Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen aan den Rijn

Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen aan den Rijn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering 2019
CiteertitelVerordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Vervangt de Verordening Duurzaamheidslening SVn Particuliere Woningverbetering van 18 mei 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-2019Nieuwe regeling

28-03-2019

gmb-2019-86869

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering 2019

De raad van de gemeente Alphen aan den Rijn;

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

Gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T vast te stellen de:

 

Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering 2019

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. Aanvraag: een schriftelijk verzoek van een Aanvrager aan het College om toekenning van een gemeentelijke Duurzaamheidslening die, door SVn kan worden verstrekt ten behoeve van de financiering van de door het College aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen.

b. Aanvrager: een meerderjarig natuurlijk persoon die eigenaar is/ particuliere huurder is/ particuliere kleine verhuurder is, in die zin dat deze kleine verhuurder niet meer dan tien huurwoningen verhuurt, van een in de gemeente Alphen aan den Rijn gelegen woning die een aanvraag voor een Duurzaamheidslening doet. Bij twee of meer eigenaren / huurders van één woning gelden de gezamenlijke eigenaren / huurders als ‘aanvrager’.

c. Beschikking: een besluit gericht aan een aanvrager naar aanleiding van een aanvraag;

d. Het College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn.

e. Gemeenteraad: de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn.

f. Gemeente: de gemeente Alphen aan den Rijn

g. Woonruimte: een voor bewoning bestemd gebouw (woning/woongebouw) dat ook permanent bewoond wordt.

h. Bestaande woning/ woongebouw: een voor bewoning bestemd gebouw, opgeleverd vóór aanvraag van de duurzaamheidslening.

i. Duurzaamheidslening: een lening die, na toewijzing door het college, door SVn kan worden verstrekt aan aanvrager ten behoeve van de financiering van de door het college aanvaarde werkelijke kosten van duurzaamheidsmaatregelen, die worden getroffen in de woning van aanvrager / die ingezet worden voor participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling, waarbij bewoners de mogelijkheid krijgen gezamenlijk in een coöperatie of vereniging van eigenaren te investeren in duurzame energie. In ruil hiervoor wordt een korting op de energienota verkregen).

j. Duurzaamheidsmaatregelen: energiebesparende en duurzame maatregelen en voorzieningen als bedoeld in artikel 7.

k. Werkelijke kosten: de kosten van materialen en werkzaamheden voor zover noodzakelijk voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen als bedoeld in artikel 7 vermeerderd met, bijkomende kosten voor het verkrijgen van de Duurzaamheidsleningen en de kosten van door een deskundig vakbedrijf ter zake van deze duurzaamheidsmaatregelen in rekening gebrachte arbeidsuren, verminderd met de van derden ontvangen of nog te ontvangen tegemoetkomingen in deze kosten.

l. Leningenplafond: het budget dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van leningen, zoals bedoeld in deze verordening.

m. SVn: de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten te Amersfoort, financiële dienstverlener, geregistreerd onder AFM-vergunningnummer 12013647.

 

Artikel 2 Werkingsgebied

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op het (kadastrale) grondgebied van de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Hoofdstuk 2 Duurzaamheidsleningen

 

Artikel 3 Toepassingsbereik Duurzaamheidsleningen

Het college kan een Duurzaamheidslening toekennen, verstrekt via de SVn, voor de kosten van het aanbrengen van duurzaamheidsmaatregelen voor bestaande woonruimte in de gemeente Alphen aan den Rijn, van minimaal één jaar oud, die geschikt en bestemd is voor permanente bewoning en/ of participatie en investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking (postcoderoos-regeling) in de gemeente Alphen aan den Rijn.

 

Artikel 4 Revolverend fonds

De gemeente heeft een revolverend fonds Duurzaamheidsleningen ingesteld waaruit met inachtneming van het bepaalde in deze verordening Duurzaamheidsleningen kunnen worden toegekend.

 

Artikel 5 Bevoegdheid college

1. Het college van de gemeente Alphen aan den Rijn is bevoegd om door middel van een beschikking, onverminderd het bepaalde in artikel 9, met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, een Duurzaamheidslening toe te kennen.

