Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ameland

Verordening speelautomatenhallen 1994

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmeland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening speelautomatenhallen 1994
CiteertitelVerordening speelautomatenhallen 1994
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Wet op de kansspelen
 4. Speelautomatenbesluit

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-10-199408-01-2015Nieuwe regelgeving

25-07-1994

Gemeenteinfo, 28-09-1994

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening speelautomatenhallen 1994

De raad van de gemeente Ameland;

Overwegende dat het door de inwerkingtreding van de Algemene wet bestuursrecht noodzakelijk is de "Verordening speelautomatenhallen" aan te passen aan deze wet;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juni 1994;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Gemeentewet, de Wet op de Kansspelen en het Speelautomatenbesluit;besluit:

vast te stellen de:

VERORDENING SPEELAUTOMATENHALLEN 1994

artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op de Kansspelen; b. Speelautomaten besluit: KB van 24 november 1986, sedertdien gewijzigd; c. speelautomaat: een toestel, ingericht voor de beoefening van een spel, dat bestaat uit een door de speler in werking gesteld mechanisch, elektrisch of elektronisch proces, waarbij het resultaat kan leiden tot een middellijke of onmiddellijke uitkering van prijzen of premies, daaronder begrepen het recht om gratis verder te spelen; d. behendigheidsautomaat: een speelautomaat waarvan: 1. het spelresultaat uitsluitend kan leiden tot een verlengde spelduur of het recht op gratis spellen, en 2. het proces, ook nadat het in werking is gesteld, door de speler kan worden ., beïnvloed en het geheel of vrijwel geheel van zijn inzicht en behendigheid bij het gebruik van de daartoe geboden middelen afhangt of en in welke mate de spelduur verlengd of het recht op gratis spellen verkregen wordt; e. kansspelautomaat: een speelautomaat dat geen behendigheidsautomaat is; f. speelautomatenhal: een inrichting, bestemd om het publiek gelegenheid te geven een spel door middel van speelautomaten te beoefenen, als bedoeld in artikel 30c, eerste lid, onder c van de wet; g. ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de speelautomatenhal exploiteert; h. beheerder: degene die met het dagelijks toezicht en de onmiddellijke leiding in de speelautomatenhal is belast; openbare weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot die wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede kampeerplaatsen en de aan de wegen of paden liggende en als zodanige aangeduide parkeerterreinen.

artikel 2 Vergunningplicht

 • 1

  Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester een speelautomatenhal te vestigen of te exploiteren.

 • 2

  De burgemeester kan voor maximaal één speelautomatenhal een vergunning verlenen.

artikel 3 Verstrekking gegevens bij aanvraag

De ondernemer dient de vergunning aan te vragen onder overlegging van: a. een nauwkeurige beschrijving van de inrichting waarbij is opgenomen de oppervlakte daarvan, alsmede een plattegrond waarin is aangegeven op welke plaatsen in de speelautomatenhallen en in welke aantal kansspel- en/of behendigheidsautoma- ten worden opgesteld; b. een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken; c. een verklaring waaruit blijkt dat hij gerechtigd is over de ruimte te beschikken; d. een verklaring omtrent het gedrag: -van de ondernemer dan wel, indien de ondernemer een rechtspersoon is, van degene(n) die de onderneming krachtens de (eventueel bij te voegen) statuten vertegenwoordigt(en) en -van de beheerder.

artikel 4 Beslistermijn

De burgemeester beslist binnen dertien weken na de datum waarop hij de aanvraag met bijbehorende bescheiden heeft ontvangen. De beslissing kan eenmaal voor ten hoogste twaalf weken worden verdaagd.

artikel 5 Aanvullingstermijn

Indien de vergunningaanvraag niet voldoet aan de in artikel 3 gestelde eisen kan binnen twee weken de aanvraag worden aangevuld of verbeterd.

artikel 6 Vergunninghouder en vergunningsvoorschriften

 • 1

  De vergunning kan uitsluitend worden gesteld ten name van de ondernemer en is -niet overdraagbaar.

 • 2

  In de vergunning wordt de naam van de beheerder vermeld.

