Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Amsterdam

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de heffing van markt- en staanplaatsgelden Heffingsverordening markt- en staanplaatsgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAmsterdam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de heffing van markt- en staanplaatsgelden Heffingsverordening markt- en staanplaatsgelden 2016
CiteertitelHeffingsverordening markt en staanplaatsgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artt. 216 en 229

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-202004-07-2020artikel 2, 3, toelichting, bijlage 1, 2, 3

07-11-2019

gmb-2019-290383

07-08-201901-01-2020bijlage 1, 2

10-07-2019

gmb-2019-194461

169/1227
18-01-201907-08-2019bijlage 1, 2, 3

08-11-2018

gmb-2019-10517

293/1092
01-07-201818-01-2019bijlage 1, 2, 3

16-05-2018

gmb-2018-129882

148/423
01-01-201801-07-2018bijlage 1, 2, 3

09-11-2017

gmb-2018-127155

307/1313
26-08-201701-01-201701-01-2018Tabellen 1, 2 en 3

28-06-2017

Gemeenteblad 2017, 145178

2017, nr. 167/659
01-01-201726-08-2017Tabellen 1, 2 en 3 en toelichting

10-11-2016

Gemeenteblad 2017, 27716

2016, nr. 373/1415
01-07-201601-01-2017Tabellen 1, 2 en 3

22-06-2016

Gemeenteblad 2016, afd. 3a, nr. 175/681

Gemeenteblad 2016, afd. 1, nr. 681
30-06-201601-03-201601-07-2016Tabellen 1 en 2, maar alleen voor zover het betreft: reiniging markt Tussenmeer. Voor de overige tarieven blijven de tabellen geldig die horen bij de regeling van 12-03-2016

22-06-2016

Gemeenteblad 2016, afd. 3a, nr. 175/681

Gemeenteblad 2016, afd. 1, nr. 681
01-04-201601-03-201630-06-2016Tabellen 1 en 2, toelichting

09-03-2016

Gemeenteblad 2016, 55883

Gemeenteblad 2016, afd. 1, nr. 169
01-03-201612-03-2016nieuwe regeling

20-01-2016

Gemeenteblad 2016, afd. 3a, nr. 23/13

Gemeenteblad 2016, afd. 1, nr. 13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Amsterdam houdende regels omtrent de heffing van markt- en staanplaatsgelden Heffingsverordening markt- en staanplaatsgelden 2016

Inhoud

 

 

Art. 1 Begripsomschrijvingen

 • Voor toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: een door het college aangewezen gedeelte van de openbare weg, bestemd voor het uitoefenen van de ambulante handel door tenminste zeven vergunninghouders;

 • b.

  dagmarkt: markt die ten minste vier dagen per week wordt gehouden;

 • c.

  weekmarkt: markt die ten hoogste drie dagen per week wordt gehouden;

 • d.

  periodieke markt: markt die gedurende maximaal 26 weken per kalenderjaar wordt gehouden;

 • e.

  marktplaats: plaats op de markt, bestemd voor het uitoefenen van de markthandel;

 • f.

  vaste plaats: marktplaats die in beginsel voor onbepaalde tijd aan een vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld;

 • g.

  tijdelijke vaste plaats: vaste marktplaats waarbij de locatie tot de eerstvolgende herindeling van de markt aan een vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld;

 • h.

  losse plaats: marktplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld aan een vergunninghouder;

 • i.

  staanplaats: plaats op of aan de openbare weg buiten een markt, waarop de ambulante handel wordt uitgeoefend, niet zijnde venten;

 • j.

  gemeentegrond: de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;

 • k.

  dag: een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, aanvangende te 0.00uur;

 • l.

  week: een kalenderweek;

 • m.

  maand: een kalendermaand;

 • n.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • o.

  tabel: de bij deze verordening behorende tabellen.

