Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

reglement begeleidingscommissie sociaal statuut

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingreglement begeleidingscommissie sociaal statuut
Citeertitelreglement begeleidingscommissie sociaal statuut
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 84 Gemeentewet
 2. Sociaal Statuut vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 15 juni 2009
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-06-2012Onbekend

31-05-2012

Apeldoorns Stadsblad, d.d. 13-06-2012

2012-012082

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT BEGELEIDINGSCOMMISSIE SOCIAAL STATUUT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn;

 

gelet op artikel 84 van de Gemeentewet en het Sociaal Statuut vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 15 juni 2009;

 

overwegende dat het wenselijk is ter aanvulling van het Sociaal Statuut met betrekking tot de begeleidingscommissie enkele nadere voorschriften te stellen;

 

BESLUITEN:

vast te stellen het navolgende Reglement begeleidingscommissie Sociaal Statuut.

Artikel 1 Instelling en taak

 • 1.

  Er is een door het college ingestelde commissie, genaamd begeleidingscommissie Sociaal Statuut.

 • 2.

  De commissie heeft tot taak om te bewaken en toetsen dat partijen zich voldoende inspannen om te komen tot (interne) herplaatsing op een passende of geschikte functie, onder gebruikmaking van de mogelijkheden die het Sociaal Statuut biedt.

Artikel 2 Benoeming, zittingsduur en bezoldiging

 • 1.

  De voorzitter en de leden worden door het college benoemd.

 • 2.

  De voorzitter en de leden worden voor een periode van ten hoogste drie jaar benoemd.

 • 3.

  Aftredende leden kunnen eenmaal door het college worden herbenoemd voor een eenzelfde periode.

 • 4.

  Voor de bezoldiging van de voorzitter en het externe lid van de commissie is de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2008 van toepassing.

Artikel 3 Plaatsvervanging

Het college kan een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangende leden benoemen. Het bepaalde in artikel 2 is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 4 Ontslag

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen te allen tijde ontslag nemen. De commissie stelt hiervan het college schriftelijk op de hoogte.

 • 2.

  Voor het nemen van ontslag geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Artikel 5 Werkwijze

 • 1.

  De commissie regelt haar eigen werkzaamheden en werkwijze, echter met inachtneming van het gestelde in het Sociaal Statuut.

 • 2.

  De vergaderingen van de commissie zijn niet-openbaar.

Artikel 6 Ambtelijke bijstand

De commissie kan voor ondersteuning gebruik maken van het secretariaat van de afdeling Personeelsmanagement.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

Dit reglement:

 • a.

  treedt de dag na bekendmaking in werking;

 • b.

  kan worden aangehaald als: ‘Reglement begeleidingscommissie Sociaal Statuut’.

 

 

 

Aldus vastgesteld door het college d.d. 31 mei 2012

Gepubliceerd in het Apeldoorns Stadsblad d.d.  13 juni 2012

Inwerkingtreding d.d. 14 juni 2012