Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2021

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2021
CiteertitelVerordening reclamebelasting 2021
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpBelastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening reclamebelasting 2020

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 227 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2021nieuwe regeling

22-12-2020

gmb-2020-349669

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2021

De raad van de gemeente Aalten;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2020;

 

gelet op het bepaalde in artikel 227 van de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

vast te stellen de verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting 2021.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  openbare aankondiging : een openbare aankondiging in letters, symbolen, kleuren of een combinatie daarvan, zichtbaar vanaf de openbare weg als bedoeld in artikel 227 van de Gemeentewet;

 • b.

  onroerende zaak : een onroerende zaak zoals afgebakend overeenkomstig artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken. Indien verschillende gebruikers gebruik maken van een onroerende zaak die is afgebakend conform artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken en deze ieder hun eigen openbare aankondigingen voeren, wordt de onroerende zaak opgesplitst in evenzoveel deelobjecten als er verschillende gebruikers zijn, en wordt elk van deze deelobjecten als onroerende zaak aangemerkt;

 • c.

  tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen tot wie hij niet in vaste betrekking staat;

 • d.

  exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van het ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op door hem daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam reclamebelasting wordt, binnen de gebieden zoals nader aangewezen in artikel 3 van deze verordening en de bij deze verordening behorende kaarten, een directe belasting geheven voor een openbare aankondiging die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

 

Artikel 3 Gebiedsomschrijving

Deze verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting is van toepassing binnen de volgende gebieden:

 • 1.

  Gebied 1 Aalten, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart in bijlage 1;

 • 2.

  Gebied 2 Dinxperlo, zoals aangegeven op de bij deze verordening behorende kaart in Bijlage 2.

 

Artikel 4 Belastingplicht

 • 1.

  De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

 • 2.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging, die met vermelding van de naam van een tussenpersoon is gedaan in verband met de verhuur of de verkoop van roerende en onroerende zaken, geheven van die tussenpersoon.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het bepaalde in het eerste en tweede lid wordt de reclamebelasting voor een openbare aankondiging die is aangebracht door tussenkomst van een natuurlijk persoon of rechtspersoon die zijn beroep of bedrijf maakt van ten behoeve van derden tegen vergoeding aanbrengen van openbare aankondigingen op daartoe beschikbaar gestelde oppervlakken, geheven van die natuurlijk persoon of rechtspersoon.

 

Artikel 5 Vrijstellingen

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen:

 • a.

  die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden aangemerkt;

 • b.

  die door of in opdracht van het rijk, de provincie, de gemeente of het waterschap zijn geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak;

 • c.

  die door (semi)overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;

 • d.

  op zuilen, borden, muren of andere constructies, aangewezen door het bevoegde bestuursorgaan;

 • e.

  aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze aankondigingen rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden;

 • f.

  aangebracht op een voertuig, tenzij die kennelijk is bestemd voor het voeren van reclame.

 

Artikel 6 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De reclamebelasting voor het hebben van één of meer openbare aankondigingen per roerende of onroerende zaak wordt geheven naar een vast bedrag per jaar, per object liggende in:

 

Gebied Tarief

Gebied 1 Aalten € 438,50

Gebied 2 Dinxperlo € 316,50

 

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 8 Het ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, is de reclamebelasting verschuldigd voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle maanden overblijven.

 • 4.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, wordt de aanslag op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel maandelijkse gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 5.

  Het derde en het vierde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige verhuist binnen het gebied dat aan de reclamebelasting onderhevig is en aldaar een andere onroerende zaak in gebruik neemt.

 

Artikel 9 Wijze van heffing

De reclamebelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

Artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

 

Artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de reclamebelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  De 'Verordening reclamebelasting 2020' van 17 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening reclamebelasting 2021'.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Aalten d.d. 22 december 2020.

De griffier, M.J.A.B. Fiering

De voorzitter, mr. A.B. Stapelkamp

Bijlage 1 Kaart centrum Aalten

Bijlage 2 Kaart centrum Dinxperlo