaats Prins Mauritsstraat, Bredevoort

  • Oude begraafplaats, Kerkhofpad, Dinxperlo

  • Nieuwe begraafplaats, Aaltenseweg, Dinxperlo

  • De bijzondere begraafplaatsen als bedoeld in artikel 37 van de Wet op de Lijkbezorging, voor zover dit betreft een door of in opdracht van een natuurlijk persoon aangelegde begraafplaats op eigen grond voor één dan wel een zeer beperkt aantal met name genoemde personen.

 • b.

  graf: een zandgraf of een keldergraf.

 • c.

  grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand.

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene.

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen.

 • f.

  particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • het doen begraven en begraven houden van één of meer lijken;

  • het doen bijzetten en bijgezet houden van één of meer asbussen met of zonder urnen;

  • het doen verstrooien van as.

 • g.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken.

 • h.

  verstrooiingsplaats: een deel van de begraafplaats dat door het college is aangewezen als plek om permanent crematie as te verstrooien.

 • i.

  grafbedekking: gedenktekens en/of winterharde beplanting op een graf of gedenkplaats.

 • j.

  beheerder: de ambtenaar die krachtens mandaat van het college belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt;

 • k.

  rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of een particuliere gedenkplaats, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van overleden kinderen die met de overleden moeder in één kist worden begraven.

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel 2021.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 

Artikel 6 Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

 

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder wordt begrepen een nota of een andere schriftuur, waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

Alle rechten zoals opgenomen in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2020' van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van bekendmaking

 • 3.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 5.

  Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening lijkbezorgingsrechten 2021'.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten d.d. 22 december 2020.

De griffier, M.J.A.B. Fiering

De voorzitter, mr. A.B. Stapelkamp

Bijlage 1