Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Anna Paulowna

Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Anna Paulowna
Officiële naam regelingBeleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso
CiteertitelBeleidsregels automatische incasso
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:18
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 1:3
 3. Invorderingswet
 4. Leidraad invordering gemeentelijke belastingen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Nieuwe regeling

14-12-2004

CTR/Polderbode, 22-12-2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Anna Paulowna;gelet op artikel 1:3, Algemene wet bestuursrecht, de Invorderingswet, Leidraad invordering gemeentelijke belastingen;

BESLUITEN:

vast te stellen Beleidsregels betalingstermijnen en automatische betalingsincasso. 

Artikel 1 Reikwijdte en definities

 • 1 Deze beleidsregels gelden bij de heffing van gemeentelijke belastingen in de zin van artikel 219 van de Gemeentewet, met dien verstande dat onder gemeentelijke belastingen mede worden begrepen rechten die door de gemeente kunnen worden geheven.

 • 2 Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:a. de incassant: de gemeente Anna Paulowna;b. de belastingaanslag: de aanslag bedoeld in artikel 2, derde lid, onder e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, met dien verstande dat voor de toepassing vandeze beleidsregels wordt verstaan onder:1. de aanslag, de voorlopige aanslag, de navorderingsaanslag: het gevorderde bedrag,onderscheidenlijk het voorlopige gevorderde, het nagevorderde bedrag;2. het aanslagbiljet: de kennisgeving van het bij onderdeel 1 bedoelde bedrag. 

Artikel 2 Betalingstermijnen

 • 1 De aanslagen gemeentelijke belastingen moeten betaald worden in twee gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de volgende termijn twee maanden later.

 • 2 In afwijking van het eerste lid geldt zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen steeds één maand later.

 • 3 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 3 Deelname aan de automatische betalingsincasso

 • 1 Deelname aan de automatische betalingsincasso is zowel mogelijk voor natuurlijke als niet-natuurlijke personen.

 • 2  De deelname aan de automatische betalingsincasso is alleen mogelijk als de termijnbedragen groter zijn dan €5,-

 • 3 De incassant kan de deelname aan de automatische betalingsincasso weigeren indien er omstandigheden worden geconstateerd of vermoed die het regelmatig verloop van de termijnbetalingen belemmeren of zouden kunnen belemmeren.

Artikel 4 Aanmelding

 • 1 Aanmelding voor de automatische betalingsincasso vindt plaats door uiterlijk binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen de groene machtigingskaart in te leveren bij of toe te zenden aan het taakveld belastingen van de gemeente Anna Paulowna.

 • 2 Indien de aanmelding buiten de in het eerste lid bedoelde termijn van één maand wordt ontvangen, maar voordat de termijnen genoemd in artikel 2 eerste lid zijn verstreken, zal automatische betalingsincasso worden toegepast over het aantal resterende termijnen. Met dien verstande dat de gehele belastingschuld voldaan moet zijn op de vervaldatum van de achtste termijn.

 • 3 Indien de aanmelding buiten de termijnen genoemd in artikel 2 eerste lid wordt ontvangen, zal automatische betalingsincasso worden toegepast met ingang van het eerstvolgende aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

 • 4 De machtiging tot automatische betalingsincasso wordt zonder tegenbericht ieder jaar stilzwijgend verleend.

Artikel 5 Tijdstip van afschrijving

De incassant zal het termijnbedrag automatisch afschrijven op of omstreeks de laatste werkdag van iedere maand, doch niet eerder dan in de laatste week van iedere maand en niet later dan in de eerste week van de eerstvolgende maand.

Artikel 6 Ontbindende voorwaarden

 • 1 De automatische incasso wordt beëindigd:indien de automatische betalingsincasso zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, voor de tweede maal, betrekking hebbend op één aanslagbiljet, niet slaagt. 

 • 2 Bij het in het eerste lid genoemde geval vervalt de huidige en toekomstige automatische betalingsincasso en daarmee de afschrijving in acht maandelijkse termijnen.

 • 3 Indien de automatische incasso zoals bedoeld in het eerste lid, vervalt, komt daarvoor in de plaats de betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid. Als deze termijn reeds verstreken is dan dient de betaling van het dan nog resterende bedrag binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke melding van het vervallen van de automatische betalingsincasso te worden voldaan.

Artikel 7 Wijziigng bankgiro-incasso

Wijzigingen betreffende zijn/haar bank- of gironummer dienen door belastingplichtige direct schriftelijke gemeld te worden aan het taakveld belastingen van de gemeente Anna Paulowna.

Artikel 8 Terugstorting

 • 1 Indien de belastingplichtige het niet eens is met een afschreven termijnbedrag, dan kan hij/zij de giro- of bankinstelling opdracht geven het termijnbedrag op zijn/haar rekening terug te storten.

 • 2 De opdracht tot terugstorting wordt gegeven door de gele terugboekingskaart binnen een maand na afschrijving van het termijnbedrag aan de giro- of bankinstelling te zenden.

Artikel 9 Beëindiging van de incasso-overeenkomst

 • 1 De automatische incasso kan door de belastingplichtige te allen tijde worden opgeheven door het inzenden van de rode kaart dan wel een schriftelijke mededeling.

 • 2 Indien de automatische incasso door de belastingplichtige wordt ingetrokken en de betaling van een opgelegde aanslag nog niet volledig door middel van automatische incasso is gerealiseerd, komt daarvoor in de plaats de betalingstermijn zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid. Als deze termijn reeds verstreken is dan dient de betaling van het dan nog resterende bedrag binnen veertien dagen na de dagtekening van de schriftelijke melding van het vervallen van de automatische betalingsincasso te worden voldaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1 Dit besluit beleidsregels treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2005.

 • 2 Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels automatische incasso.