Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang
Citeertitel Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Almelo
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagegemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 1.61 van de Wet kinderopvang
  2. artikel 1.65 van de Wet kinderopvang
  3. artikel 1.66 van de Wet kinderopvang
  4. artikel 1.72 van de Wet kinderopvang
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-2020vaststelling regeling

25-08-2020

gmb-2020-306957

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang

1.1. Besluit

Burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo

 

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de artikelen 1.61 lid 1, 1.65 lid 1 en 4, 1.66 en 1.72 lid 1 Wet kinderopvang;

 

Besluiten:

de Beleidsregels uitvoering gemeentelijke taken Wet kinderopvang gemeente Almelo, vast te stellen.

 

 

 

1.2. Toepassing

Deze beleidsregels zijn vanaf 1 oktober 2020 van toepassing op de volgende gemeentelijke inzet op vlak van de naleving van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde regelgeving, te weten:

- afhandelen van aanvragen tot exploitatie en wijzigingsverzoeken voor kinderopvang;

- toezicht houden op de kwaliteit van de kinderopvang;

- handhaven naar aanleiding van het niet naleven van voorschriften van de bij of krachtens de Wet kinderopvang gestelde regelgeving;

- en eventuele preventieve activiteiten.

 

Onder kinderopvang wordt hierbij verstaan, het bedrijfsmatig of anders dan om niet verzorgen,

opvoeden en bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor die kinderen begint (artikel 1.1 lid 1 Wko).

Er zijn verschillende soorten kinderopvang:

- kinderdagverblijven;

- buitenschoolse opvang;

- gastouderopvang (geregistreerd bij een gastouderbureau).

Daarnaast vallen ook gastouderbureaus, die zelf geen opvang bieden maar gastouderopvang tot

stand brengen en begeleiden, onder het gehele proces van toezicht en handhaving kinderopvang zoals opgenomen in deze beleidsregels.

 

In artikel 1.61 van de Wko is bepaald dat het college van B en W de bevoegdheid tot toezicht en handhaving kinderopvang gekregen heeft door middel van attributie. Via mandaat of delegatie kan het bestuursorgaan zijn bevoegdheid aan een ander overdragen.

Bevoegdheden zoals het nemen van besluiten over aanvragen en wijzigingen zijn in de gemeente Almelo gemandateerd van het college naar de Secretaris/algemeen directeur, Adjunct-directeur, Hoofd uitvoering en vervolgens door-gemandateerd naar de Juridisch Medewerker A en Medewerker KCC, voor wat betreft de handhaving is de bevoegdheid door-gemandateerd naar de Juridisch Medewerker A.

 

Via een aanwijzingsbesluit is de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Twente aangewezen als toezichthouder, zoals bedoeld in artikel 1.61, lid 2 van de Wet kinderopvang, en hij/zij is gemachtigd om medewerkers in dienst van de GGD Twente aan te wijzen als toezichthouder om

onder zijn verantwoordelijkheid en in zijn plaats als toezichthouder op te treden in de zin van de Wet kinderopvang.

 

Deze beleidsregels, inclusief het bijbehorende afwegingsmodel, zijn van toepassing op alle - zoals in deze paragraaf gedefinieerde -kinderopvang binnen de gemeente.

 

1.3. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Almelo, vastgesteld d.d. 25 augustus 2020.

 

1.4. Definities

Hieronder vindt u definities van de belangrijkste in dit beleid en bijgevoegd afwegingsmodel voorkomende termen. Voor alle (overige) definities wordt aangesloten bij de definities zoals deze zijn gegeven in de Wet Kinderopvang en onderliggende regelgeving.

 

 

Definitie

Afwegingsmodel

In het afwegingsmodel worden per domein de kwaliteitseisen geclusterd weergegeven en voorzien van een prioritering en de hoogte van de bestuurlijke boete.

Het afwegingsmodel is als bijlage aan deze beleidsregels toegevoegd.

Awb

Algemene wet bestuursrecht

Besluit go

Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Besluit ko

Besluit kwaliteit kinderopvang

Besluit registers

Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang

Besluit ve

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie

College

Het college van burgemeester en wethouders

Gastouderbureau (gob)

Een organisatie die gastouderopvang tot stand brengt en begeleidt en door tussenkomst van wie de betaling van ouders aan gastouders geschiedt

Gemeente

Gemeente Almelo

GGD

GGD Twente

Kinderopvangvoorziening (waaronder bso, kdv, gob en vgo)

Buitenschoolse opvang (bso) op een specifiek adres, dagopvang (kinderdagverblijf: kdv) op een specifiek adres, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang op een specifiek adres

Kwaliteitseisen

De kwaliteitseisen vastgelegd in voorschriften, welke door de houder nageleefd moeten worden, staan genoemd in de Wet kinderopvang en alle onderliggende regelgeving

LRK

Landelijk Register Kinderopvang

Onverwijld

Maximaal 4 weken bij een wijziging als bedoeld in art. 1.47, lid 1 Wko

PRK

Personenregister Kinderopvang

Regeling EHBO

Regeling aanwijzing geregistreerde certificaten voor kinderopvang inzake met goed […] afgesloten onderricht verlenen van eerste hulp aan kinderen

Regeling go

Regeling kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang

Regeling Wko

Regeling Wet kinderopvang

Toezichthouder

De aangewezen toezichthouder van de GGD. De toezichthouder kinderopvang onderzoekt de naleving van de kwaliteitseisen en legt de bevindingen vast in een inspectierapport.

Ve

Voorschoolse educatie

Voorziening voor gastouderopvang (vgo)

Gastouderopvang door een specifieke gastouder op een specifiek woonadres

VOG

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wko

Wet kinderopvang

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo op 25 augustus 2020

de secretaris, de burgemeester,