2. Het college kan aan de beschikking nadere voorwaarden verbinden.

 

Artikel 6 Aanvraag duurzaamheidsleningen

Een aanvraag voor een Duurzaamheidslening wordt schriftelijk dan wel digitaal bij het college ingediend op een door de gemeente beschikbaar gesteld formulier of digitaal via een door de gemeente aangewezen website of portal en gaat vergezeld onder opgave van:

a. de te treffen duurzaamheidsmaatregelen;

b. de werkelijke kosten van het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen evenals een financiële onderbouwing van deze opgave (op basis van offertes);

c. een planning van de uitvoering van de werkzaamheden;

d. indien noodzakelijk een omgevingsvergunning en een verklaring van een constructeur;

e. een akkoordverklaring van de eigenaar/verhuurder indien de aanvrager geen eigenaar/verhuurder is.

 

Artikel 7 Duurzaamheidsmaatregelen

1. Tot de duurzaamheidsmaatregelen worden gerekend:

a. Warmtepomp

b. Zonnepanelen

c. Zonneboiler

d. Gevelisolatie

e. Dakisolatie

f. Vloerisolatie

g. HR glas

h. Micro windturbines met een rotordiameter <2m

i. HR-107 ketel of beter of vergelijkbaar

j. Groene daken

k. Lage temperatuurverwarming

2. Het college kan de in dit artikel vermelde lijst van duurzaamheidsmaatregelen uitbreiden en/of inkorten en maakt deze na vaststelling bekend.

 

Artikel 8 Afhandelen aanvraag Duurzaamheidsleningen

1. Het college bevestigt de ontvangst van de aanvraag binnen twee weken.

2. Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, stelt het college aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen een termijn van vier weken te completeren met toepassing van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht.

3. Indien de aanvraag niet binnen de aangegeven termijn is gecompleteerd, besluit het college om de aanvraag buiten behandeling te laten.

4. Het college handelt aanvragen in volgorde van binnenkomst af.

5. Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag dan wel na het compleet worden van de aanvraag een beslissing door middel van toezending van de beschikking aan de aanvrager.

6. Het college kan, onder vermelding van de reden, deze termijn eenmalig verdagen met vier weken. De rechten van de aanvrager vervallen hiermee niet.

7. Op de aanvraag is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing.

8. Indien een aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 9 lid 1 van deze Verordening, stelt het college een wachtlijst op. Zodra het budget toereikend is geworden zullen aanvragers van de wachtlijst als eerste in de gelegenheid worden gesteld een vernieuwde aanvraag in te dienen. Het college zal deze aanvragen met voorrang en prioriteit behandelen in afwijking van lid 4 van dit artikel.

 

Artikel 9 Afwijzen aanvraag Duurzaamheidsleningen

Het college wijst een aanvraag af, indien:

1. Het door de raad vastgestelde leningenplafond van €2.250.000 voor de uitgifte van Duurzaamheidsleningen met de aanvraag wordt overschreden.

2. De werkelijke kosten naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staan tot het te verkrijgen resultaat.

3. De voorgestelde maatregel(en) waarvoor de lening wordt aangevraagd niet voorkomt op de lijst van maatregelen uit artikel 7 van deze verordening.

4. De kosten van de uit te voeren maatregelen minder dan € 2.500, - bedragen.

5. De maatregelen waarvoor een lening wordt aangevraagd zijn uitgevoerd voordat de aanvraag voor een lening is ingediend.

6. Naar het oordeel van het college gegronde redenen zijn, dat niet aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening wordt of kan worden voldaan.

 

Artikel 10 Beschikking Duurzaamheidsleningen

1. Het college neemt de beschikking op de aanvraag, indien uit de - bij de aanvraag ingediende - informatie blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden en bepalingen van deze verordening.

2. De beschikking geschiedt onder de voorwaarde van een positieve krediettoets van Svn.

3. De beschikking wordt verzonden aan de aanvrager en aan de SVn.

 

Artikel 11 Leningverstrekking Duurzaamheidsleningen

1. SVn is de verstrekker van de Duurzaamheidslening.

2. De lening word pas verstrekt, nadat de krediettoets door SVn is uitgevoerd en positief is bevonden, nadat de offerte voor de lening door de aanvrager is geaccepteerd en nadat een onderhandse akte door de aanvrager is ondertekend.

3. Duurzaamheidsleningen komen via een bouwkrediet van SVn tot uitbetaling op basis van facturen van door derden uitgevoerde werkzaamheden, dan wel facturen van de aanschaf van zelf uitgevoerde maatregelen. De facturen worden behoeven de goedkeuring van het college.