Art. 2 Belastbaar feit

 • Onder de naam markt- en staanplaatsgelden worden rechten geheven:

 • a.

  ten aanzien van de dag-, week- en periodieke markten wegens:

  • 1.

   het innemen of het doen innemen van een losse marktplaats, dan wel het hebben van een vergunning voor een vaste of een tijdelijke vaste marktplaats, dan wel het hebben van een marktplaats die door het college van burgemeester en wethouders ter beschikking is gesteld;

  • 2.

   het genot van door of vanwege het college van burgemeester en wethouders verstrekte diensten (waaronder ook begrepen reclame- en promotieactiviteiten) en gemeentelijke eigendommen;

 • b.

  wegens het innemen of doen innemen van een staanplaats, dan wel het hebben van een vergunning voor een staanplaats, dan wel het hebben van een staanplaats die door het college van burgemeester en wethouders ter beschikking is gesteld.

Art. 3 Belastingplicht

 • 1.

  De in art. 2, onder a, bedoelde rechten worden geheven:

  • a.

   onder 1.: van degene die een marktplaats inneemt of laat innemen, dan wel van degene die een vergunning heeft voor een vaste of een tijdelijke vaste marktplaats, dan wel van degene die aan wie een plaats ter beschikking is gesteld;

  • b.

   onder 2: van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de diensten worden verricht of de gemeentelijke eigendommen ter beschikking zijn gesteld.

 • 2.

  De in art. 2, onder b, bedoelde rechten worden geheven van degene die een staanplaats inneemt of laat innemen, dan wel van degene die een vergunning voor een staanplaats heeft, dan wel van degene aan wie een staanplaats ter beschikking is gesteld.

Art. 4 Belastingtijdvak

Voor zover in de tabel rechten zijn opgenomen die per kwartaal worden geheven, is het belastingtijdvak één kwartaal. Voor zover in de tabel rechten zijn opgenomen die per maand worden geheven, is het belastingtijdvak één maand. Voor zover in de tabel rechten zijn opgenomen die per week worden geheven, is het belastingtijdvak één week. Voor zover in de tabel rechten zijn opgenomen die per dag worden geheven, is het belastingtijdvak één dag.

Art. 5 Belasting

 • 1.

  De rechten worden berekend volgens de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tabel.

 • 2.De

  in de bij deze verordening behorende tabel 1 vermelde dagtarieven vinden uitsluitend toepassing ten aanzien van losse plaatsen. De in de bij deze verordening behorende tabel 2 vermelde maandtarieven vinden uitsluitend toepassing ten aanzien van vaste plaatsen en tijdelijke vaste plaatsen. De in de bij deze verordening behorende tabel 3 vermelde dag-, week-, maand-, en kwartaaltarieven vinden uitsluitend toepassing ten aanzien van staanplaatsen.

 • 3.Voor

  de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een eenheid van tijd of afmeting voor een geheel gerekend.

 • 4.

  Voor zover de prestatie aan omzetbelasting is onderworpen, wordt deze aan de belastingplichtige in rekening gebracht.

Art. 6 Ontstaan belastingschuld; ontheffing

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien dit later is, op het tijdstip waarop de belastingplicht aanvangt.

 • 2.

  Bij beëindiging van de belastingplicht wordt ingeval er is geheven naar een week-, maand- of kwartaaltarief ontheffing verleend tot het bedrag dat na toepassing van het desbetreffende dag- of maandtarief verschuldigd zou zijn geweest.

 • 3.

  Ontheffing van de rechten wordt slechts verleend, indien het bedrag van de ontheffing ten minste €25,- is.

Art. 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een mondelinge- of een schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota.

Art. 8 Betaling

 • De rechten moeten worden betaald indien de kennisgeving als bedoeld in art. 7:

 • a.

  mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving of, indien de kennisgeving wordt toegezonden, binnen dertig dagen na dagtekening hiervan.

Art. 9 Kwijtschelding

Van de markt- en staanplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Art. 10 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de markt- en staanplaatsgelden.

Art. 11 Ingangsdatum

De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2016.

Art. 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Markt- en staanplaatsgelden 2016.

