Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Albrandswaard

Verordening op de fractieondersteuning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlbrandswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de fractieondersteuning
CiteertitelVerordening op de fractieondersteuning 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 33 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

22-12-2011

De Schakel Albrandswaard

108577

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de fractieondersteuning

RAADSBESLUIT

 

Besluit nr.: 108577

 

Onderwerp: Verordening op de fractieondersteuning 2012

 

De raad van de gemeente Albrandswaard;

 

Overwegende dat: de fractieondersteuning aan de raad als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet dualisering gemeentebestuur dient te worden vastgelegd;

 

Gelezen het voorstel van het presidium 108577 d.d.15 december 2011

 

Gelet op het bepaalde in artikel 33 van de Gemeentewet

 

BESLUIT:

Vast te stellen de Verordening op de fractieondersteuning

Verordening op de fractieondersteuning

Artikel 1
 • 1.

  De fracties, zoals bedoeld in artikel 8 van het Reglement van Orde, ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten ten bate van het functioneren van de gehele fractie.

 • 2.

  Deze bijdrage bestaat uit een vast deel van € 1.000,- voor elke fractie. Daarnaast ontvangt elke fractie een bedrag van € 100,- per raadszetel.

Artikel 2
 • 1.

  Fracties besteden de bijdrage om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

 • 2.

  De bijdrage mag niet worden gebruikt ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

  • b.

   betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

  • c.

   giften;

  • d.

   uitgaven die dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge de Gemeentewet ontvangen;

  • e.

   (her)verkiezing van raadsleden;

  • f.

   zaken die niet aansluiten bij de doelstelling zoals genoemd onder lid 1.

Artikel 3
 • 1.

  De bijdrage voor fractieondersteuning wordt verstrekt nadat de verantwoording over het voorgaande kalenderjaar is ontvangen.

 • 2.

  In een jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden wordt het voorschot verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt, wordt het deel verstrekt voor de overige maanden van dat jaar.

Artikel 4
 • 1.

  Indien het zeteltal van een fractie ten gevolge van verkiezingen verandert, wijzigt de bijdrage

  op de eerste dag van de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaatsvindt.

 • 2.

  Bij splitsing van de fractie wordt de op grond van artikel 1, tweede lid, vastgesteld bijdrage voor de oorspronkelijke fractie verdeeld over de betrokken fracties naar evenredigheid van het aantal bij de splitsing betrokken leden.

 • 3.

  Bij splitsing van een fractie wordt het aan de oorspronkelijke fractie verstrekte voorschot verrekend overeenkomstig de verdeling die volgt uit het tweede lid.

Artikel 5
 • 1.

  Elke fractie legt aan het einde van een kalenderjaar waarop de fractieondersteuning betrekking had aan de raad verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning onder overlegging van verslag conform een door het presidium vastgesteld format. Alle uitgaven dienen per kostencategorie via een originele factuur of nota verantwoord te worden.

 • 2.

  de controle van de verantwoording vindt plaats door de griffier. De griffier brengt advies uit aan het presidium.

 • 3.

  het presidium stelt na ontvangst van het advies van de griffier de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   het terug te betalen bedrag wanneer de verstrekte bijdrage hoger was dan de werkelijke uitgaven;

 • 4.

  het terug te betalen bedrag wordt verrekend met de bijdrage van het volgende jaar;

 • 5.

  het presidium stelt de raad in kennis van het advies genoemd in lid 2 en de vaststelling van de bedragen genoemd in lid 3.

Artikel 6
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012

 • 2.

  De Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning 2009 wordt per 1 januari 2012 ingetrokken.

Artikel 7

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de fractieondersteuning 2012”.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente

Albrandswaard in zijn openbare vergadering van

22 december 2011.

De griffier, De voorzitter,

mr. Renske van der Tempel mr. Harald M. Bergmann

Toelichting op de Verordening op de fractieondersteuning

Artikel 2

 

De fractiebijdrage is, zoals verwoord in artikel 2 lid 1 bedoeld om fracties in de gelegenheid te stellen hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken. De bijdrage is geen partijbudget.

De bijdrage mag worden besteed aan:

Wel

Niet

·Raadswerkzaamheden

· Uitgaven in strijd met de wettelijke bepalingen

·Personele ondersteuning (secretarieel, organisatorisch, inhoudelijk, onderzoek, coaching)

·Inhuren adviseurs

·Besteding aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden personen, anders dan ter vergoeding van diensten of goederen geleverd ten behoeve van de fractie op basis van reële, gespecificeerde declaratie

·Bestedingen aan raadsleden of bedrijven van raadsleden voor werkzaamheden die zij als (beleids-) medewerker of anderszins in opdracht van een fractie verrichten

 

·Uitgaven die dienen bestreden te worden uit de raadsvergoedingen (geen aanvulling op raadsvergoedingen)

·Individuele reiskosten

·Financiële en facilitaire ondersteuning bij uitwerken van initiatieven volksvertegenwoordigende rol

·Opleidingen, cursussen en seminars die tot doel hebben de kwaliteit van het fractiewerk en het functioneren van de fractie als geheel te verhogen en daarmee verband houdende reiskosten en koffie- theeverstrekkingen.

·Giften

·Individuele/persoonlijke onkosten van raadsleden

·Administratiekosten ten behoeve van de gehele fractie

·Organiseren van bijeenkomsten met een bredere doelgroep dan de eigen leden(zaalhuur, organisatie, publiciteit)

·Individuele administratiekosten

·Presentjes/bloemen/kaarten ten behoeve van relaties

·Fractie-excursies, werkbezoeken en dergelijke

·Fractievergaderingen op locatie

·Lief en leed

·Herverkiezing raadsleden

·Ontvangst andere raad- en of statenleden

·Onkosten steunfractie