Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Alphen-Chaam

Nadere regels voor terrassen en objecten op of aan de weg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlphen-Chaam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor terrassen en objecten op of aan de weg
CiteertitelNadere regels voor terrassen en objecten op of aan de weg
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 108
 2.  Gemeentewet, art. 147 
 3. Algemene plaatselijke verordening, art. 2.10 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-01-2010nieuwe regeling

22-12-2009

Ons Weekblad 15-01-2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor terrassen en objecten op of aan de weg

Het college van burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam,

Gelet op het bepaalde in de artikelen 108 en 147 Gemeentewet en artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening,

Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening

BESLUITEN:

Vast te stellen ‘Nadere regels voor terrassen en objecten op of aan de weg’.

NADERE REGELS VOOR TERRASSEN EN OBJECTEN OP OF AAN DE WEG

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Artikel 1

In de nadere regels wordt verstaan onder:

 • a)

  Terras: een buiten de besloten ruimte van de inrichting liggend deel van het horecabedrijf waar sta- of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of verstrekt.

 • b)

  Object: een roerende zaak die tijdelijk op of aan de weg wordt geplaatst. Daarbij kan worden gedacht aan uitstallingen (inclusief reclameborden) voor winkels, het plaatsen van (bouw)containers, (bouw)keten, etc.

Hoofdstuk II Voorschriften

Artikel 2

De plaatsing van terrassen of objecten op of aan de weg dient (telefonisch) te worden gemeld bij de gemeente.

Artikel 3 Beperkingen

De volgende beperkingen zijn van kracht voor de terrassen en objecten op of aan de weg:

 • a)

  Ingangen van zowel particuliere als openbare gebouwen moeten worden vrijgehouden;

 • b)

  Installaties van openbaar- of algemeen nut zoals brandkranen of installaties voor nutsvoorzieningen dienen goed bereikbaar te blijven;

 • c)

  Op een voetpad wordt een vrije doorgang verzekerd van tenminste 1,20 meter, waarbij de doorgang voor de voetgangers wordt gemeten vanaf elke hindernis tot aan de grenslijn van het terras of het geplaatste object.

Hoofdstuk IIA Bijzondere voorschriften voor terrassen

Artikel 4 Uiterlijk aanzicht

 • 1.

  De terrassen dienen steeds een verzorgde aanblik te vertonen.

 • 2.

  De horecaondernemer is steeds verplicht alle afval op, en in de onmiddellijke omgeving van, het terras op te ruimen.

Artikel 5 Grenzen terras

 • 1.

  Daar waar op de grond de grenzen van het terras zijn gemarkeerd, dient het terras binnen deze grenzen te worden opgesteld.

 • 2.

  Daar waar geen markering op de grond is aangebracht dient de plaatsing van het terras te geschieden op de ‘gebruikelijke plaats’. Dat is de plaats waar tot op heden de terrassen met toestemming van de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar staan of stonden opgesteld.

 • 3.

  Wanneer er sprake is van een nieuw terras, en er geen markering op de grond is aangebracht, dient opstelling plaats te vinden in overleg met de gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaar.

Hoofdstuk IIB Bijzondere voorschriften voor objecten

Artikel 6 Veiligheidsvoorschriften

 • 1.

  Objecten die op de rijweg worden geplaatst, zoals containers, dienen voorzien te zijn van duidelijk zichtbare waarschuwingsborden of veiligheidslinten.

 • 2.

  Objecten die na zonsondergang op de rijweg staan dienen te zijn voorzien van duidelijk zichtbare reflectoren en/of verlichting.

Artikel 7 Duur plaatsing

 • 1.

  Objecten die op of aan de rijweg worden geplaatst mogen daar maximaal 14 dagen blijven staan.

 • 2.

  Objecten die als uitstalling voor een winkel of ander bedrijf worden geplaatst, mogen daar uitsluitend gedurende de openingsuren van de winkel of het bedrijf geplaatst worden.

Artikel 8 Bijzondere voorschriften uitstallingen

 • 1.

  De uitstallingen mogen uitsluitend geplaatst worden in de onmiddellijke nabijheid van de voorgevel van een winkel of bedrijf.

 • 2.

  De maximale hoogte van een uitstalling is 1,50 meter.

 • 3.

  De uitstallingen mogen het uiterlijk aanzien niet schaden en mogen niet hinderlijk of aanstootgevend zijn.

Hoofdstuk III Slotbepalingen

Artikel 9

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ‘Nadere regels voor terrassen en objecten op of aan de weg’.

Artikel 10

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld door de burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam op 22 december 2009,

De burgemeester, De secretaris,