 

Toelichting

Toelichting bij de verordening markt- en staanplaatsgelden 2016 en de bijbehorende tabellen 2017

Toelichting bij de artikelen van de verordening

Artikel 2.

Belastbaar feit Lid a. betreft de gemeentelijke markten. Onder lid 1 staat vermeld dat iedereen die een marktplaats inneemt (zelf of door een vervanger) of de beschikking heeft over een marktplaats (op basis van een vergunning of door toewijzing) het basistarief moet betalen. Onder 2 staat vermeld dat toeslagen betaald moeten worden (voor reiniging, afvalinzameling, krachtstroom, promotie of een opslagbox) indien de betreffende diensten aan de marktplaatshouder worden verstrekt of de gemeentelijke eigendommen tere beschikking worden gesteld. Lid b. betreft de staanplaatsen buiten de markt. Daarbij zijn geen toeslagen van toepassing.

Artikel 4. Belastingtijdvak

De rechten kunnen voor verschillende tijdseenheden worden geheven. In de tabellen bij de verordening staat welke tijdseenheid in welk geval van toepassing is (dag, week of maand).

Artikel 5.

Belasting Dit artikel biedt de grondslag om de tarieven te heffen, zoals opgenomen in de bij de verordening behorende tabellen. Lid 4 bepaalt dat BTW moet worden betaald voor zover de heffing aan omzetbelasting onderhevig is. Dit betreft de toeslagen voor reiniging, afvalinzameling, krachtstroom en het hebben van een opslagbox, indien deze niet als onroerende zaak kan worden aangemerkt. Het basistarief en de toeslag voor promotie zijn vrijgesteld van BTW.

Toelichting bij de tabellen 1 en 2, betreffende de markten

Tabel 1 bij de verordening bevat de tarieven voor losse plaatsen op de markt, die per dag in rekening worden gebracht. Tabel 2 bevat de tarieven voor houders van (tijdelijke) vaste marktplaatsen. Deze tarieven worden per maand geheven.

Tarieven worden geheven per marktplaats en berekend per strekkende meter of gedeelte daarvan.

 

Voor de dagmarkten is sprake van twee tariefgebieden, met daarnaast een bijzonder tarief voor de Albert Cuypmarkt. Het eerste tariefgebied behelst het Centrum en de daarom heen gelegen 19e-eeuwse wijken. Dat zijn de wijken die overwegend gebouwd zijn voor 1919. Dit betreft naast het centrum: de Dapperbuurt, Oosterparkbuurt/Weesperzijdestrook, Oude Pijp, het grootste deel van Museumkwartier/Willemspark/Schinkelbuurt, Overtoombuurt/Kinkerbuurt en Hugo de Grootbuurt/Staatsliedenbuurt. De wijken in de gordel 20-40, overwegend gebouwd na 1918, vormen samen met de naoorlogse wijken het tweede tariefgebied.

Bij de weekmarkten bestaat het eerste tariefgebied uit het historisch centrum. Dat bestaat uit het grootste deel van stadsdeel Centrum, namelijk het deel dat overwegend gebouwd is voor 1800. Het tweede tariefgebied betreft de rest van de gemeente. Het Haarlemmerplein ligt op de grens en is ingedeeld in het tweede tariefgebied. De themamarkten in het historisch centrum hebben hetzelfde tarief als de algemene warenmarkten buiten het historisch centrum.

Voor enkele markten zijn overgangstarieven van kracht die nog zijn gebaseerd op de tarieven die golden voor 1 maart 2016 en daarmee afwijken van het hierboven beschreven tariefstelsel. Deze zijn in een aparte tabel vermeld. Voor een aantal markten zijn de tarieven uit 2015 gehandhaafd op grond van een overgangsregeling. Deze staan, voor zover van kracht in 2017, in een apart onderdeel van de tabellen 1 en 2 vermeld.

