Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Aalten

Incassoreglement gemeente Aalten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAalten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingIncassoreglement gemeente Aalten 2017
CiteertitelIncassoreglement gemeente Aalten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004770/2017-04-01

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2017Nieuwe regels

16-05-2017

gmb-2017-84727

Tekst van de regeling

Intitulé

Incassoreglement gemeente Aalten 2017

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten;

 

gelet op het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek, de Invorderingswet 1990 en de belastingverordeningen van de gemeente Aalten;

 

Besluit:

 

vast te stellen het Reglement met betrekking tot de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen van de gemeente Aalten.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  automatische incasso: het automatisch afschrijven van een termijnbedrag, ten laste van de rekening van de belastingschuldige, ten gunste van de rekening van de Gemeente Aalten;

 • b.

  belastingjaar: tijdvak van 1 januari tot en met 31 december waarover de heffingen worden geheven;

 • c.

  belastingschuldige: de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wiens naam de gemeente Aalten één of meer aanslagen zal vaststellen of heeft vastgesteld en belasting verschuldigd is;

 • d.

  incassant: de invorderingsambtenaar van de gemeente Aalten;

 • e.

  formele belastingschuld: het totaalbedrag aan gemeentelijke belastingen van de gemeente Aalten dat op het aanslagbiljet(ten) staat vermeld en daadwerkelijk dient te worden betaald.

 

Artikel 2. Doel van automatische incasso

De automatische incasso heeft tot doel het geven van de mogelijkheid om de formele belastingschuld van de belastingschuldige gedurende het belastingjaar te spreiden en door middel van maandelijkse termijnen automatisch te incasseren.

 

Artikel 3. Reikwijdte incassoreglement

 • 1.

  De automatische incasso geldt voor de volgende aanslagen voor zover het bedrag van de aanslag binnen het in de heffingsverordeningen genoemde maximumbedrag blijft en een bepaling terzake in de verordening is opgenomen:

  • a.

   onroerende-zaakbelastingen

  • b.

   rioolheffing

  • c.

   afvalstoffenheffing

  • d.

   forensenbelasting

  • e.

   reclamebelasting

  • f.

   hondenbelasting

  • g.

   toeristenbelasting

 • 2.

  Overige aanslagen zullen niet bij de automatische incasso worden betrokken.

 

Artikel 4. Deelname aan automatische incasso

 • 1.

  Deelname aan de automatische incasso is mogelijk door of ten behoeve van de belastingschuldige en geldt ook voor aanslagen die worden opgelegd in een later jaar dan het jaar waarop zij betrekking hebben.

 • 2.

  De incassant kan deelname aan de automatische incasso weigeren als er gegronde redenen aanwezig zijn om aan te nemen dat het regelmatige verloop van de termijnbetaling(en) belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

 

Artikel 5. Aanmelding

 • 1.

  Aanmelding voor de automatische incasso kan gedaan worden door het automatische incasso te activeren via de machtigingskaart verkrijgbaar bij het gemeentelijk loket of via het digitale machtigingsformulier die te vinden is op de gemeentelijke site.

 • 2.

  De machtiging tot automatische incasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verlengd.

 

Artikel 6. Incassotermijnen

 • 1.

  In de gevallen dat het bedrag vermeldt op het aanslagbiljet, gelijk aan of meer is dan € 100,- dan wordt er geïncasseerd in acht gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 2.

  In de gevallen dat het bedrag vermeldt op het aanslagbiljet, gelijk aan of minder is dan € 100,- dan wordt er geïncasseerd in vier gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 

Artikel 7. Berekening termijnbedrag

 • 1.

  Indien de machtiging voor automatische incasso met betrekking tot de aanslagen genoemd in artikel 3 is verleend of stilzwijgend verlengd voordat de aanslag is verzonden, dan wordt het termijnbedrag berekend in overeenstemming met de in artikel 6 genoemde incassotermijnen van de betrokken gemeente.

 • 2.

  Indien de machtiging als bedoeld in het eerste lid is ontvangen na oplegging van de aanslag, dan wordt het termijnbedrag berekend naar evenredigheid van het aantal incassotermijnen dat na verwerking van de machtiging nog overblijven.

 • 3.

  Indien een termijnbedrag niet kan worden geïncasseerd, wordt het termijnbedrag samen geïncasseerd met de eerstvolgende termijn.

 • 4.

  De incassant heeft het recht, indien de hoogte van de formele belastingschuld daartoe aanleiding geeft, om gedurende het heffingsjaar de hoogte van het termijnbedrag te wijzigen. De belastingschuldige wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

 • 5.

