Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Anna Paulowna

Beleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Anna Paulowna
Officiële naam regelingBeleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende
CiteertitelBeleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie, vastgesteld bij raadsbesluit van 16 december 1997.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
  2. Wet waardering onroerende zaken, hoofdstuk IV

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2005Wijziging

14-12-2004

CTR/Polderbode, 22-12-2004

onbekend

Tekst van de regeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Anna Paulowna;gelet op het bepaalde in hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken;gelet op de beleidsregels aanwijzing belastingplichtige;

BESLUITEN:

vast te stellen de Beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie.

 

Artikel 1

VoorkeursvolgordeIn de gevallen dat er een keuzesituatie bestaat met betrekking tot de tenaamstelling van een beschikking ingevolgde hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken, zijn de beleidsregels aanwijzing belastingplichtige, voor zover zij betrekking hebben op de onroerende-zaakbelastingen van overeenkomstige toepassing.

Inwerkingtreding en citeertitel1. De beleidsregels voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie van 16 december 1997 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2005.3. Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels aanwijzing WOZ-belanghebbende.