Toelichting bij de tabel 3, betreffende staanplaatsen buiten de markten

Tabel 3 bevat de tarieven voor staanplaatsen buiten de markt. De tarieven van de stadsdelen uit 2015 zijn hierin overgenomen voor 2016 en 2017. Enkele ontbrekende tarieven zijn toegevoegd bijde tweede wijziging van de tarieven in 2016.

Naast reguliere staanplaatsen worden drie soorten bijzondere staanplaatsen onderscheiden, met afwijkende tarieven. Deze gelden voor:

- staanplaatsen bij bijzondere gelegenheden, zoals braderieën,

- staanplaatsen voor de verkoop van kerstbomen en van oliebollen en appelflappen rond Kerstmis en Oud&Nieuw, en

- staanplaatsen voor ijsverkopers en hotdogverkopers en roulerende staanplaatsen.

Bijlage 1 Tabel 1 behorende bij de Verordening markt- en staanplaatsgelden, geldend vanaf

1 januari 2020

 

Tarieven per dag (losse marktplaatsen)

 

Markt

dagen per week

gemeentelijke reiniging

gemeentelijke afvoer bedrijfsafval

basistarief per strekkende meter

toeslag reiniging per strekkende meter

toeslag afvoer bedrijfsafval per strekkende meter

toeslag voor promotie per strekkende meter

toeslag krachtstroom per aansluting

Dagmarkten centrum en 19e-eeuwse wijken:

 

 

 

 

 

 

Albert Cuypstraat

6

ja

ja

€ 2,39

€ 1,44

€ 0,81

€ 0,40

€ 4,90

Nieuwmarkt

6

ja

ja

€ 1,86

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Waterlooplein

6

ja

ja

€ 1,86

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Dapperstraat

6

ja

ja

€ 1,86

€ 1,44

€ 0,81

€ 0,40

€ 4,90

Ten Katestraat

6

ja

ja

€ 1,86

€ 1,44

€ 0,81

€ 0,25

€ 4,90

 

 

 

 

 

Overige dagmarkten:

 

 

 

 

A. de Komplein/Kraaiennest

4

ja

ja

€ 1,60

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Plein '40-'45

5

ja

ja

€ 1,60

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

 

 

 

 

 

Weekmarkten in historisch centrum:

 

 

 

 

Lindengracht

1

ja

ja

€ 2,66

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Nieuwmarkt bioversmarkt

1

ja

ja

€ 2,66

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Westerstraat

1

ja

ja

€ 2,66

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Noordermarkt boerenmarkt

1

ja

ja

€ 2,66

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Noordermarkt-maandag

1

ja

ja

€ 2,66

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Noordermarkt-zaterdag

1

nee

nee

€ 2,66

-

-

-

€ 4,90

 

 

 

 

 

Weekmarkten buiten historisch centrum:

 

 

 

 

Haarlemmerplein Boerenmarkt

1

nee

nee

€ 2,13

-

-

-

€ 4,90

Van Eesterenlaan

1

nee

nee

€ 2,13

-

-

-

€ 4,90

Ganzenhoef

1

ja

ja

€ 2,13

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Reigersbos

1

ja

ja

€ 2,13

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

Tussen Meer

1

nee

nee

€ 2,13

-

-

-

€ 4,90

Lambertus Zijlplein

1

ja

nee

€ 2,13

€ 1,44

-

-

€ 4,90

Stadionplein

1

ja

nee

€ 2,13

€ 1,44

-

€ 1,00

€ 4,90

Van der Pekstraat

3

ja

ja

€ 1,86

€ 1,44

€ 0,81

€ 0,40

€ 4,90

 

 

 

 

 

Weekmarkten Thema (non-food):

 

 

 

 

Spui boekenmarkt

1

nee

nee

€ 2,13

-

-

-

€ 4,90

Amstelveld

1

nee

nee

€ 2,13

-

-

-

€ 4,90

 

 

 

 

 

Periodieke markten:

 

 

 

 

per marktdag

-

ja/nee*

ja/nee*

€ 3,66

€ 1,44

€ 0,81

-

€ 4,90

*Indien de gemeente zorg draagt voor de reiniging en/of afvoer van bedrijfsafval gelden de genoemde toeslagen voor de markt.

