Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Verordening kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 2012
CiteertitelKwijtscheldingsbesluit 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpkwijtschelding gemeentelijke belastingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening kwijt-

scheldingsbeleid 2005, vastgesteld op 30 maart 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 225
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

14-12-2011

Gemeenteblad, Officiële bekendmakingen, 2011, week 51, blz.26

Nr. 11 - 67

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke belastingen 2012

 

 

Artikel 1 Inleiding

Behoudens het bepaalde in de hierna volgende artikelen wordt kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verleend met toepassing van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling gestelde regels.

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding

 • 1.

  Bij de bepaling van het vermogen worden de vermogensgrenzen als genoemd in artikel 34, derde lid, van de Wet Werk en Bijstand gehanteerd.

 • 2.

  Het percentage van de kosten van bestaan wordt op 100% van de bijstandsnorm vastgesteld.

Artikel 3 Kwijtschelding kan worden verleend in de volgende gevallen

 • 1.

  Kwijtschelding van belastingschuld kan worden verleend voor de volgende belastingen:

  • a.

   afvalstoffenheffing en

  • b.

   hondenbelasting

 • 2

  Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van de in het eerste lid genoemde belastingen en heffingen, dat afkomstig is van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing, indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep;

 • 3

  Geen kwijtschelding wordt verleend voor alle overige belastingen.

Artikel 4 Indienen verzoek om kwijtschelding

 • 1.

  Het verzoek om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen wordt gedaan op het daartoe bestemde formulier bij de daartoe aangewezen gemeenteambtenaar. Dit formulier dient binnen acht weken na toezending aan hem te worden geretourneerd.

 • 2.

  Het verzoek om kwijtschelding dient uiterlijk te worden ingediend binnen zes maanden na dagtekening van de aanslag of kennisgeving.

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het kwijtscheldingsbesluit van 30 maart 2005 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang, met dien verstande dat de bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd, van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor de in het derde lidgenoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2012.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Kwijtscheldingsbesluit 2012”.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2011.