Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amstelveen

Verordening op de bekendmaking 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmstelveen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de bekendmaking 2013
CiteertitelVerordening op de bekendmaking 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 139 en 149
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 2:14, tweede lid, 3:12 en 3:42

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013Nieuwe regeling

12-12-2012

Gemeenteblad, Officiële bekendmakingen, 2012, week 51, blz.24

Nr. 12-84

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de bekendmaking 2013

 

 

Artikel 1 Elektronisch gemeenteblad

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders geeft een elektronisch gemeenteblad uit. Het gemeenteblad wordt uitgegeven op een door het college te bepalen internetadres.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad wordt uitgegeven telkens wanneer daartoe de noodzaak bestaat.

Artikel 2 Bekendmaking

 • 1.

  Onder bekendmaking wordt mede verstaan mededeling van een besluit en kennisgeving van een ontwerpbesluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht en sectorale wetgeving.

 • 2.

  Het college maakt in het elektronisch gemeenteblad bekend:

  • a.

   algemeen verbindende voorschriften, besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, beleidsregels;

  • b.

   besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht.

 • 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing indien bij wettelijk voorschrift deze wijze van bekendmaking niet is toegestaan of een andere wijze van al dan niet elektronische bekendmaking is vastgesteld.

 • 4.

  Het tweede lid is eveneens niet van toepassing op algemeen verbindende voorschriften als bedoeld in artikel 176 van de Gemeentewet.

 • 5.

  De in lid 2 sub a genoemde besluiten worden in hun geheel opgenomen in het elektronisch gemeenteblad.

 • 6.

  Indien het bepaalde in het vijfde lid lastig uitvoerbaar is, kan worden volstaan met het opnemen van een gedeelte of een samenvatting van het besluit in het elektronisch gemeenteblad. In dat geval legt het college het besluit met inachtneming van de daarop betrekking hebbende wettelijke bepalingen ter inzage of vermeldt het college de website waarop het besluit kan worden geraadpleegd.

Artikel 3 Bijzondere omstandigheden

Het college kan in bijzondere omstandigheden bepalen dat besluiten als bedoeld in artikel 2 op een andere geschikte wijze worden bekendgemaakt.

Artikel 4 Afschriften

Een ieder kan op zijn verzoek een afschrift verkrijgen van de besluiten zoals gepubliceerd in het elektronisch gemeenteblad. De Legesverordening is hierop van toepassing.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2012

Toelichting op de Verordening op de bekendmaking 2013

 

Op 1 juli 2009 is de Wet elektronische bekendmaking in werking getreden, waarbij onder andere de bekendmakingsartikelen in de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht zijn gewijzigd. De wet geeft de gemeenten de mogelijkheid om algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en besluiten van algemene strekking (besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, zoals aanwijzingsbesluiten en beleidsregels) bekend te maken in een elektronisch gemeenteblad. Voor verkeersbesluiten treedt vanaf 1 januari 2013 een nieuw regime in werking: deze moeten verplicht elektronisch worden bekendgemaakt in de Staatscourant. Besluiten op grond van de Wet ruimtelijke ordening moeten tevens verplicht worden gepubliceerd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op 1 augustus 2009 is Amstelveen overgestapt op elektronische publicatie van bovenbedoelde algemene besluiten in het elektronisch gemeenteblad. In overleg met het ministerie van BZK en de VNG worden sindsdien ook verplichte kennisgevingen van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht (hoofdzakelijk vergunningen) in het elektronisch gemeenteblad gepubliceerd. Uit een uitspraak van de Raad van State van 15 augustus 2012 blijkt dat het publiceren van een bepaald type besluiten, namelijk die waarbij de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht wordt gevolgd, bij verordening moet worden geregeld. Wij achten het raadzaam om in de verordening op de bekendmaking 2013 te regelen dat in principe alle besluiten elektronisch worden bekendgemaakt.

Vooralsnog worden de elektronische gemeentebladen uitgegeven op de gemeentelijke website. Mogelijk komt er in de toekomst een landelijke voorziening voor de elektronische uitgifte van gemeentebladen met betrekking tot algemeen verbindende voorschriften. Wanneer die beschikbaar is, zal de bekendmaking van verordeningen langs die weg moeten gaan geschieden en blijft het elektronisch gemeenteblad voor de andere besluiten bestaan.

De verordening heeft betrekking op alle soorten besluiten: verordeningen, beleidsregels, aanwijzingsbesluiten, vergunningen enz. De verordening bevat een algemene uitzonderingsbepaling voor gevallen waarin wettelijk een andere bekendmakingsmethode is voorgeschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor verkeersbesluiten: deze moeten worden gepubliceerd in de Staatscourant. Uitgangspunt is dat algemeen verbindende voorschriften, andere besluiten van algemene strekking en beleidsregels in hun geheel worden opgenomen in het gemeenteblad, zodat afzonderlijke terinzagelegging achterwege kan blijven. Voor zeer omvangrijke besluiten wordt een uitzondering gemaakt, zoals voor bestemmingsplannen. Deze kunnen via de gemeentelijke website worden geraadpleegd en worden daarnaast in een landelijke databank opgenomen. Ook voor noodverordeningen geldt een uitzondering; de wijze van bekendmaken wordt voornamelijk bepaald door de (crisis)situatie waarmee de burgemeester wordt geconfronteerd.

Voor de meeste besluiten is met de plaatsing van de tekst in het gemeenteblad de bekendmaking afgerond, voor een aantal besluiten is naast opname in het gemeenteblad nog een gelijktijdige mededeling op een andere plaats vereist. Dit geldt bijvoorbeeld voor bestemmingsplannen, waarvan tevens in de Staatscourant kennis moet worden gegeven.