 • 3

  Aan de vergunning worden voorschriften en beperkingen verbonden. Deze kunnen betrekking hebben op: de sluitingstijden van de speelautomatenhal; het toezicht in de speelautomatenhal; het aantal en type automaten dat mag worden opgesteld; de exploitatie van de hal.

artikel 7 Weigeringsgronden vergunning

 • 1

  De vergunning wordt geweigerd, indien: a. het maximaal aantal af te geven vergunningen voor speelautomatenhallen is verleend; b. de speelautomatenhal niet uitsluitend rechtstreeks vanaf de openbare weg voor het publiek toegankelijk is; c." de beheerder(s) de leeftijd van 25 jaar nog niet heeft (hebben) bereikt; d. de ondernemer of de beheerder(s) onder curatele staat (staan) of bewind is ingesteld over één of meer aan hem toebehorende goederen, als bedoeld in boek 1, titel 19, van het Burgerlijk Wetboek; e. door de aanwezigheid van de speelautomaten hal naar het oordeel van de burgemeester de leef- en woonsituatie in de naaste omgeving of het karakter van de buurt op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed; f. de exploitatie of vestiging van de speelautomatenhal strijd oplevert met het geldende bestemmingsplan, dan wel een stadsvernieuwingsplan c.q. leefmilieuverordening in de zin van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing.

 • 2

  De burgemeester kan ontheffing verlenen van het leeftijdsvereiste, gesteld in het vorige lid, onder c.

artikel 8 Hernieuwde aanvraag bij nieuwe beheerder

 • 1

  Indien een overeenkomstig artikel 6, tweede lid, in de vergunning vermelde beheerder de hoedanigheid van beheerder heeft verloren, dient de ondernemer onder overlegging van de in artikel 3, onder d, genoemde bescheiden een nieuwe vergunning aan te vragen binnen veertien dagen nadat de in artikel 3 bedoelde verklaring omtrent het gedrag aan hem is verzonden.

 • 2

  De vergunning vervalt indien de beslissing op een aanvraag voor een nieuwe vergunning voor het vestigen dan wel exploiteren van een speelautomatenhal in hetzelfde pand onherroepelijk is geworden dan wel indien geen aanvraag is ingediend binnen zes maanden na het verlies van de hoedanigheid als bedoeld in het eerste lid.

artikel 9 Intrekkingsgronden vergunning

 • 1

  De burgemeester kan de vergunning intrekken: a. indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een onjuiste of onvolledige opgave is verleend; b. indien de omstandigheden of inzichten op grond waarvan de vergunning is afgegeven zodanig zijn gewijzigd dat een situatie is ontstaan als bedoeld in artikel 7, onder e; c. indien gehandeld wordt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen; d. indien de exploitatie van een speelautomatenhal voor een periode van langer dan zes maanden wordt onderbroken.

 • 2

  Intrekking van de vergunning geschiedt niet, spoedeisende gevallen uitgezonderd, voordat de burgemeester van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief de vergunninghouder mededeling heeft gedaan.

artikel 10 Nieuwe aanvraag bij nieuwe ondernemer

 • 1

  Indien een ondernemer komt te overlijden dient, indien voortzetting van de exploitatie wordt beoogd, binnen drie maanden een nieuwe vergunning te worden afgegeven.

 • 2

  In alle andere gevallen van wisseling van ondernemer dient binnen één maand na overname van de speelautomaten hal een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

 • 3

  Zolang op een tijdig ingediende aanvraag niet is beslist is voortzetting van de exploitatie toegestaan, met inachtneming van de voorschriften en beperkingen, verbonden aan de van rechtswege vervallen vergunning.

artikel 11 Strafbepaling

Overtreding van artikel 2 van deze verordening en van de krachtens dit artikel gegeven voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie.

artikel 12 Opsporingsambtenaren

De opsporing van de in artikel 11 strafbaar gestelde feiten is, behalve aan de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door het college van burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voor zover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

artikel 13 Opsposringsbevoegdheden

Zo dikwijls de zorg voor de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde dit vereist, wordt de bevoegdheid te allen tijde de speelautomatenhal, desnoods tegen de 8 wil van de rechthebbende of gebruiker, te betreden verleend aan de ambtenaren: a. die en voorzover zij door het bevoegd bestuursorgaan belast zijn met de uitvoering van bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening; b. die en voorzover zij door het bevoegd bestuursorgaan belast zijn met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening; c. die en voorzover zij belast zijn met de opsporing van overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening.

artikel 14 Overgangsbepaling

 • 1

  Vergunningen die voor de inwerkingtreding van deze verordening zijn verleend voor het exploiteren van een speelautomaten hal blijven van kracht totdat op een aanvraag, ingevolge artikel 2 van deze verordening, is beslist.

 • 2

  De bestaande vergunning vervalt, indien geen aanvraag is ingediend binnen zes maanden na de inwerkingtreding van deze verordening.

 • 3

  De burgemeester kan bij de verlening van de vergunning als in artikel 2 van deze verordening bedoeld, voor een periode van maximaal zes maanden ontheffing , verlenen van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onder b van deze verordening.

artikel 15 Naam en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening speelautomatenhallen 1994".

 • 2

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die waarop zij is bekend gemaakt.

 • 3

  Op dezelfde dag vervalt de "Verordening speelautomaten hallen " van 30 maart 1987.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ameland op 25 juli 1994.