Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Beleidsregel met betrekking tot het plaatsen van speelautomaten in inrichtingen die zowel hoog- als laagdrempelig zijn

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel met betrekking tot het plaatsen van speelautomaten in inrichtingen die zowel hoog- als laagdrempelig zijn
CiteertitelBeleidsregel met betrekking tot het plaatsen van speelautomaten in inrichtingen die zowel hoog- als laagdrempelig zijn
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Speelautomatenverordening 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-1998nieuwe regeling

02-06-1998

Ons Weekblad 26-06-1998

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel met betrekking tot het plaatsen van speelautomaten in inrichtingen die zowel hoog- als laagdrempelig zijn

 

 

 

In de vergadering van 29 januari jl. heeft de Raad de Speelautomatenverordening vastgesteld. In deze verordening staat aangegeven hoeveel speelautomaten er in een bepaald soort inrichting geplaatst mogen worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagdrempelige inrichtingen. In hoogdrempelige inrichtingen mogen wel kansspelen geplaatst worden in laagdrempelige niet.

In de praktijk zijn er echter ook een aantal inrichtingen in de gemeenten die zowel een hoog- als een laagdrempelig gedeelte hebben. Omtrent hoe hiermee om moet worden gegaan dient men bepaalde regels vast te stellen.

Door uitbaters van ge^eriöe inrichtingen wordt vaak aangegeven dat de laagdrempelige activiteit in hun inrichting niet de hoofdactiviteit is en dat gelet hierop de inrichting als hoofdrempelig aangemerkt moet worden. De jurisprudentie is echter heel strikt voor wat betreft dit soort inrichtingen. Gemengde inrichtingen zijn per definitie laagdrempelig. Uit jurisprudentie blijkt dat deze drempel bepalend is voor het besluit tot overschrijden van de drempel van de inrichting door een categorie bezoekers die door de verordening beschermd dienen te worden. De omzetten van de verschillende onderdelen zijn niet van belang. Het gaat erom dat het laagdrempelige gedeelte ook een zelfstandige stroom bezoekers trekt.

Voorstel aan burgemeester en wethouders

In onze gemeente zijn de volgende gemengde inrichtingen:

Dhr. Van Kessel, café + cafetaria De Statie, St. Janstraat 2 te Alphen;

Dhr. Krijnen, cafetaria + restaurant 't Backhuys, Dorpsstraat 3 te Chaam;

Mevr. Van Bergen, cafetaria + restaurant Van Bergen, Raadhuisstraat 5 te Alphen;

Dhr. Van den Berg, bar + cafetaria Klein Paradijs, Schaanstraat 11 te Chaam;

De Statie:

Het café De Statie is enkele jaren geleden uitgebreid met een cafetaria. Deze cafetaria is niet in dezelfde ruimte als het café. Het geheel dient echter wel als één inrichting aangemerkt te worden. In het verleden heeft dhr. Van Kessel verzocht om de cafetaria als aparte inrichting aan te merken zodat hierin ook een kansspel geplaatst kon worden (o.b.v. de oude regeling). Dit verzoek is destijds afgewezen omdat de inrichting over één keuken beschikt ten behoeve van zowel het café als de cafetaria. Tevens is het café via enkele (afgesloten) deuren vanuit de cafetaria bereikbaar.

Met betrekking tot het toepassen van bovengenoemde beleidsregels op dit concrete geval kan het volgende opgemerkt worden. Voor beleidsregels geldt een inherente afwijkingsbevoegdheid. Men dient te kijken of toepassing van de regels in een concreet geval niet tot een onredelijke beslissing kan leiden. Het doel van de beleidsregel is te voorkomen dat de bezoekers van de laagdrempelige inrichting (waaronder ook jeugdigen) bij de hoogdrempelige activiteit terecht komen. Bij de cafetaria van Van Kessel is het echter, gelet op de inrichting van het pand, zeer onwaarschijnlijk dat dit zal gebeuren. Uit het bovenstaande kan men concluderen dat de drempeligheid van het café-gedeelte niet aangetast wordt door de cafetari-a. In de inrichting zou dus een kansspelautomaat geplaatst mogen worden echterniet in het laagdrempelige gedeelte.

't Backhuys;

Het restaurant- en cafetariagedeelte zijn in deze inrichting in dezelfde ruimte ondergebracht. Er is geen feitelijke afscheiding tussen de twee. De bezoekers van de laagdrempelige activiteit kunnen zo doorlopen naar de hoogdrempelige. Bij 't Backhuys is het dus zo dat de laagdrempelige activiteit de drempel van de inrichting bepaalt.

Cafetaria/restaurant Van Bergen:

Mevrouw Van Bergen heeft aangegeven dat zij naast een cafetaria ook een gedeelte van haar pand als restaurant ingericht heeft. Er is echter geen feitelijke scheiding tussen die twee aangebracht. De laagdrempelige activiteit loopt dus over in de hoogdrempelige. In dit geval is het dus ook zo dat de laagdrempelige activiteit de drempel van de inrichting bepaalt.

Bar + cafetaria Klein Paradijs:

Bij camping Klein Paradijs zijn zowel een bar als een cafetaria gevestigd.

De situatie is ongeveer gelijk aan die van café de Statie. De cafetaria heeft een

aparte ingang maar het café en de cafetaria maken wel gezamenlijk gebruik van

dezelfde keuken. Het geheel moet dus aangemerkt worden als één inrichting, wat

dus zou betekenen dat de cafetaria de gehele inrichting laagdrempelig maakt.

Echter gelet op het feit dat de bezoekers van de cafetaria alleen via buiten in

de bar kunnen komen, kan een uitzondering op de beleidsregels worden gemaakt.

Voor de overige motivering wordt kortheidshalve verwezen naar de uiteenzetting

van café/frituur De Statie.

Samengevat wordt het volgende voorgesteld

Voor wat betreft de drempel van gemengde inrichtingen dient dus in eerse instantie de vaste lijn in de jurisprudentie gevolgd te worden, nl.:

gemengde inrichtingen zijn per definitie laagdrempelig. De laagdrempelige activiteit is bepalend voor het besluit tot overschrijden van de drempel van de inrichting door een categorie bezoekers die door de verordening beschermd dienen te worden. De omzetten van de verschillende onderdelen zijn niet van belang. Het gaat erom dat het laagdrempelige gedeelte ook een zelfstandige stroom bezoekers trekt.

Gelet op de inherente afwijkingsbevoegdheid van beleidsregels wordt opgemerkt dat o.a. van deze vaste regel afgeweken kan worden indien er sprake is van een inrichting waarbij de hoog- en laagdrempelige activiteit strikt vanelkaar gescheiden zijn en waar de bezoekers niet van het laagdrempelige in het hoogdrempelige gedeelte kunnen overlopen (ook al is er formeel sprake van één inrichting).

Uiteraard geldt voor deze beleidsregels ook een overgangsrecht van twee jaar aangezien deze regels gebaseerd zijn op de verordening Speelautomaten Alphen-Chaam die ook een dergelijke overgangstermijn heeft. Op 1 januari 2000 dient men dus aan de verordening en de beleidsregels te voldoen.