 

Voor onderstaande markten geldt een overgangsregeling en gelden de tarieven van 2015.

Tarieven per dag (losse plaatsen)

Markt

dagen per week

gemeentelijke reiniging

gemeentelijke afvoer bedrijfsafval

basistarief 3m-plaats

basistarief 4m-plaats

basistarief per extra strekkende meter

toeslag afvoer bedrijfsafval per plaats

toeslag promotie per strekkende meter

toeslag krachtstroom per aansluiting

Buikslotermeerplein

6

ja

ja

€ 10,29

€ 13,07

€ 2,78

-

€ 0,10

€ 3,92

Bos en Lommerplein

5

ja

ja

-

€ 12,08

€ 2,77

€ 3,24

-

€ 4,90

Onderstaande tarieven zijn van toepassing bij het instellen van nieuwe markten.

Tarieven per dag (losse plaatsen)

Markt

dagen per week

gemeentelijke reiniging

gemeentelijke afvoer bedrijfsafval

basistarief per strekkende meter

toeslag reiniging per strekkende meter *

toeslag afvoer bedrijfsafval per strekkende meter *

toeslag voor promotie per strekkende meter *

toeslag krachtstroom per aansluting

nieuwe dagmarkt

 4/5/6

 

 

€ 1,60

€ 1,44

€ 0,81

€ 0,40

€ 4,90

nieuwe driedaagse weekmarkt

3

 

€ 1,86

€ 1,44

€ 0,81

€ 0,40

€ 4,90

nieuwe tweedaagse weekmarkt

2

 

€ 1,86

€ 1,44

€ 0,81

€ 0,40

€ 4,90

nieuwe eendagsweekmarkt

1

 

 

€ 2,13

€ 1,44

€ 0,81

€ 0,40

€ 4,90

Op zon- en feestdagen geldt een indexering van 31% op het basistarief en de toeslagen voor reiniging en afvoer bedrijfsafval.

 

Bijlage 2 Tabel 2 behorende bij de Verordening markt- en staanplaatsgelden, geldend vanaf 1 januari 2020

 

Tarieven per maand (vaste marktplaatsen en tijdelijke vaste marktplaatsen)

Houders van een voorkeurskaart op grond van het overgangsrecht van de Marktverordening worden gelijkgesteld aan houders van tijdelijke vaste marktplaatsen.

Markt

dagen per week

gemeentelijke reiniging

gemeentelijke afvoer bedrijfsafval

basistarief per strekkende meter

toeslag reiniging per strekkende meter

toeslag afvoer bedrijfsafval per strekkende meter

toeslag voor promotie per strekkende meter

toeslag krachtstroom per aansluiting

Dagmarkten centrum en 19e-eeuwse wijken:

 

 

 

 

 

 

 

 

Albert Cuypstraat

6

ja

ja

€ 36,25

€ 21,84

€ 12,29

€ 6,07

€ 74,32

Nieuwmarkt

6

ja

ja

€ 28,21

€ 21,84

€ 12,29

-

€ 74,32

Dapperstraat

6

ja

ja

€ 28,21

€ 21,84

€ 12,29

€ 6,07

€ 74,32

Ten Katestraat

6

ja

ja

€ 28,21

€ 21,84

€ 12,29

€ 3,79

€ 74,32

 

 

 

 

 

Overige dagmarkten:

 

 

 

 

A. de Komplein/Kraaiennest

4

ja

ja

€ 17,33

€ 15,60

€ 8,78

-

€ 53,08

Uitsluitend Kraaiennest

1

ja

ja

€ 7,10

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

Plein '40-'45

5

ja

ja

€ 20,80

€ 18,72

€ 10,53

-

€ 63,70

 

 

 

 

 

Weekmarkten in historisch centrum:

 

 

 

 

