Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alblasserdam

Winkeltijdenverordening Alblasserdam 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlblasserdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Alblasserdam 2019
CiteertitelVerordening Winkeltijden Alblasserdam 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van de Winkeltijdenwet
 2. artikel 2 van de Winkeltijdenwet
 3. artikel 11 van de Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-03-201912-05-2020nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-66345

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Alblasserdam 2019

de raad van de gemeente Alblasserdam;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 januari 2019;

besluit:

vast te stellen de volgende:

Winkeltijdenverordening Alblasserdam 2019

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag

 • c.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet

 

Artikel 2. Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een verzoek om ontheffing als bedoeld in deze verordening binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

   

Artikel 3. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De houder van een ontheffing kan het college verzoeken deze over te schrijven op naam van de rechtverkrijgende onder vermelding van in elk geval de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

 

Artikel 4. Intrekken of wijzigen ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing wijzigen of intrekken indien:

 • a.

  ter verkrijging van de ontheffing onvolledige of onjuiste gegevens zijn verstrekt.

 • b.

  op grond van een verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is verleend.

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitvoering van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nageleefd;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • f.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

 

Artikel 5. Zon- en feestdagenregeling

Het beleid binnen de gemeente Alblasserdam is erop gericht om geen vrijstellingen te verlenen voor zondagen, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag. De raad verleent geen vrijstelling van de verboden, zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid van de wet.

 

Artikel 6. Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het in artikel 2, eerste lid, sub b van de wet vervatte verbod, voor zover deze betrekking hebben op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag, voor zover deze niet op zondag vallen, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

 

Artikel 7. Toezicht

Met het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen personen. Daarnaast is op grond van het Wetboek van Strafvordering de politie bevoegd op te treden tegen wetsovertredingen en overtredingen van deze verordening.

 

Artikel 8. Overgangsbepaling

Een ontheffing die is verleend op basis van de verordening, bedoeld in artikel 11 lid 2, wordt gelijkgesteld met een ontheffing op grond van de Verordening Winkeltijden Alblasserdam.

 

Artikel 9. Intrekking

De Verordening winkeltijden Alblasserdam van 5 december 1996 wordt ingetrokken.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening Winkeltijden Alblasserdam 2019".

 

Alblasserdam,

De raad voornoemd,

De secretaris, de voorzitter

 

 

 

Toelichting

Artikel 1

Voor de omschrijving van het begrip feestdagen is aansluiting gezocht bij artikel 2, lid 1 onder b van de wet. In de wet is geen definitie opgenomen van feestdag, maar wordt er verwezen naar de volgende dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag. Eerste Paasdag en Eerste Pinksterdag vallen altijd op zondag. Daarom zijn deze feestdagen niet expliciet genoemd. In artikel 2, lid 1 onder b van de wet worden Goede Vrijdag, 4 mei en 24 december genoemd als dagen waarop de winkels gesloten moeten zijn vanaf 19.00 uur. Deze dagen vallen niet onder het begrip feestdag.

Voor de definitie van winkel wordt verwezen naar artikel 1 van de wet. Daarin is een winkel gedefinieerd als: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht.

 

Artikel 2

In dit artikel wordt aangegeven binnen welke termijn het college van burgemeester en wethouders een besluit moeten nemen. Deze termijn is gebaseerd op art. 4:13 lid 2 Awb. Ook wordt in het artikel aangegeven dat het college de termijn kan verlengen. Deze termijn is tevens gebaseerd op de Awb.

 

Artikel 3

De ontheffingen die verkregen zijn op grond van deze verordening zijn overdraagbaar. De ondernemer kan zelf bepalen aan wie hij de ontheffing overdraagt.

 

Artikel 4

In de Awb staat niet in welke gevallen een besluit kan worden ingetrokken. Daarom is in dit artikel gebruikgemaakt van de artikel 5 van de modelverordening van de VNG. Het hangt van de omstandigheden af of er tot intrekking of wijziging wordt overgegaan.

 

Artikel 5

De bevoegdheid op vrijstelling te verlenen zoals bedoeld in artikel 3 van de wet ligt in eerst instantie bij de raad. Op grond van lid 2 kan deze bevoegdheid worden gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. Deze delegatie wordt in dit artikel impliciet geregeld. Op basis van de wet mogen er vrijstellingen verleend voor maximaal 12 zon- feestdagen. Het beleid binnen de gemeente Alblasserdam is erop gericht om geen vrijstellingen te verlenen voor zondagen en eerste Kerstdag. Deze dagen vallen daarom buiten de vrijstellingsmogelijkheid van dit artikel. Het aantal dagen waarvoor vrijstelling verleend wordt is hierdoor minder dan 12. Voor deze dagen kan dus vrijstelling worden verleend.

 

Artikel 6

Er geldt geen algemene vrijstelling voor een openstelling van de in artikel 2 onder c van de wet vervatte verboden. Hiervoor kan ontheffing worden gevraagd in een aantal gevallen. Wat in de artikelsgewijze toelichting over artikel 5 is gesteld, geldt ook voor ontheffingen op basis van dit artikel. Er mogen voorschriften en beperkingen worden gesteld.

 

Artikel 7

Het college van burgemeester en wethouders kan ambtenaren aanwijzen die toezicht houden op de naleving van de verordening. Hierbij kan gedacht worden aan ambtenaren van de afdeling Handhaving. Op grond van het Wetboek van Strafvordering is de politie al bevoegd om op te treden tegen wetsovertredingen en overtredingen van de op de wet gebaseerde verordeningen.

 

Artikel 8

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 10

Dit artikel spreekt voor zich.