  Indien er tijdens de incassoperiode naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift, verzoek om ontheffing, een ingediend kwijtscheldingsverzoek of ambtshalve vermindering, de belastingaanslag wordt verminderd, wordt het bedrag van de vermindering in mindering gebracht op de nog resterende termijnbedragen.

 

Artikel 8. Verzending aanslagbiljet

Incassant spant zich in om de aanslagen zo snel mogelijk in het jaar op te leggen en te verzenden. Aan dit streven kunnen geen rechten worden verbonden.

 

Artikel 9. Tijdstip van afschrijving

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van de maand waarin er een incassotermijn ingevolge artikel 6 verschuldigd is.

 

Artikel 10. Overlijden

 • 1.

  Overlijden van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  De erven kunnen de automatische incasso beëindigen door schriftelijke intrekking van de machtiging waardoor de automatische incasso wordt beëindigd.

 

Artikel 11. Echtscheiding

 • 1.

  Echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 • 2.

  Als door de echtscheiding of ontbinding van de samenlevingsovereenkomst van de belastingschuldige niet meer kan worden geïncasseerd van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige de incassant schriftelijk zo spoedig mogelijk een rekeningnummer door te geven waarvan het bedrag wel kan worden afgeschreven.

 

Artikel 12. Verhuizing

Verhuizing van de belastingschuldige beëindigt de automatische incasso niet.

 

Artikel 13. Wijziging bankrekeningnummer

Als het niet mogelijk of gewenst is dat de automatische incasso plaatsvindt van het rekeningnummer waarvoor de machtiging is afgegeven, dan dient de belastingschuldige incassant schriftelijk zo spoedig mogelijk een machtiging af te geven voor een rekeningnummer, waarvan het bedrag wel kan worden afgeschreven.

 

Artikel 14. Terugboeking geïncasseerd bedrag

Als de belastingschuldige het niet eens is met een geïncasseerd termijnbedrag, dan kan de belastingschuldige binnen 8 weken na de incassodatum, de bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op de rekening terug te boeken, waarmee de incasso van het termijnbedrag teniet wordt gedaan.

 

Artikel 15. Beëindiging van de incasso-overeenkomst door de belastingschuldige

De automatische incasso kan door de belastingschuldige te allen tijde worden opgeheven door de automatische incasso via de machtigingskaart of via het digitale machtigingsformulier de machtiging in te trekken

 

Artikel 16. Beëindiging van de incasso-overeenkomst door de incassatie

De automatische incasso wordt door de gemeente Aalten beëindigd:

 • 1.

  Indien de automatische incasso gedurende de eerste poging niet slaagt en aannemelijk is dat een volgende incasso ook niet zal slagen, waaronder in ieder geval wordt verstaan het geval waarin blijkt dat de verstrekte machtiging betreft een niet-bestaand rekeningnummer, een geblokkeerd rekeningnummer of een beëindigd rekeningnummer;

 • 2.

  Indien de automatische incasso gedurende twee opeenvolgende maanden niet kan worden uitgevoerd, dan wel ten onrechte is teruggeboekt of gestorneerd;

 • 3.

  Indien de belastingschuldige surseance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement is gesteld, is toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen, naar het buitenland vertrekt of dreigt te vertrekken of als er andere omstandigheden worden geconstateerd die een regelmatig verloop van de automatische incasso zouden kunnen belemmeren.

 

Artikel 17 Gevolgen van beëindiging automatische incasso

Als de automatische incasso door de belastingschuldige dan wel incassant wordt beëindigd, worden de vervaltermijnen die van toepassing zijn bij het niet deelnemen aan automatische incasso zoals genoemd in de heffingsverordeningen weer van kracht. Ingeval de in de verordeningen vermelde laatste vervaldag inmiddels is verstreken, dient de belastingschuldige het restantbedrag direct te voldoen. Voldoet de belastingschuldige niet aan deze verplichting, dan kunnen zonder waarschuwing vooraf de nodige wettelijke invorderingsmaatregelen worden getroffen. De kosten van deze invorderingsmaatregelen komen voor rekening van de belastingschuldige.

 

Artikel 18. Verrekening/betalingen buiten de automatische incasso om

 • 1.

  Verrekening door de incassant of betalingen buiten de automatische incasso om zijn van invloed op de resterende termijnen.

 • 2.

  Betalingen buiten de automatische incasso om worden ten alle tijden geaccepteerd.

 

Artikel 19. Slotbepaling

Dit reglement treedt in werking met ingang vanaf de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 20. Citeertitel

Dit reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen in de gemeente Aalten kan worden aangehaald als het ‘incassoreglement gemeente Aalten 2017'.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van 16 mei 2017.

De burgemeester, J.A. Gerritsen

De secretaris, J. Nobel