Lindengracht

1

ja

ja

€ 8,87

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

Nieuwmarkt bioversmarkt

1

ja

ja

€ 8,87

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

Westerstraat

1

ja

ja

€ 8,87

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

Noordermarkt boerenmarkt

1

ja

ja

€ 8,87

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

Noordermarkt-maandag

1

ja

ja

€ 8,87

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

Noordermarkt-zaterdag

1

nee

nee

€ 8,87

-

-

-

€ 16,33

 

 

 

 

 

Weekmarkten buiten historisch centrum:

 

 

 

 

Haarlemmerplein Boerenmarkt

1

nee

nee

€ 7,10

-

-

-

€ 16,33

Van Eesterenlaan

1

nee

nee

€ 7,10

-

-

-

€ 16,33

Ganzenhoef

1

ja

ja

€ 7,10

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

Reigersbos

1

ja

ja

€ 7,10

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

Tussen Meer

1

nee

nee

€ 7,10

-

-

-

€ 16,33

Lambertus Zijlplein

1

ja

nee

€ 7,10

€ 4,80

-

-

€ 16,33

Stadionplein

1

ja

nee

€ 7,10

€ 4,80

-

€ 3,33

€ 16,33

Van der Pekstraat

3

ja

ja

€ 16,12

€ 12,48

€ 7,02

€ 3,48

€ 42,48

 

2

ja

ja

€ 10,75

€ 8,32

€ 4,68

€ 2,32

€ 28,32

 

1

ja

ja

€ 5,37

€ 4,16

€ 2,34

€ 1,16

€ 14,16

 

 

 

 

 

Weekmarkten Thema (non-food):

 

 

 

 

Spui boekenmarkt

1

nee

nee

€ 7,10

-

-

-

€ 16,33

Amstelveld

1

nee

nee

€ 7,10

-

-

-

€ 16,33

 

 

 

 

 

Periodieke markten:

 

 

 

 

per marktdag per week

-

ja/nee*

ja/nee*

€ 12,20

€ 4,80

€ 2,70

-

€ 16,33

*Indien de gemeente zorg draagt voor de reiniging en/of afvoer van bedrijfsafval gelden de genoemde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor onderstaande markten geldt een overgangsregeling en gelden de tarieven van 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven per maand (vaste plaatsen en tijdelijke vaste plaatsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt

dagen per week

 gemeentelijke reiniging

gemeentelijke afvoer bedrijfsafval

basistarief 3m-plaats

basistarief 4m-plaats

basistarief per extra strekkende meter

toeslag elektriciteit per aansluiting

toeslag afvoer bedrijfsafval per plaats

toeslag voor promotie per strekkende meter

(extra) toeslag krachtstroom per aansluiting

Buikslotermeerplein

6

ja

ja

€ 116,41

€ 146,96

€ 30,55

-

-

€ 1,52

€ 61,10

Bos en Lommerplein

5

ja

ja

-

€ 133,96

€ 33,49

-

€ 32,48

-

€ 63,70

Waterlooplein

6

ja

ja

€ 142,31

€ 185,41

€ 46,34

€ 32,46

-

-

€ 74,32

Onderstaande tarieven zijn van toepassing bij het instellen van nieuwe markten

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven per maand (vaste plaatsen en tijdelijke vaste plaatsen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markt

dagen per week

gemeentelijke reiniging

gemeentelijke afvoer bedrijfsafval

basistarief per strekkende meter

toeslag reiniging per strekkende meter *

toeslag afvoer bedrijfsafval per strekkende meter *

toeslag voor promotie per strekkende meter *

toeslag krachtstroom per aansluiting

nieuwe zesdaagse dagmarkt

6

 

 

€ 24,27

€ 21,84

€ 12,29

€ 6,07

€ 74,32

nieuwe vijfdaagse dagmarkt

5

 

€ 20,80

€ 18,72

€ 10,53

€ 5,20

€ 63,70

nieuwe vierdaagse dagmarkt

4

 

€ 17,33

€ 15,60

€ 8,78

€ 4,33

€ 53,08

nieuwe driedaagse weekmarkt

3

 

