Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Anna Paulowna

Destructieverordening van de gemeente Anna Paulowna

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Anna Paulowna
Officiële naam regelingDestructieverordening van de gemeente Anna Paulowna
CiteertitelDestructieverordening gemeente Anna Paulowna
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Destructieverordening van de Destructiekring Kop van Noord-Holland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Destructiewet, artikel 17 (Stb. 783 en 784)
  2. Gemeentewet, artikel 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-03-1998Nieuwe regeling

23-02-1998

CTR/Polderbode, 04-03-1998

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Anna Paulowna;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Anna Paulowna d.d. 12 februari 1998;

gelezen het afvies van de commissie grondgebied d.d. 03 februari 1998;

gelet op het bepaalde in artikel 17 van de Destructiewet (Stb. 783 en 784);

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende 'Destructieverordening van de gemeente Anna Paulowna'.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. de wet: de Destructiewet (Stb. 783 en 784);

b. aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructiemateriaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c. destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens artikel 2, lid 2, van de wet aangewezen dierlijk afval.

 

 

Artikel 2 Verzamelplaats

Burgemeester en wethouders wijzen een verzamelplaats aan waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

 

Artikel 3 Verplichtingen van de aangifteplichtige

  • a De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan;

  • b Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt verkomen.

     

Artikel 4

Artikel 3 van deze verordening vindt geen toepassing voorzover artikel 6 van het Destructiebesluit van toepassing is.

 

Artikel 5 In werking treden

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

  • 2 De Destructieverordening van de Destructiekring Kop van Noord-Holland inclusief alle wijzigingen en uitvoeringsbesluiten vervalt.

     

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als 'Destructieverordening gemeente Anna Paulowna'.