4. Het college kan de beschikking intrekken indien:

a. de aanvrager niet binnen acht weken, na dagtekening van de beschikking, om verstrekking van de Duurzaamheidslening bij de SVn heeft verzocht (de peildatum is datum van binnenkomst bij SVn).

b. De krediettoets, uitgevoerd door SVn, negatief is.

c. De offerte voor de lening niet door de aanvrager geaccepteerd wordt.

d. De onderhandse akte niet door de aanvrager ondertekend wordt.

e. Niet binnen zesentwintig weken na het verstrekken van de Duurzaamheidslening een aanvang wordt gemaakt met de werkzaamheden.

f. Niet binnen één jaar na het verstrekken van de Duurzaamheidslening de duurzaamheidsmaatregelen zijn voltooid en gereed zijn gemeld.

5. Aanvrager krijgt voordat de beschikking wordt ingetrokken de gelegenheid om hierover binnen een termijn van vier weken een zienswijze naar voren te brengen (artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht).

6. Het college neemt binnen acht weken na de ontvangst van de zienswijze of het ontbreken ervan een besluit over het intrekken van de beschikking.

7. Het besluit om de beschikking in te trekken wordt bekendgemaakt door toezending ervan aan de aanvrager.

 

Artikel 12 Gereedmelding

1. De aanvrager meldt de duurzaamheidsmaatregelen gereed bij het college binnen één jaar na het verstrekken van de Duurzaamheidslening.

 

Artikel 13 Beleidsdoelen

Het college besluit om aanvrager een Duurzaamheidslening toe te kennen, indien uit de aanvraag blijkt dat met het treffen van de duurzaamheidsmaatregelen aantoonbaar wordt bijgedragen aan een of meer van de hiernavolgende beleidsdoelen:

a) een beperking van de energievraag, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot;

b) het verhogen van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening van de woning van aanvrager.

 

Artikel 14 Voorwaarden SVn Duurzaamheidsleningen

Op een Duurzaamheidslening zijn van toepassing: ‘Productspecificaties Duurzaamheidslening’, ‘Procedures Duurzaamheidslening’, ‘Uitvoeringsregels Duurzaamheidslening’ en de ‘Toelichting op een Duurzaamheidslening en Algemene Bepalingen voor geldleningen’, zoals die op het moment van toewijzing zijn opgenomen in de dan geldende SVn Informatiemap, die deel uitmaakt van de Deelnemingsovereenkomst tussen gemeente Alphen aan den Rijn en SVn dan wel door SVn worden uitgereikt aan de aanvrager voor het sluiten van de overeenkomst van geldlening.

 

Artikel 15 Kenmerken van Duurzaamheidslening

1. De hoofdsom van de door het college toegekende Duurzaamheidslening is in beginsel gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten.

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de hoofdsom van de Duurzaamheidslening niet minder dan € 2.500,- en niet meer dan € 25.000,-. (incl. BTW) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de Duurzaamheidslening.

3. Van de lening wordt een onderhandse notariële akte opgemaakt.

4. Vervroegde aflossing van de Duurzaamheidslening is te allen tijde boetevrij toegestaan.

5. Binnen 26 weken na het verstrekken van de Duurzaamheidslening wordt een aanvang gemaakt met de werkzaamheden.

6. Binnen één jaar na het verstrekken van de Duurzaamheidslening zijn de werkzaamheden voltooid.

 

Hoofdstuk 3 Wettelijke bepalingen

 

Artikel 16 Nadere regels

Het college kan voor de uitvoering van deze verordening nadere regels vaststellen en maakt deze bekend.

 

Artikel 17 Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze verordening naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college schriftelijk en afdoende gemotiveerd afwijken van het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 18 Citeertitel

 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering 2019”.

 

Artikel 19 Intrekking

De Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering d.d. 18 mei 2017 met kenmerk 134876 wordt ingetrokken.

 

Artikel 20 Datum van inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag, volgende op de dag na bekendmaking ervan.

 

Artikel 21 Overgangsbepaling

De Verordening Duurzaamheidslening SVn Alphen aan den Rijn Particuliere Woningverbetering d.d. 28 mei 2015 en 18 mei 2017 blijven van toepassing op besluiten die bij of krachtens deze verordening zijn genomen.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 28 maart 2019,

de griffier, de voorzitter,

drs. J.A.M. Timmerman, mr. drs. J.W.E. Spies