€ 16,12

€ 12,48

€ 7,02

€ 3,48

€ 42,48

 

2

 

€ 10,75

€ 8,32

€ 4,68

€ 2,32

€ 28,32

 

1

 

€ 5,37

€ 4,16

€ 2,34

€ 1,16

€ 14,16

nieuwe tweedaagse weekmarkt

2

 

€ 12,10

€ 9,36

€ 5,26

€ 2,60

€ 31,86

 

1

 

€ 6,05

€ 4,68

€ 2,63

€ 1,30

€ 15,93

nieuwe eendagsweekmarkt

1

 

 

€ 7,10

€ 4,80

€ 2,70

€ 1,33

€ 16,33

*Indien de gemeente zorg draagt voor de reiniging en/of afvoer van bedrijfsafval en/of promotie, dan gelden de betreffende toeslagen voor de markt.

 

Op zon- en feestdagen geldt een indexering van 31% op het basistarief en de toeslagen voor reiniging en afvoer bedrijfsafval.

 

Bijlage 3  

Tabel 3 behorende bij de Verordening markt- en staanplaatsgelden 2016, geldend vanaf 1 januari 2020

Tarieven voor staanplaatsen buiten de markt

 

Stadsdeel

soort staanplaats

periode

eenheid

Centrum

Oost

Zuid

West

Noord

Zuidoost

Nieuw-West

Reguliere staanplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het innemen van een staanplaats gedurende vier of meer dagen per week

per maand of deel daarvan

per m²

€ 20,50

€ 13,25

€ 12,08

€ 13,76

€ 13,48

€ 16,56

€ 14,09

Voor het innemen van een staanplaats gedurende 3 dagen per week

per maand of deel daarvan

per m²

€ 15,38

€ 9,94

€ 9,06

€ 10,32

€ 10,11

€ 12,42

€ 10,57

Voor het innemen van een staanplaats gedurende 2 dagen per week

per maand of deel daarvan

per m²

€ 10,25

€ 6,63

€ 6,04

€ 6,88

€ 6,74

€ 8,28

€ 7,04

Voor het innemen van een staanplaats gedurende 1 dag per week

per maand of deel daarvan

per m²

€ 5,13

€ 3,31

€ 3,02

€ 3,44

€ 3,37

€ 4,14

€ 3,52

Bijzondere gelegenheden

 

 

 

Voor het innemen van een staanplaats bij de Johan Cruijff Arena tijdens wedstrijden en evenementen

per dag

per staanplaats

 

 

 

 

 

€ 62,15

 

Voor het innemen van een staanplaats gedurende tien dagen of minder

per dag

per m²

€ 2,21

€ 2,21

€ 2,21

€ 2,21

€ 2,21

€ 2,21

€ 2,21

Kerstmis - Oud&Nieuw

 

 

 

 

Voor een staanplaats voor de verkoop van kerstbomen, hulst en andere siertakken

per maand of deel daarvan

per m²

€ 10,64

€ 10,64

€ 10,64

€ 10,64

€ 10,64

€ 10,64

€ 10,64

Voor een staanplaats voor de eindejaarsverkoop van oliebollen en appelflappen

per dag

per staanplaats voor de periode van 1 oktober tot 1 december

€ 22,08

€ 22,08

€ 22,08

€ 22,08

€ 22,08

€ 22,08

€ 22,08

Voor een staanplaats voor de eindejaarsverkoop van oliebollen en appelflappen

per dag

per staanplaats voor de periode van 1 december tot 1 januari

€ 33,13

€ 33,13

€ 33,13

€ 33,13

€ 33,13

€ 33,13

€ 33,13

Rouleerstaanplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een staanplaats zomerroulering Centrum en Zuid

per week

per staanplaats

€ 80,24

 

€ 80,24

 

 

 

 

Voor een staanplaats winterroulering Centrum en Zuid

per maand

per staanplaats

€ 200,72

 

€ 200,72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het aantal vierkante meters wordt bepaald in gesloten toestand van de verkoopinrichting zonder uitstallingen